1.§ Par Antona Trupāna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
2.§ Par Artura Zača ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
3.§ Par grozījumiem Tilžas internātpamatskolas nolikumā
4.§ Par apbalvojuma piešķiršanu pāriem, kuri atzīmē 50 gadu kopdzīves jubileju
5.§ Par saistošo noteikumu NR.19 „Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” pieņemšanu
6.§ Par adrešu likvidāciju un apstiprināšanu
7. § Par zemes gabala nomu
8.§ Par zemes vienības platības precizēšanu
9.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Balvu pilsētā
10.§ Par nekustamā īpašuma sadali
11.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
12.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu
13.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu
14.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošo lauku apvidu zemes vienību
15.§ Par nosaukuma piešķiršanu
16.§ Par vieglo automašīnu AUDI 100 izsoli
17.§ Par automašīnas UAZ 39091 norakstīšanu
18.§ Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvos, Tirgus ielā 1
19.§ Par atļauju izgriezt kokus Balvu muižas parkā
21.§ Par nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 4B, Balvos nomas līguma pagarināšanu
20.§ Par atļauju noslēgt nedzīvojamo telpu apakšnomas līgumu par telpām Partizānu ielā 14, Balvos
22.§ Par saistošo noteikumu NR.20 „Grozījumi 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos NR.7 „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā” pieņemšanu
23.§ Par zvejas limita pašpatēriņa zvejai iedalīšanu Pērkonu ezerā
24.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības nacionālās pretošanās kustības dalībnieku un politiski represēto personu lietu komisijas sastāvā
25.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisijas sastāvā
26.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības zemes un namīpašumu denacionalizācijas komisijas sastāvā
27.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas sastāvā
28.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
29.§ Par2008.gada 19.septembrī noslēgtā līguma NR.2/104 grozījumiem
30.§ Par pašvaldības dzīvokļu mirušo īrnieku parādu saistību atmaksu Balvu pilsētas pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX” un A/S „BALVU ENERĢIJA”
31.§ Par Balvu pilsētas pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” nosaukuma maiņu
32.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” nolikuma apstiprināšanu
33.§ Par saistošo noteikumu NR.21 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegtajiem pakalpojumiem” pieņemšanu
34.§ Par nekustamā īpašuma „Liepas 2”, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
35.§ Par Balvu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu Viļakas novada bibliotēkām
36.§ Par Balvu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu Baltinavas novada bibliotēkai
37.§ Par Balvu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu Rugāju novada bibliotēkām
38.§ Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Regīnai Livkei
39.§ Par Latvijas jaunatnes olimpiādes rīkošanu Balvos
41.§ Balvu novada pašvaldības izpilddirektores Intas Kaļvas pārskats par administrācijas un iestāžu darbu laika posmā no 01.09.2010. līdz 15.12.2010..
40.§ Par Balvu novada pašvaldības īstermiņa aizņēmumukases apgrozības līdzekļu papildināšanai
42.§ Informācija par A/S „BALVU ENERĢIJA” darbību
43. § Informācija par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lutinānu purvs” tālāko izmantošanu.
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei