29.12.2009., protokols Nr.22

1.§ Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā
2.§ Par Lucijas Kuzminas ievietošanu Viļakas sociālās aprūpes centrā un sociālā pakalpojuma apmaksu
4.§ Par Balvu rajona pašvaldības iestādes „„Balvi” pansionāts” nosaukuma maiņu
3.§ Par Jāņa Laicāna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
5.§ Par Ingrīdas Supes atbrīvošanu no Balvu bērnu un jauniešu centra direktora amata
6.§ Par Balvu amatniecības vidusskolas direktori
7.§ Par darba grupas izveidošanu Balvu novada izglītības programmas izstrādei
8.§ Par Balvu novada pašvaldības 2009.gada 08.oktobra saistošo noteikumu nr.11 „Noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība” precizēšanu
9.§ Par Balvu novada pašvaldības 2009. Gada 12.novembra saistošo noteikumu nr.13 „Par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Balvu novadā” precizēšanu
10.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vecpils”, Bērzpils pagasts, Balvu novads
11.§ Par Balvu novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu
12.§ Par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu
13.§ Par pirmpirkuma tiesībām
14.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu
15.§ Par izmaiņām zemes nomas līgumā
16.§ Par zemes vienību platības un robežu precizēšanu
17.§ Par valstij piekrītošajām Balvu novada lauku apvidu zemes vienībām
18.§ Par adreses un nosaukuma piešķiršanu
19.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu
20.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu
21.§ Par grozījumiem Balvu rajona Vīksnas pagasta padomes 2008.gada 30.septembra lēmumā „Par lauku apvidus zemes piekritību Vīksnas pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”
22.§ Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi
23.§ Par licences izsniegšanu Modrim Dupužam pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru
24.§ Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu
25.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības dzīvokļu komisijā
26.§ Par īrnieku parādu saistību atmaksu AS „Balvu enerģija”
27.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā
29.§ Par Jura Kupriša ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
30.§ Par Tadeuša Kupriša ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
31.§ Par Pētera Zelča ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
32.§ Par Augusta Voikas atbrīvošanu no Balvu rajona padomes izglītības pārvaldes vadītāja amata
33.§ Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu
34.§ Par finansējuma piešķiršanu
35.§ Par Balvu novada pašvaldības īstermiņa aizņēmumu kases apgrozības līdzekļu papildināšanai
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei