1.§ Par vienreizējiem sociālajiem pabalstiem
2.§ Par A.Ū. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
3.§ Par A.P. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
5.§ Par gadatirgiem Balvu pilsētā
6.§ Par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu un nomas līguma slēgšanu
7.§ Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazināšanu
8.§ Par dzīvojamo māju nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
9.§ Par pirmpirkuma tiesībām
10.§ Par grozījumiem Balvu pilsētas Domes 2005.gada 24.novembra lēmumā „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu pirmreizējo noteikšanu”
11.§ Par atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskā vietā
12.§ Par grozījumiem Balvu rajona Bērzkalnes pagasta padomes 2008.gada 17.septembra lēmumā „Par lauku apvidus zemes piekritību Bērzkalnes pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”
13.§ Par adrešu piešķiršanu
14.§ Par zemes vienības nomu
15.§ Par zemes vienības nomu Tilžas pagastā
16.§ Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi
17.§ Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai Balvu pilsētā
18.§ Par atļauju rīkot auto un moto orientēšanās sporta aktivitātes
19.§ Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā” pieņemšanu
20.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Transporta sistēmas efektivitātes un satiksmes drošības uzlabošana Balvos, Bērzpils ielā veicot autoceļa P47 Balvi - Kapūne renovāciju (posmā no Tautas ielas līdz Balvu administratīvajai robežai)”
21.§ Par Balvu novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu
22.§ Par ziņojuma izskatīšanu par pārbaudi Balvu novada pašvaldības iestādē „Pansionāts „Balvi””
23.§ Par Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieka A.Kazinovska 2010.gada 03.marta rīkojuma Nr.3-7/7 „Par J.Trupovnieka komandējumu” apstiprināšanu
24.§ Par ierosinājumu Latvijas Republikas valsts apbalvojumu piešķiršanai
25.§ Par sadarbības līguma slēgšanu
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei