1.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
2.§ Par adrešu piešķiršanu, anulēšanu
3.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, par zemes gabalu nomu
4.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2009.gada 26.novembra lēmumā „Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām Balvu pilsētā”
5.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2009.gada 26.novembra lēmumā „Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošajām lauku apvidus zemes vienībām”
6.§ Par grozījumiem 2009.gada 10.decembra lēmumā „Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām Balvu pilsētā”
7.§ Par grozījumiem 2009.gada 12.novembra noteikumos Nr.3 „Par Balvu novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu”
8.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rūtas”, Balvu novada Bērzpils pagastā
9.§ Par nekustamā īpašuma dalīšanu
10.§ Par adreses piešķiršanu
11.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu pirmreizējo noteikšanu
12.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mežrozītes”, Balvu novada Vīksnas pagastā
13.§ Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvos, Tirgus ielā 1
14.§ Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par dzīvojamo māju (dzīvokļu) pārveidošanu par nedzīvojamām ēkām (telpām)” atcelšanu” pieņemšanu
15.§ Par Balvu 2.pamatskolas reorganizāciju
16.§ Par Balvu vakara (maiņu) vidusskolas reorganizāciju
17.§ Par Balvu pamatskolas adreses maiņu
18.§ Par Balvu tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centra adreses maiņu
19.§ Par Rīgas valsts tehnikuma Balvu filiāles adreses maiņu
20.§ Par grozījumiem Balvu vakara (maiņu) vidusskolas nolikumā
21.§ Par Balvu novada pašvaldības maksas pakalpojumiem
22.§ Par Balvu novada pašvaldības nozaru pārvalžu informācijas sniegšanu pagastu pārvaldēm
23.§ Par atļauju Raimondam Bombānam savienot amatus
24. § Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursā „Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai pielāgošana pašvaldībās”
25.§ Par finansējuma piešķiršanu Balvu novada attīstības programmas izstrādei
26.§ Balvu novada pašvaldības izpilddirektores Intas Kaļvas pārskats par administrācijas un iestāžu darbu laika posmā no 01.01.2010. līdz 31.03.2010.
27.§ Balvu novada pašvaldības Budžeta plānošanas un grāmatvedības nodaļas vadītājas Andras Kudrjavcevas ziņojums par Balvu novada pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei