14.11.2013., Protokols Nr.18

1.§ Par L.L. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
2.§ Par B.M. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
3.§ Par Z.P. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
4.§ Par V.A. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
5.§ Par J.K. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
6.§ Par T.M. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
7.§ Par V.S. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
8.§ Par S.Ž. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – īslaicīgai aprūpei un sociālā pakalpojuma apmaksu
9.§ Par saistošo noteikumu Nr.34/2013 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” pieņemšanu
10.§ Par Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas komisijas ievēlēšanu
11.§ Par Pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas ievēlēšanu
12.§ Par nekustamā īpašuma „Ievas”, Bērzpils pagastā, sadali
13.§ Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 77’’, Balvu pagastā, sadali
14.§ Par nekustamā īpašuma „Alejas” , Bērzkalnes pagastā, sadali
15.§ Par zemes vienības sadali Kubulu pagastā un nodošanu īpašumā bez atlīdzības
16.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu K/S „Arājs” Tilžas pagastā
17.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar H.L. Tilžas pagastā
18.§ Par zemes nomu G.K. Tilžas pagastā
19.§ Par zemes nomu K.R. Tilžas pagastā
20.§ Par zemes nomu K.R. Vīksnas pagastā
21.§ Par zemes nomu K.R. Vectilžas pagastā
22.§ Par zemes nomu K.R. Briežuciema pagastā
23.§ Par zemes nomu R.K. Lazdulejas pagastā
24.§ Par zemes nomu R.K. Balvu pagastā
25.§ Par zemes nomu Ē.G. Bērzkalnes pagastā
26.§ Par zemes nomu Ļ.R. Bērzkalnes pagastā
27.§ Par zemes nomu G.K. Bērzkalnes pagastā
28.§ Par zemes nomu V.L. Kubulu pagastā
29.§ Par zemes nomu I.Š. Kubulu pagastā
30.§ Par zemes nomu J.T. Kubulu pagastā
31.§ Par zemes nomu SIA “Ziedulauki” Kubulu pagastā
32.§ Par zemes nomu V.Š. Vectilžas pagastā
33.§ Par zemes nomu Z.T. Bērzpils pagastā
34.§ Par zemes nomu I.M. Balvu pagastā
35.§ Par zemes nomu E.C. Balvu pagastā
36.§ Par zemes nomu A.Ķ. Balvu pagastā
37.§ Par zemes nomu V.Ā. Balvu pagastā
38.§ Par zemes nomu V.Z. Balvu pilsētā
39.§ Par zemes nomu V.B. Balvu pilsētā
40.§ Par zemes nomu V.M. Balvu pilsētā
41.§ Par medību tiesībām Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Tilžas pagastā
42.§ Par nosaukumu piešķiršanu D.V. īpašumiem
43.§ Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekrītošajam zemes īpašumam Tilžas pagastā
44.§ Par adreses piešķiršanu jaunbūvei Tilžas pagastā
45.§ Par zemesgabala-starpgabala „Teteri”, Vectilžas pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
46.§ Par zemesgabala-starpgabala „Lapas”, Vectilžas pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
47.§ Par zemesgabala-starpgabala „Skaras”, Vectilžas pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
48.§ Par zemesgabala-starpgabala „Krācītes”, Kubulu pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
49.§ Par Bērzpils pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma „Par neapbūvētas lauku apvidu zemes piekritību Bērzpils pašvaldībai un neapbūvētas lauku apvidu zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” atcelšanu
50.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Daugavas”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā
51.§ Par nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 74A Nr.164, Balvos nomas līguma pagarināšanu
52.§ Par sūkņu māju Raiņa ielā 15A, Tilžā, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā
53.§ Par saistošo noteikumu Nr.35/2013 „Grozījumi 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība”” pieņemšanu
54.§ Par saistošo noteikumu Nr.36/2013 „Grozījums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2011 „Par apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību”” pieņemšanu
55.§ Par saistošo noteikumu Nr.37/2013 „Grozījums 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā”” pieņemšanu
56.§ Par saistošo noteikumu Nr.38/2013 „Grozījumi 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā”” pieņemšanu
57.§ Par saistošo noteikumu Nr.39/2013 „Grozījumi 2009.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr.3 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”” pieņemšanu
58.§ Par saistošo noteikumu Nr.40/2013 „Grozījums 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 "Par Balvu novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanu”” pieņemšanu
59.§ Par saistošo noteikumu Nr.41/2013 „Grozījums 2011.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12/2011 „Par īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Balvu novadā”” pieņemša
60.§ Par saistošo noteikumu Nr.42/2013 „Grozījumi 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.9 „Nodeva par pašvaldības un tās iestāžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”” pieņemšanu
61.§ Par saistošo noteikumu Nr.43/2013 „Grozījums 2011.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.25/2011 „Par Kārtību, kādā Balvu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu līdzekļus”” pieņemšanu
62.§ Par saistošo noteikumu Nr.44/2013 „Grozījumi 2011.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10/2011 „Par papildus palīdzību Balvu novada pašvaldībā”” pieņemšanu
63.§ Par saistošo noteikumu Nr.45/2013 „Grozījumi 2009.gada 08.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Balvu novadā”” pieņemšanu
64.§ Par saistošo noteikumu Nr.46/2013 „Grozījums 2011.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.6/2011 „Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku”” pieņemšanu
65.§ Par saistošo noteikumu Nr.47/2013 „Grozījumi 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”” pieņemšanu
66.§ Par saistošo noteikumu Nr.48/2013 „Grozījumi 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā”” pieņemšanu
67.§ Par saistošo noteikumu Nr.49/2013 „Grozījums 2012.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2012 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa centrs” sniegto pakalpojumu cenrādi”” pieņemšanu
68.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no O.B.
69.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no E.B.
70.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no U.P.
71.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no P.Z.
72.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no O.B.
73.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.M.
74.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no E.S.
75.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no P.S.
76.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „BGB Kompānija”
77.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Latgales mežs”
78.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Balvu pilsētas I.Lopotova daudznozaru individuālā uzņēmuma „ELEKTRINO”
79.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no IU „Impulss”
80.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.G.
81.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.G.
82.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.I.
83.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.K.
84.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.P.
85.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.S.
86.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Experience”
87.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.Z.
88.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no P.K.
89.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no N.O.
90.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Z.P.
91.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no R.R.
92.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Sekvojas I”
93.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.U.
94.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.V.
95.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no D.C.
96.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu par īpašumiem Kubulu pagastā
97.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu par īpašumiem Vīksnas pagastā
98.§ Par debitora parādu dzēšanu Pansionātam „Balvi”
99.§ Par debitora parāda dzēšanu Krišjāņu pagasta pārvaldei
100.§ Par atļauju norakstīt Balvu novada pašvaldības Kubulu pagasta pārvaldes vieglo pasažieru automašīnu PEUGEOT 206
101.§ Par Balvu novada Domes 2012.gada 13.septembra lēmuma „Par nekustamā īpašuma „Alksnīši”, Balvu pagasts, Balvu novads pārdošanu” atcelšanu
102.§ Par Balvu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību
103.§ Par aizņēmumu Balvu novada pašvaldības projekta „To preserve not to lose it – safeguarding of cultural heritage” (Saglabāt, lai nepazaudētu – kutūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana) īstenošanai
104.§ Par saistošo noteikumu Nr.50/2013 „Grozījums 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā”” pieņemšanu
105.§ Par saistošo noteikumu Nr.51/2013 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu
106.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sastāvā
107.§ Par Ētikas komisijas ievēlēšanu
108.§ Par Z.R. piederošās zemes vienības platības precizēšanu Vīksnas pagastā
109.§ Par zemesgabala-starpgabala Baznīcas iela 18A, Balvi, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
110.§ Par īres maksas noteikšanu dzīvoklī Nr.6 „Skolas māja”, Akmeņrūči, Tilžas pagastā, Balvu novadā
111.§ Par īres maksas noteikšanu dzīvoklī Nr.2, Pārupes ielā 8, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā
112.§ Par dzīvojamās telpas Bērzpils ielā 50 dz.78, Balvos, Balvu novadā īres līguma noslēgšanu
113.§ Par Balvu novada pašvaldības aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta „Balvu Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija. 1.kārta” īstenošanai
114.§ Par dalību Eiropas Ekonomiskās Zonas finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” neliela apjoma grantu shēma „Kultūras mantojuma saglabāšana” un līdzfinansējuma ...
115.§ Informācija par Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007.-2013.gadam atbalstītā projekta Nr.ELRII-308 „Saglabāt, lai ...
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei