13.10.2011., Protokols Nr.20

1.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” dzīvojamo istabu sociāli mazaizsargātām personām nolikumā
2.§ Par īres tiesību piešķiršanu Pansionātā „Balvi” A.D.
3.§ Par Ā.S. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā „Pansionāts „Balvi””
4.§ Par E.G. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
5.§ Par A.K. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
6.§ Par L.M. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
7.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā
8.§ Par nekustamā īpašuma „Liepas”, Vīksnas pagastā, sadali
9.§ Par nekustamā īpašuma „Atmatas”, Balvu pagastā, sadali
10.§ Par nekustamā īpašuma „Laumas”, Vectilžas pagastā, sadali
11.§ Par nekustamā īpašuma „Lauciņi”, Balvu pagastā, sadali
12.§ Par zemes vienības nomu E.L. Tilžas pagastā
13.§ Par zemes vienības nomu zemnieku saimniecībai „PUTNU KALNI” Bērzpils pagastā
14.§ Par zemes vienības daļas nomu I.U. Krišjāņu pagastā
15.§ Par izmaiņām zemes nomas līgumā ar Ē.P.
16.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Laicānu skola”, Balvu novada Vīksnas pagastā
17.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pagastmājas”, Balvu novada Kubulu pagastā
18.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Purvmalas” Balvu novada Briežuciema pagastā
19.§ Par būvniecības ieceres „Balvu Centrālās bibliotēkas paplašināšana sabiedrisko un e-pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Balvos, Tirgus ielā 7” publiskās apspriešanas rezultātiem un lēmuma par būvniecību pieņemšanu
20.§ Par autobusa Mercedes Benz 410 norakstīšanu
21.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu
22.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu Raiņa ielā 12B, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā
23.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu Ūdru ielā 1, Bērzkalnē, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
24.§ Par ēkas un zemes gabala Sporta ielā 1, Balvos nodošanu apsaimniekošanā
25.§ Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas izsoli Pērkonu ezerā
26.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības C grupas ceļu sarakstā
27.§ Par īrnieku parādu saistību atmaksu AS „Balvu Enerģija”
28.§ Par ieguldījumu AS „Balvu enerģija” pamatkapitālā
29.§ Par siltumapgādes tehniskās apkopes programmas norakstīšanu
30.§ Par Balvu novada Sporta centra skrejceļa noņemto gumiju rezdora plākšņu vērtības apstiprināšanu un atsavināšanu
31.§ Par Balvu Mākslas skolas maksas pakalpojumiem
32.§ Par Balvu novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas sadalīšanu
33.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2011 „Noteikumi par mācību maksas kompensēšanu Balvu novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem” apstiprināšanu
34.§ Par atteikumu pārņemt Balvu novada pašvaldības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nekustamo īpašumu „Vīksnas ciems, 136,9 km” Vīksnas pagastā, Balvu novadā
35.§ Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 9, Balvos, Balvu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
36.§ Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 9A, Balvos, Balvu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
37.§ Par nekustamā īpašuma Pelnupes iela 10A, Balvos, Balvu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
38.§ Par papildus pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanas finansēšanai piešķirtās mērķdotācijas sadalījumu
39.§ Par aizņēmumu automašīnas iegādei Balvu novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai
40.§ Par saistošo noteikumu Nr.24/2011 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 24.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.8/2011 „Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžetu”” pieņemšanu
41.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā
42.§ Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai
43.§ Par tirdzniecību ar mazas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem, to munīciju, sastāvdaļām un palīgierīcēm, kā arī ar aukstajiem ieročiem
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei