14.02.2013., Protokols Nr.2

1.§ Par L.B. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
2.§ Par D.K. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
3.§ Par Balvu novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
4.§ Par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” direktora iecelšanu
5.§ Par grozījumiem Briežuciema pamatskolas nolikumā
6.§ Par grozījumu Balvu Mākslas skolas nolikumā
7.§ Par grozījumiem Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa organizēšanas un finansējuma piešķiršanas nolikumā
8.§ Par Atzinības raksta piešķiršanu
9.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” darba plāna 2013.gadam apstiprināšanu
10.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” darba plāna 2013.gadam apstiprināšanu
11.§ Par saistošo noteikumu Nr.7/2013 „Grozījums 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā”” pieņemšanu
12.§ Par saistošo noteikumu Nr.8/2013 „Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Balvu novadā” pieņemšanu
13.§ Par saistošo noteikumu Nr.9/2013 „Par ēku numerācijas zīmju un ielu (laukumu) nosaukumu norāžu izvietošanu Balvu novadā” pieņemšanu
14.§ Par saistošo noteikumu Nr.10/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Balvu novadā” pieņemšanu
15.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Silagals”, Balvu novada Kubulu pagastā
16.§ Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu
17.§ Par nedzīvojamo telpu Partizānu ielā 14, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu
18.§ Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
19.§ Par zemes nomu G.K. Tilžas pagastā
20.§ Par zemes nomu K.R. Tilžas pagastā
21.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2012.gada 13.decembra lēmumā „Par adreses piešķiršanu telpu grupai Balvu pilsētā”
22.§ Par nekustamo īpašumu nodošanu nomai un atsavināšanai Balvu novadā
23.§ Par zemes nomu M.V. Balvu pagastā
24.§ Par zemes nomu E.B. Tilžas pagastā
25.§ Par nekustamā īpašuma „Caunas”, Bērzkalnes pagastā, sadali
26.§ Par nekustamā īpašuma „Jāņi”, Bērzpils pagastā, sadali
27.§ Par nekustamo īpašumu Balvu pilsētā nodošanu atsavināšanai
28.§ Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Kubulu pagastā
29.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu Kubulu pagastā
30.§ Par jauna īpašuma Vidzemes ielā 7 K, Balvos, izveidošanu
31.§ Par zemes vienības „Pakalnieši 1”, Siliņi, Tilžas pagasts, Balvu novads atzīšanu par piekrītošu Balvu novada pašvaldībai
32.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2010.gada 22.aprīļa lēmumā „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Balvu novada Kubulu pagasta teritorijā”
33.§ Par zemes un ēku Sporta ielā 8, Balvos nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā
34.§ Par zemes un ēkas Partizānu ielā 18, Balvos nodošanu valdījumā un  apsaimniekošanā
35.§ Par zemes un ēku Teātra ielā 2, Balvos nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā
36.§ Par zemes un ēku Alejas ielā 2, Balvos nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā
37.§ Par zemes un ēkas Brīvības ielā 46, Balvos nodošanu valdījumā un  apsaimniekošanā
38.§ Par zemes un ēkas Tirgus ielā 7, Balvos nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā
39.§ Par ēku Brīvības ielā 61, Balvos nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā
40.§ Par zemes un ēkas Raiņa ielā 52, Balvos, Balvu novadā nodošanu valdījumā un  apsaimniekošanā
41.§ Par zemes un ēkas Daugavpils ielā 73A, Balvos, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā
42.§ Par zemes un ēku Liepu ielā 2, Balvos, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā
43.§ Par zemes un ēku Dārza ielā 2, Balvos, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā
44.§ Par ēkas Dārza ielā 2, Balvos, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā
45.§ Par zemes un ēku Vidzemes ielā 26, Balvos, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā
46.§ Par zemes un ēkas Vidzemes ielā 28, Balvos, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā
47.§ Par zemes un ēkas Brīvības ielā 50B, Balvos, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā
48.§ Par zemes un ēkas Daugavpils ielā 59, Balvos, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā
49.§ Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 90A, Balvi, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu
50.§ Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 365”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads pārdošanu
51.§ Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 45”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads pārdošanu
52.§ Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 424”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads pārdošanu
53.§ Par nekustamā īpašuma „Purvi 1”, Vectilžas pagasts, Balvu novads pārdošanu
54.§ Par nekustamā īpašuma „Gulbīši”, Vectilžas pagasts, Balvu novads pārdošanu
55.§ Par nekustamā īpašuma “Sitas stacija Nr.2”, Sita, Kubulu pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
56.§ Par saistošo noteikumu Nr.11/2013 „Grozījums 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā”” pieņemšanu
57.§ Par saistošo noteikumu Nr.12/2013 „Grozījums 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.9 „Nodeva par pašvaldības un tās iestāžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”” pieņemšanu
58.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā
59.§ Par grozījumu Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas nolikumā
60.§ Par grozījumu Balvu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas nolikumā
61.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
62.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas nolikumā
63.§ Par atļauju Uldim Sprudzānam savienot amatus
64.§ Par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļas noteikšanu
65.§ Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no SIA „Zoovetapgāde”
66.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „A.K.7”
67.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA "BalviFlora"
68.§ Par aizņēmumu Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija stratēģiski nozīmīgu objektu sasniedzamības nodrošināšanai” īstenošanai
69.§ Par papildus finansējumu Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu  sadarbības projektam „Tour de Latgale & Pskov” (Tūre Latgale & Pleskava)
70.§ Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2013 „Grozījums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”” precizēšanu
71.§ Par Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu
72.§ Par transporta iegādi pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai
73.§ Par J.L. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
74.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku un politiski represēto personu lietu komisijas sastāvā
75.§ Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” projektā ...
76.§ Par tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Balvu novada Kurnas ciemā”
77.§ Par nedzīvojamās telpas Tirgus ielā 7, Balvos, Balvu novadā nomas līguma noslēgšanu
78.§ Par nekustamā īpašuma „Bērzi”, Bērzkalnes pagastā, sadali
79.§ Par adreses piešķiršanu D.Ž. īpašumam Bērzpils pagastā
80.§ Par zemes vienības „Vecsētas 1”, Balvu pagasts, Balvu novads atzīšanu par piekrītošu Balvu novada pašvaldībai
81.§ Par Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja A.Kazinovska komandējumu
82.§ Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Alba 5” valdes priekšsēdētāja A.Amantova informācija par SIA „Alba 5” darbību 2012.gadā un kapitālsabiedrības plānotajām aktivitātēm 2013.gadā
83.§ Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZAAO” valdes priekšsēdētāja A.Sirmā informācija par SIA „ZAAO” darbību 2012.gadā un kapitālsabiedrības plānotajām aktivitātēm 2013.gadā
84.§ Balvu novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Ģ.Teilāna informācija par padomes darbību 2012.gadā un plānotajām aktivitātēm 2013.gadā
85.§ Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniecei Inārai Ņikuļinai
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei