1.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2010 „Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Balvu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās ...
2.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.3/2010 „Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību Balvu novadā” pieņemšanu
3.§ Par erotiska un pornogrāfiska rakstura filmu tirdzniecību un nomu
4.§ Par adrešu likvidāciju
5. § Par pirmpirkuma tiesībām
6.§ Par starpgabala nomu
7.§ Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Balvu novada Tilžas pagasta teritorijā
8.§ Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Balvu novada Kubulu pagasta teritorijā
9.§ Par Balvu novada pašvaldības 2010.gada 11.marta saistošo noteikumu Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā” precizēšanu
10. § Par saistošo noteikumu Nr.6 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.11 “Noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība”” pieņemšanu
11.§ Par Dokumentu aprites kārtības apstiprināšanu Balvu novada pašvaldībā
12.§ Par nekustamā īpašuma sadali
13.§ Par atļauju noslēgt nedzīvojamo telpu apakšnomas līgumu
14. § Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniecei Inārai Ņikuļinai
15. § Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Vides komisijas sastāvā
16.§ Par Balvu novada Pašvaldības policijas priekšnieka Viļa Cibuļa atbrīvošanu no amata
17.§ Par atļauju Intai Kaļvai savienot amatus
18.§ Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.1.3.pasākuma „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai” projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveidošana Balvu Amatniecības vidusskolā...
19.§ Balvu novada pašvaldības izpilddirektores Intas Kaļvas, Sociālās pārvaldes vadītājas Anitas Petrovas, Saimnieciskās pārvaldes vadītāja Sanda Puka un Balvu novada pašvaldības iestādes „Pansionāts „Balvi”’ direktora Pētera Supes ziņojums par ...
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei