12.11.2009., protokols Nr.16

1.§ Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā
2.§ Par Jāņa Actiņa ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
3.§ Par Balvu novada pašvaldības sporta bāžu izmantošanas kārtību
4.§ Par Balvu novada Simbolikas priekšlikumu virzīšanu
5.§ Par Atzinības raksta piešķiršanu
6.§ Par Latvijas amatierteātru salidojuma organizēšanu
7.§ Par saistošo noteikumu Nr.13 „Par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Balvu novadā” pieņemšanu
8.§ Par izmaiņām Vectilžas pagasta padomes lēmumā un zemes nomas līgumā
9.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu
10.§ Par ielu nosaukumu piešķiršanu dārzkopības sabiedrības „Ezermala-1” un „Ezermala -2” teritorijās
11.§ Par nosaukuma piešķiršanu
12.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu
13.§ Par Balvu novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu
14.§ Par zemes vienības platības precizēšanu
15.§ Par adreses piešķiršanu
16.§ Par pirmpirkuma tiesībām
17.§ Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Balvu novada administratīvajā teritorijā
18.§ Par saistošo noteikumu Nr.14 „Par Balvu novada pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” pieņemšanu
19.§ Par noteikumu Nr.4 „Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” apstiprināšanu
20.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijā
21.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Administratīvās komisijā
22.§ Par pabalsta piešķiršanu Anastasijai Gabrānei
23.§ Par atļauju Jurim Annuškānam savienot amatus
24.§ Par dalības maksas noteikšanu V Latgales Jauno pianistu konkursā
25.§ Par automašīnas Toyota RAV 4 nodošanu Balvu pagasta pārvaldei
26.§ Par nolikuma „Par Balvu novada Domes apbalvojuma piešķiršanu pāriem, kuri atzīmē 50 gadu kopdzīves jubileju” apstiprināšanu
27.§ Par grozījumiem Balvu novadu veidojošo vietējo pašvaldību pieteikumu sarakstā valsts dotācijas saņemšanai infrastruktūras attīstībai
29.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā
30.§ Par samaksas atcelšanu Domes Vides komisijas loceklei Mārītei Jeromanovai
31.§ Par Balvu novada pašvaldības Sociālās pārvaldes vadītājas funkciju deleģēšanu
32.§ Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
33.§ Par nomas maksas samazināšanu
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei