1.§ Par kustamās mantas, traktora piekabes HT-2-02 atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
2. § Par dzīvokļa Nr.13, Balvu ielā 4, Kurnā, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu
3. § Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2014 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto ...
4. § Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.3/2014 „Par līdzdalības samaksas kārtību Balvu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciņiem” apstiprināšanu
5. § Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
6. § Par mēneša darba algu noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem
7. § Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam ...
8. § Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam ...
9. § Par amatu savienošanas atļauju Birutai Vizulei
10. § Par zemes nomu R.T. Balvu pagastā
11. § Par zemes nomu M.D. Balvu pagastā
12. § Par zemes nomu R.Č. Tilžas pagastā
13. § Par zemes nomu A.Z. Tilžas pagastā
14. § Par zemes nomu I.Z. Balvu pagastā
15. § Par zemes nomu A.B. Briežuciema pagastā
16. § Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.K. Balvu pagastā
17. § Par zemes īpašuma Bērzu ielā 2, Bērzpils pagastā nodošanu atsavināšanai
18. § Par nekustamā īpašuma Partizānu ielā 5B, Balvos, zemes daļas atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanu
19. § Par zemes īpašuma Balvu pagastā izveidošanu un nodošanu atsavināšanai
20. § Par nekustamā īpašuma „Zīles”, Kubulu pagastā, sadali
21. § Par nekustamā īpašuma „Bezdelīgas”, Bērzpils pagastā, sadali
22. § Par valstij piekritīgās zemes vienības sadali Lazdulejas pagastā
23. § Par adreses likvidāciju Balvu pilsētā
24. § Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un uz tās esošām ēkām Lazdulejas pagastā
25. § Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un uz tās esošām ēkām Kubulu pagastā
26. § Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas izsoli Pērkonu ezerā
27. § Par adreses likvidāciju Brīvības ielā 66-17, Balvu pilsētā
28. § Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības sadali Tilžas pagastā
29. § Par Balvu Mūzikas skolas direktora amata pienākumu deleģēšanu
30. § Par Balvu novada pašvaldības aizņēmumu „Papildus darbi Balvu Valsts ģimnāzijas internāta renovācijā – internāta iekštelpu remonts” un „Mēbeļu piegāde Balvu Valsts ģimnāzijas internātam” īstenošanai
31. § Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.4/2014 “Noteikumi par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” apstiprināšanu
32. § Par mērķdotācijas sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2014.gadam
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei