24.09.2009., protokols Nr.13

1.§ Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā
2.§ Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi
3.§ Par nosaukuma piešķiršanu
4.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu
5.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu
6.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu
7.§ Par zemes vienības platības precizēšanu
8.§ Par pirmpirkuma tiesībām
9.§ Par Balvu novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas ievēlēšanu
10.§ Par automašīnas VW PASSAT atsavināšanu
11.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības 15.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Balvu novada pašvaldības 2009.gada budžetu”
12.§ Par Balvu novada pašvaldības brīvo budžeta līdzekļu izvietošanu
13.§ Par vienreizējās dotācijas novadu infrastruktūras attīstībai sadalījuma maiņu Bērzkalnes pagastam
14.§ Par Balvu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības apstiprināšanu
15.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā
16.§ Par Balvu pilsētas Pašvaldības policijas nosaukuma maiņu
17.§ Par Balvu novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu
18.§ Par iestāšanos biedrībā „Eiroreģions „Pleskava, Livonija””
19.§ Par Tilžas vidusskolas direktora amata pienākumu deleģēšanu
20.§ Par projekta finansējuma pārskaitīšanu
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei