1. § Par V.D. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
2. § Par A.N. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
3. § Par P.Ā. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
4. § Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”
5. § Par Balvu novada pašvaldības konkursa „Gada balva izglītībā” nolikuma apstiprināšanu
6. § Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam gala redakcijas apstiprināšanu
7. § Par zemes nomu J.P. Krišjāņu pagastā
8. § Par zemes nomu I.L. Vectilžas pagastā
9. § Par zemes nomu D.K. – L. Tilžas pagastā
10. § Par zemes nomu Ē.G. Bērzkalnes pagastā
11. § Par zemes nomu Z.T. Bērzpils pagastā
12. § Par zemes nomu L.L. Lazdulejas pagastā
13. § Par zemes nomu R.K. Lazdulejas pagastā
14. § Par zemes nomu G.B. Lazdulejas pagastā
15. § Par zemes nomu A.S. Lazdulejas pagastā
16. § Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L.L. Briežuciema pagastā
17.§ Par zemes vienības Balvu pagastā ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs
18. § Par adrešu piešķiršanu Tilžas pagastā
19. § Par adrešu piešķiršanu Vectilžas pagastā
20. § Par adreses piešķiršanu Briežuciema pagastā
21. § Par grozījumiem Balvu novada Domes 2013.gada 12.decembra lēmumā „Par adreses maiņu zemes vienībām Kubulu pagastā”
22. § Par nedzīvojamās ēkas nojaukšanu Vectilžas pagastā, Balvu novadā
23. § Par nedzīvojamo ēku nojaukšanu Vīksnas pagastā, Balvu novadā
24. § Par zemes vienības sadali Balvu pilsētā
25. § Par nekustamā īpašuma „Ruksīši”, Vīksnas pagastā, sadali
26. § Par nekustamā īpašuma „Pļaviņas”, Vīksnas pagastā, sadali
27. § Par ceļazīmju uzstādīšanu Balvu pilsētā
28. § Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr.52/2013 „Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā” precizēšanu
29. § Par Balvu novada pašvaldības Vīksnas pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi
30. § Par Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta centra maksas pakalpojumiem
31. § Par dalības maksu festivālā „Latvju bērni danci veda”
32. § Par dalības maksu konferencē „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”
33. § Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
34. § Par transportlīdzekļa iegādi Balvu novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai
35. § Par Miezāju kapsētas kapličas Vīksnas pagastā uzņemšanu bilancē
36. § Par ūdenstorņa Briežuciema pagastā uzņemšanu bilancē
37. § Par ūdenstorņa Vectilžas pagastā uzņemšanu bilancē
38. § Par ūdenstorņa Vīksnas pagastā uzņemšanu bilancē
39. § Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas nolikumā
40. § Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Starptautiskās sadarbības komisijas nolikumā
41. § Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no L.C.
42. § Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „JUEMI”
43. § Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.M.
44. § Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Dz.V.
45. § Par uzturdevas kompensācijas noteikšanu Balvu novada Pašvaldības policijas darbiniekiem
46. § Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas sastāvā
47. § Par valsts nekustamo īpašumu Ezera ielā 37 B, Balvos pārņemšanu
48. § Par nekustamā īpašuma “Krūmāji”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā pārdošanu
49. § Par nekustamā īpašuma “Lāses 1”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā pārdošanu
50. § Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 7K, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
51. § Par amatu savienošanas atļauju Jurim Boldānam
52. § Par amatu savienošanas atļauju Intai Kaļvai
53. § Par amatu savienošanas atļauju Jurim Annuškānam
54. § Par saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 19.12.2013. saistošajos noteikumos Nr.57/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”” pieņemšanu
55. § Par nekustamā īpašuma „Zvaigznes”, Bērzkalnes pagastā, sadali
56. § Par grozījumiem Balvu novada Domes 2013.gada 14.novembra lēmumā „Par zemes nomu K.R. Tilžas pagastā”
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei