11.10.2012., Protokols Nr.16

1.§ Par Balvu novada pašvaldības 2012.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.16/2012 „Grozījumi 2011.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12/2011 „Par īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ...
2.§ Par G.B. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
3.§ Par Z.P. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
4.§ Par L.K. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
5.§ Par grozījumiem Balvu Valsts ģimnāzijas nolikumā
6.§ Par nedzīvojamo telpu Partizānu ielā 66, Balvos, Balvu novadā nomas līguma slēgšanu ar SIA „Eco Fabrika”
7.§ Par nedzīvojamo telpu Partizānu ielā 66, Balvos, Balvu novadā nomas līguma slēgšanu ar SIA „VINOKO”
8.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu Partizānu ielā 14, Balvos, Balvu novadā
9.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu Daugavpils ielā 74A, Balvos, Balvu novadā
10.§ Par zemes nomu P.E. Balvu pagastā
11.§ Par zemes nomu S.S. Krišjāņu pagastā
12.§ Par zemes nomu V.S. Balvu pagastā
13.§ Par zemes nomu L.S. Balvu pagastā
14.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu P.K. Balvu pagastā
15.§ Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekrītošajam zemes īpašumam Vectilžas pagastā
16.§ Par nosaukuma piešķiršanu I.P. zemes īpašumiem Vīksnas pagastā
17.§ Par adreses piešķiršanu J.S. zemes īpašumam Tilžas pagastā
18.§ Par dzīvokļa Nr.2 Krasta ielā 2, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
19.§ Par zemesgabala “Verpuļeva 424”, Balvu pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
20.§ Par zemesgabala “Verpuļeva 365”, Balvu pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
21.§ Par zemesgabala “Gulbīši”, Vectilžas pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
22.§ Par zemes īpašuma “Purvi 1”, Vectilžas pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
23.§ Par M.F. piederošo nekustamo īpašumu apvienošanu Lazdulejas pagastā
24.§ Par nekustamā īpašuma „Irbītes 1”, Vīksnas pagastā, sadali
25.§ Par nekustamā īpašuma „Upeslīči”, Krišjāņu pagastā, sadali
26.§ Par izmaiņām Balvu novada Domes 2012.gada 9.augusta lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, par zemes nomu”
27.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2012.gada 9.augusta lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, par zemes nomu”
28.§ Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
29.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas sastāvā
30.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
31.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas sastāvā
32.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
33.§ Par Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikuma pieņemšanu
34.§ Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu Latvijas-Šveices sadarbības programmas individuālajā projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”
35.§ Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Balvu iela 15, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 20 atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
36.§ Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mežvīni, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, dzīvokļa īpašuma 16 atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
37.§ Par nekustamā īpašuma „Karo dzirnavas 1”, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
38.§ Par zemes īpašuma Rūpniecības ielā 16, Balvi, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
39.§ Par Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieces I.Ņikuļinas 2012.gada 17.septembra rīkojuma Nr.3-7/37 apstiprināšanu
40.§ Par Tilžas internātpamatskolas pamatlīdzekļu „Apkures katlu SC-230 KW” norakstīšanu
41.§ Par mērķdotācijas sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadam
42.§ Par grozījumiem Balvu Amatniecības vidusskolas maksas pakalpojumos
43.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2012.gada 26.septembra lēmumā „Par aizņēmumu četru autobusu iegādei Balvu novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai”
44.§ Par aizņēmumu trīs transportlīdzekļu iegādei Balvu novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai
45.§ Par konkursu „Par vispārēja tipa diennakts aptiekas darbību Balvu pilsētas administratīvajā teritorijā”
46.§ Par saistošo noteikumu Nr.20/2012 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 13.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 „Par Balvu novada pašvaldības 2012.gada budžetu”” pieņemšanu
47.§ Par zemes nomu V.K. Kubulu pagastā
48.§ Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā (no 2012.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.decembrim)
49.§ Par papildatvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniecei Inārai Ņikuļinai
50.§ Par nosaukuma piešķiršanu I.K. zemes īpašumam Balvu pagastā
51.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2010.gada 27.maija lēmumā „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Balvu novada Bērzpils pagasta teritorijā”
52.§ Par tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Balvu novada Bērzpils ciemā”
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei