11.04.2013., Protokols Nr.4

1.§ Par P.B. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
2. § Par V.P. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
3. § Par J.L. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
4. § Par B.K. ievietošanu sociālās aprūpes centrā „Lode” un sociālā pakalpojuma apmaksu
5. § Par zemes robežu un platības precizēšanu
6. § Par Balvu pagasta kadastra kartes precizēšanu
7. § Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
8. § Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar R.C. Balvu pagastā
9. § Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L.S. Krišjāņu pagastā
10. § Par zemes nomu I.L. Vectilžas pagastā
11. § Par zemes nomu E.J. Vectilžas pagastā
12. § Par zemes nomu J.T. Tilžas pagastā
13. § Par zemes nomu J.D. Tilžas pagastā
14. § Par zemes nomu K.R. Tilžas pagastā
15. § Par zemes nomu E.L. Vectilžas pagastā
16. § Par adrešu likvidāciju
17. § Par nekustamā īpašuma „Salas”, Tilžas pagastā, sadali
18. § Par nekustamā īpašuma „Siltene”, Tilžas pagastā, sadali
19. § Par nekustamā īpašuma „Plūmes”, Bērzkalnes pagastā, sadali
20. § Par zemes vienības Balvu pilsētā izslēgšanu no pašvaldības piekritīgajām zemēm
21.§ Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.7/2013 „Grozījums 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.7„Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā”” precizēšanu
22.§ Par nekustamā īpašuma Kalna iela 3, Kubulu pagasts, Balvu novads pārdošanu
23. § Par nekustamā īpašuma „Sitas stacija Nr.2”, Sita, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
24.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā
25. § Par Balvu novada Bāriņtiesas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
26. § Par maksas noteikšanu par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem
27. § Par atlīdzības noteikšanu Balvu novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem
28. § Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu
29. § Par atļauju noslēgt apakšnomas līgumu par nedzīvojamām Partizānu iela 14, Balvos, Balvu novadā
30. § Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Teātra ielā 4, Balvos, Balvu novadā energoefektivitātes pasākumu veikšanai
31.§ Par atļauju Normundam Dimitrijevam savienot amatus
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei