20.06.2013., Protokols Nr.9

1.§ Par A.P. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
2.§ Par J.K. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
3.§ Par J.L. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
4.§ Par M.G. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
5.§ Par sociālā pakalpojuma apmaksu Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”
6.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0259
7.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0254 un par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0124
8.§ Par nekustamā īpašuma „Kalēji”, Vectilžas pagastā, sadali
9.§ Par nekustamā īpašuma „Jaunmeteņi”, Tilžas pagastā, sadali
10.§ Par adreses maiņu īpašumam Tilžas pagastā
11.§ Par adreses piešķiršanu ēkām Lazdulejas pagastā
12.§ Par nosaukumu maiņu
13.§ Par zemes nomu I.B. Balvu pagastā
14.§ Par zemes nomu R.T. Tilžas pagastā
15.§ Par zemes nomu A.K. Bērzpils pagastā
16.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai Bērzkalnes pagastā
17.§ Par zemesgabala “Verpuļeva 282”, Balvu pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
18.§ Par zemesgabala 8.Ezermalas līnija 92, Balvi, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
19.§ Par ceļazīmju uzstādīšanu Dzirnavu ielā, Balvu pilsētā
20.§ Par ceļazīmes uzstādīšanu Balvu novada Briežuciema pagastā
21.§ Par Balvu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām
22.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa Centrs” 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
23.§ Par Balvu novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
24.§ Par nekustamā īpašuma „Sitas stacija Nr.2”, Sita, Kubulu pagasts, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu
25.§ Par pašvaldības īpašumu Bērzkalnes un Balvu pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā
26.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 10.11.2011. lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta maksas pakalpojumiem”
27.§ Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam ...
28.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā” I. Kārta
29.§ Par Vectilžas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem
30.§ Par Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumu deleģēšanu
31.§ Par Administratīvās komisijas ievēlēšanu
32.§ Par Pastāvīgās iepirkumu komisijas ievēlēšanu
33. § Par Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas ievēlēšanu
34.§ Par Dzīvokļu komisijas ievēlēšanu
35.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
36.§ Par atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas piešķiršanu Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniekam Normundam Dimitrijevam
37.§ Par deputātes Intas Kaļvas pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
38.§ Par deputātes Guntas Raibekazes pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
39.§ Par deputāta Jāņa Roginska pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
40.§ Balvu novada pašvaldības izpilddirektores Intas Kaļvas pārskats par administrācijas un pašvaldības iestāžu darbu 2013.gada 1.pusgadā
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei