Projekti

ESF projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā" (Nr.9.2.4.2/16/I/050) semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2018.gada marta mēnesim

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 28 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūnijs 2018

LOGO marta pasākumiem

Nr.p.k.

Sākuma datums

Beigu datums

Ilgums
(st.)

Norises laiks
(plkst.no-līdz)

Īstenošanas vieta
(adrese)

Nosaukums

Piezīmes

1

01.03.2018.

31.03.2018.

80

9:00 - 14:00

Balvu peldbaseins, Dārza 2, Balvi, Balvu novads,
LV-4501

Peldēšanas nodarbības peldbaseinā PII 5-6gadīgajiem bērniem

2

01.03.2018.

31.03.2018.

10

9:00 - 14:00

Balvu peldbaseins, Dārza 2, Balvi, Balvu novads,
LV-4501

Peldēšanas pulciņš PII 5-6gadīgajiem bērniem

treneris Romualds Kokorevičs

3

01.03.2018.

31.03.2018.

15

9:00 - 17:00

Balvu peldbaseins, Dārza 2, Balvi, Balvu novads,
LV-4501

Sāls istabas un peldbaseina apmeklējums

4

01.03.2018.

31.03.2018.

30

9:00 - 15:00

Balvu novada PII un vispārizglītojošas skolas

Profilaktiskie pasākumi sirds un asinsvadu slimību riska mazināšanai

fizioterapeits Oskars Klija

5

06.03.2018.

06.03.2018.

3

18:00 - 21:00

Balvu pamatskola, Partizānu iela 16, Balvi, LV - 4501

Veselīga uztura piekritēju pulciņš

vadītājs Ilze Smirnova, T:25687187

20.03.2018.

20.03.2018.

3

18:00 - 21:00

Balvu pamatskola, Partizānu iela 16, Balvi, LV - 4501

Veselīga uztura piekritēju pulciņš

6

06.03.2018.

06.03.2018.

6

9:00-15:00

Krišjāņu, Kubulu, Briežuciema, Lazdulejas, Vectilžas feldšerpunkti

Ikmēneša veselības dienas

6 stundas katrā feldšerpunktā (interesēties pagastu feldšerpunktos)

07.03.2018.

07.03.2018.

6

9:00-15:00

Vīksnas pagasta feldšerpunkts

Ikmēneša veselības dienas

7

07.03.2018.

07.03.2018

2

10:00-12:00

Balvu novada Sociālais dienests, Raiņa iela 52, Balvi, LV-4501

Lekcija par veselīgu dzīvesveidu - uzturs, miegs, kustība u.c. (senioriem 54+)

vadītājs Zinaida Logina, T:29203754

8

09.03.2018.

09.03.2018.

1,5

19:00- 20:30

Balvu pamatskola, Partizānu iela 16, Balvi, LV - 4501

Dziedinošās vingrošanas nodarbības senioriem

16.03.2018.

16.03.2018.

1,5

19:00- 20:30

Balvu pamatskola, Partizānu iela 16, Balvi, LV - 4501

Dziedinošās vingrošanas nodarbības senioriem

23.03.2018.

23.03.2018.

1,5

19:00- 20:30

Balvu pamatskola, Partizānu iela 16, Balvi, LV - 4501

Dziedinošās vingrošanas nodarbības senioriem


Paziņojums par VKKF mērķprogrammas "Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales Kultūras programma 2017" projektu konkursa izsludināšanu

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 02 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūnijs 2018

Latgales reģiona attīstības aģentūra izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017“ projektu konkursu projektu realizēšanai laika posmā no 2017. gada maija līdz 2017. gada decembrim ieskaitot.

Šogad programmai piešķirtais finansējums sastāda 110 000.00 EUR.

Lasīt tālāk ...


Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2017

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 01 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūnijs 2018

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 21.februārī izsludina "Latgales NVO projektu programmu 2017", kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā. Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta jomām:

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta projektiem (8 000 EUR)

kas veicina pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu reģiona nevalstiskajām organizācijām un veicinot to savstarpēju sadarbību, sekmējot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”īstenošanu, atbalstot aktivitātes:

- vietējo cilvēku iesaistīšanos savas kopienas dzīves apstākļu un kvalitātes uzlabošanā, veicinot cilvēka, kopienas un valsts izaugsmi un ilgtspēju, iesaistot pašvaldības, bibliotēkas, kultūras centrus, muzejus, izglītības iestādes;

- valstiskuma veidošanās, attīstības un saglabāšanas vēstures izpēti un tās rezultātu mūsdienīgu komunikāciju savā apkaimē;

- Latvijas cilvēku talantu, izcilības, uzņēmīguma un sasniegumu apzināšanu un iedvesmošanos no tiem;

- paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību;

Starpkultūru dialoga atbalsta projektiem (8 000 EUR)

-          kas stiprina savstarpējās izpratnes veidošanu, stereotipu mazināšanu, dažādu tautību pārstāvju iesaiste aktivitātēs, kas vērstas uz saliedētību un iekļaujošu pilsonisko līdzdalību;

Mazākumtautību NVO atbalsta projektiem (8000 EUR)

-          veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;

-          sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;

-           veicināt Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, tai skaitā sekmēt sadarbību starp romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu kopumu, kā arī atbalstīt romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu.

-          Mazākumtautību nevalstiskās organizācijas šī nolikuma izpratnē ir: Organizāciju vada un tajā darbojas Latvijā dzīvojošās nacionālās minoritātes. Organizācijas līdzšinējā darbība vērsta uz Latvijā dzīvojošās nacionālo minoritāšu pārstāvju pilsonisko līdzdalību un savas kultūras un identitātes saglabāšanu, vai citām aktivitātēm, kas saliedē un apvieno nacionālās minoritātes Latvijā. Atbalstāmās aktivitātes ir tādas, kurās aktīvi tiek iesaistīti gan mazākumtautības, gan arī pamatnācijas pārstāvji.

Vienam projektam maksimāli pieejami 3000,00 EUR, termiņš projektu iesniegšanai ir 2017. gada21.martam pl.: 16:00. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji ir pieejami mājas lapās www.nvoc.lv un www.latgale.lv.

Projekts notiek LR Kultūras ministrijas un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā (2.5.-8-18) ietvaros.

Konkursa NOLIKUMS un PIETEIKUMA VEIDLAPA

kontaktinformācija:

Oskars Zuģickis
“Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators

Programmas direktors

tālr.: 26565858

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Apakškategorijas

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas