14.06.2012., Protokols Nr.10

1.§ Par J.M. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
2.§ Par N.Z. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
3.§ Par V.K. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
4.§ Par grozījumiem Tilžas internātpamatskolas nolikumā
5.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu Partizānu ielā 14, Balvos, Balvu novadā
6.§ Par dzīvojamās mājas daļas nojaukšanu nekustamajā īpašumā „Rotas māja”, Balvu pag., Balvu nov.
7.§ Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
8.§ Par nekustamā īpašuma „Egļusalas”, Tilžas pagastā, sadali
9.§ Par nekustamā īpašuma „Staburags”, Kubulu pagastā, sadali
10.§ Par nekustamā īpašuma „Klintaine”, Kubulu pagastā, sadali
11.§ Par nekustamā īpašuma „Viršu mājas”, Kubulu pagastā, sadali
12.§ Par nekustamā īpašuma „Avotkalni”, Bērzpils pagastā, sadali
13.§ Par zemesgabala 6.Ezermalas līnija 62, Balvi, Balvu novads, nodošanu atsavināšanai
14.§ Par zemes nomu L.P. Briežuciema pagastā
15.§ Par zemes nomu R.D. Vīksnas pagastā
16.§ Par zemes nomu T.K. Balvu pagastā
17.§ Par zemes nomu V.I. Tilžas pagastā
18.§ Par zemes nomu R.T. Tilžas pagastā
19.§ Par zemes nomu M.T. Balvu pagastā
20.§ Par zemes nomu M.B. Balvu pagastā
21.§ Par zemes nomu R.S. Vīksnas pagastā
22.§ Par zemes nomu A.L. Krišjāņu pagastā
23.§ Par zemes nomu A.A. Balvu pilsētā
24.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.U. Bērzpils pagastā
25.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.B. Vīksnas pagastā
26.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.D. Vīksnas pagastā
27.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.D. Vīksnas pagastā
28.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.P. Balvu pagastā
29.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu un jauna līguma noslēgšanu
30.§ Par zemes nomu SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” Balvu pilsētā
31.§ Par nosaukuma piešķiršanu Ņ.M. zemes īpašumiem
32.§ Par nosaukuma piešķiršanu N.S. zemes īpašumam
33.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Miera ielā 21 un Ezera ielā 34, Balvos, Balvu novadā
34.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vecā parka mājas”, Balvu novada Kubulu pagastā
35.§ Par 2011.gada 10.novembra Balvu novada domes lēmuma „Par ceļazīmju uzstādīšanu Balvu novada Briežuciema pagastā” atcelšanu
36.§ Par SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” pamatkapitāla palielināšanu
37.§ Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 241”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads pārdošanu
38.§ Par grozījumiem Kubulu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādī
39.§ Par Balvu novada pašvaldības Krišjāņu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem
40.§ Par Balvu novada pašvaldības pagastu pārvalžu feldšeru punktu maksas pakalpojumiem
41.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem Balvu pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”
42.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem Bērzkalnes pagasta pārvaldei
43.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
44.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „San – tex” 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
45.§ Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
46.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Z.K.
47.§ Par aizņēmumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 321 pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr. 11-07-L32100-000240 „Tilžas internātpamatskolas katlu mājas rekonstrukcija” realizēšanai
48.§ Par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 321 pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr. 11-07-L32100-000111 „Bērzpils pagasta ielu un ielu apgaismojuma rekonstrukcija” ...
49.§ Par aizņēmumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 321 pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr. 11-07-L32100-000111 ...
50.§ Par finansējumu programmai
51.§ Par galvojuma sniegšanu SIA „Alba 5” projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” īstenošanai
52.§ Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada Domes priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim
53.§ Par nekustamā īpašuma „Janas”, Lazdulejas pagastā, sadali
54.§ Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
55.§ Par nosaukuma piešķiršanu I.J. zemes īpašumam
56.§ Par zemes nomu I.L. Kubulu pagastā
57.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu Balvu pagastā
58.§ Par Atzinības raksta piešķiršanu
59. Par dalību atklātā projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”
60.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana Balvu novadā”
61.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Saieta namu rekonstrukcija Balvu novada pagastos”
62.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem Tilžas pirmsskolas izglītības iestādei
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei