16.05.2013., Protokols Nr.5

1.§ Par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu
2.§ Par Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu
3.§ Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.10/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Balvu novadā” precizēšanu
4.§ Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
5.§ Par zemes nomu G.K. Tilžas pagastā
6.§ Par zemes nomu V.D. Tilžas pagastā
7.§ Par zemes nomu S.R. Bērzpils pagastā
8.§ Par zemes nomu I.J. Vectilžas pagastā
9.§ Par zemes nomu A.Z. Balvu pagastā
10.§ Par zemes nomu G.Z. Vectilžas pagastā
11.§ Par zemes nomu Ņ.P. Lazdulejas pagastā
12.§ Par zemes nomu I.V. Kubulu pagastā
13.§ Par zemes nomu J.K. Balvu pagastā
14.§ Par zemes nomu A.Č. Vectilžas pagastā
15.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.K. Lazdulejas pagastā
16.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar M.K. Lazdulejas pagastā
17.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar H.J. Lazdulejas pagastā
18.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.D. Lazdulejas pagastā
19.§ Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām Bērzkalnes pagastā
20.§ Par adreses piešķiršanu G.S. īpašumam Bērzkalnes pagastā
21.§ Par adrešu maiņu pašvaldības īpašumiem Balvu pagastā
22.§ Par adrešu piešķiršanu un maiņu Vīksnas pagastā
23.§ Par adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pilsētā
24.§ Par zemes vienības Balvu pagastā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai
25.§ Par nekustamā īpašuma „Lāses 1”, Krišjāņu pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
26.§ Par nekustamā īpašuma „Krūmāji”, Krišjāņu pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
27.§ Par nekustamā īpašuma „Ošulāji 1”, Vectilžas pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
28.§ Par nekustamā īpašuma „Brieži”, Vectilžas pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
29.§ Par nekustamā īpašuma „Ielejas”, Kubulu pagastā, sadali
30.§ Par nekustamā īpašuma „Aijas”, Bērzpils pagastā, sadali
31.§ Par nekustamā īpašuma „Līčupes”, Krišjāņu pagastā, sadali
32.§ Par būvju īpašuma Brīvības iela 1C, Balvos, sadali
33.§ Par zemes vienības sadali Balvu pilsētā
34.§ Par zemes vienības sadali Tilžas pagastā
35.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai „Lutinānu purvs”, Lazdulejas pagastā
36.§ Par zemes īpašuma izveidošanu Kubulu pagastā un nosaukuma piešķiršanu
37.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu un jauna līguma noslēgšanu uz zemes vienību Kubulu pagastā
38.§ Par zemes vienības Tilžas pagastā nomas tiesību izsoli
39.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pūpoli 1”, Balvu novada Bērzpils pagastā
40.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu par īpašumiem Balvu pagastā
41.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu par īpašumiem Vectilžas pagastā
42.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu par īpašumiem Tilžas pagastā
43.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu par īpašumiem Lazdulejas pagastā
44.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no zemnieku saimniecības „VĒJAVA”
45.§ Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 713”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads pārdošanu
46.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 „Pakalniešu mājās”, Pērkonos, Kubulu pagastā, Balvu novadā pārdošanu
47.§ Par Balvu Sporta skolas peldbaseina akciju "SAULAINAS DIENAS”
48.§ Par dalību Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standartu īstenošanai izglītības iestādēs” un līdzfinansējuma nodrošināšanu ...
49.§ Par aizņēmuma daļēju izmantošanu transportlīdzekļu iegādei Balvu novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai
50.§ Par pārvietošanās un pacelšanas ierīces iegādi un uzstādīšanu personai ar kustību traucējumiem
51.§ Par adreses maiņu zemes vienībai Krišjāņu pagastā
52.§ Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
53.§ Par zemes nomu L.P. Briežuciema pagastā
54.§ Par zemes nomu E.Č. Vectilžas pagastā
55.§ Par zemes nomu J.R. Bērzkalnes pagastā
56.§ Par zemes nomu G.K. Tilžas pagastā
57.§ Par zemes nomu I.L. Lazdulejas pagastā
58.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā
59.§ Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Jānim Laicānam
60.§ Par Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska 2013.gada 13.maija rīkojuma Nr. 3.28/46 „Par ikgadējā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu Inārai Ņikuļinai” apstiprināšanu
61.§ Par dalību projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un „Lauku ekonomikas ...
62.§ Par dalību projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un „Lauku ekonomikas ...
63.§ Par dalību projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un „Lauku ekonomikas ...
64.§ Par dalību projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un „Lauku ekonomikas ...
65.§ Par dalību projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un „Lauku ekonomikas ...
66.§ Par līdzfinansējumu biedrības „Balvu novada attīstības veicināšanai „SAVI”” projektam „Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana”
67.§ Par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” maksas pakalpojumiem dzīvojamo istabu sociāli mazaizsargātām personām izmantošanu
68.§ Par būves un zemes gabala Tautas ielā 10, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei