1.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2011. gada 11. augusta lēmumā „Par sociālā pakalpojuma apmaksu „Pansionātā „Balvi””
2.§ Par Balvu novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu
3.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.9/2015 „Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu Balvu novadā” apstiprināšanu
4.§ Par grozījumu Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumā
5.§ Par Balvu novada sporta un atpūtas darbības programmas 2016.-2017.gadam aktualizēšanu
6.§ Par Balvu novada kultūras nozares darbības programmas 2016.-2017.gadam aktualizēšanu
7.§ Par Balvu novada sporta nozares pasākumu prioritārajiem virzieniem 2016.gadā
8.§ Par Balvu novada kultūras nozares pasākumu prioritārajiem virzieniem 2016.gadā
9.§ Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Stacijas ielā 28, Balvos un darba uzdevuma apstiprināšanu
10.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Vīksnas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3894 002 0166
11.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Balvu pilsētā ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0484
12.§ Par grozījumu Balvu novada domes 2015.gada 12.novembra lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Vecgabrani” un „Gabrani” Balvu novada Bērzpils pagastā”
13.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma, Tilžas pagastā, sadali
14.§ Par nekustamā īpašuma „Saulkrasti”, Bērzkalnes pagastā, sadali
15.§ Par nekustamā īpašuma „Irbenāji”, Balvu pagastā, sadali
16.§ Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vectilžas pagastā, Balvu novadā
17.§ Par adreses maiņu transformatoru apakšstacijai Kubulu pagastā, Balvu novadā
18.§ Par zemes nomu I.P. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā
19.§ Par zemes nomu N.V. Balvu pilsētā
20.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.K. Kubulu pagastā
21.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.P. Kubulu pagastā
22.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.P. Kubulu pagastā
23.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.G. Kubulu pagastā
24.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.J. Kubulu pagastā
25.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.V. Kubulu pagastā
26.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.G. Kubulu pagastā
27.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.J. Kubulu pagastā
28.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu Z.B. Kubulu pagastā
29.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.K. Kubulu pagastā
30.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.Ķ. Kubulu pagastā
31.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.S. Kubulu pagastā
32.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu N.G. Kubulu pagastā
33.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.D. Kubulu pagastā
34.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.I. Kubulu pagastā
35.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.I. Kubulu pagastā
36.§ Par zemes nomu I.K. Kubulu pagastā
37.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.L. Briežuciema pagastā
38.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.M. Kubulu pagastā
39.§ Par zemes nomu V.L. Kubulu pagastā
40.§ Par zemes nomu M.B. Kubulu pagastā
41.§ Par zemes nomu I.M. Kubulu pagastā
42.§ Par zemes nomu A.S. Kubulu pagastā
43.§ Par zemes nomu A.Z. Tilžas pagastā
44.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu Tilžas pagastā
45.§ Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar V.E. Balvu pagastā
46.§ Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar D.A. Balvu pagastā
47.§ Par I.L. nekustamā īpašuma Bērzpils pagastā sadali
48.§ Par nedzīvojamās telpas - garāžas Nr.5 Tautas ielā 14A, Balvos nomas līguma pagarināšanu
49.§ Par dzīvokļa Nr.16, Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu
50.§ Par tiešo līdzdalību SIA “ZAAO”
51.§ Par tiešo līdzdalību AS “Balvu enerģija”
52.§ Par tiešo līdzdalību SIA „AP Kaudzītes”
53.§ Par tiešo līdzdalību SIA „Balvu autotransports”
54.§ Par tiešo līdzdalību SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
55.§ Par Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizēto Rīcības plāna un Investīciju programmas 2016.-2017.gadam apstiprināšanu
56.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „East Energy”
57.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Hansa Silvesters”
58.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Experience”
59.§ Par Balvu novada pašvaldības Vectilžas pagasta pārvaldes kustamās mantas - autobusa Mercedes Benz 817, valsts numurs FR 9911, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
60.§ Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.20 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu
61.§ Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.11 Brīvības ielā 59A, Balvi, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu
62.§ Par nekustamā īpašuma Lauku iela 16A, Balvi, Balvu novads pārdošanu
63.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.38 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
64.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.75 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
65.§ Par zemes gabala-starpgabala “Vīksnas”, Vīksnas pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
66.§ Par zemes gabala - starpgabala “Kadiķīši”, Balvu pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
67.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.9 “Skolotāju māja”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads pārdošanu
68.§ Par nekustamā īpašuma „Bērzkalns”, Tilžas pagasts, Balvu novads pārdošanu
69.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta centra maksas pakalpojumu cenrādī
70.§ Par grozījumiem Balvu Sporta skolas maksas pakalpojumu cenrādī
71.§ Par grozījumiem Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādī
72.§ Par dzīvokļa Nr.1 Pārupes iela 10, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads īrnieka ieguldījumu kompensāciju, piemērojot īres maksas apjoma samazināšanu
73.§ Par finansējuma piešķiršanu autoceļu (ielu) mērķdotācijas atjaunošanai
74.§ Par Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra ēkas rekonstrukciju
75.§ Par saistošo noteikumu Nr.17/2015 „Par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu” pieņemšanu
76.§ Par saistošo noteikumu Nr.18/2015 „Grozījumi Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu
77.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas „Balvu novada pašvaldība” nolikumā
78.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā
79.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
80.§ Par amatu savienošanas atļauju Jurim Annuškānam
81.§ Par amatu savienošanas atļauju Artūram Lukstam
82.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā
83.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
84.§ Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta automašīnas FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas numurs HC 7409 norakstīšanu
85.§ Par saistošo noteikumu Nr.19/2015 “Grozījumi Balvu novada pašvaldības 22.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Par Balvu novada pašvaldības 2015.gada budžetu””pieņemšanu
86.§ Par grozījumu Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolas maksas pakalpojumu cenrādī
87.§ Par Daigas Duncānes atbrīvošanu no Balvu novada Bāriņtiesas locekļa amata
88.§ Balvu novada pašvaldības izpilddirektores I.Serdānes ziņojums par darbu 2015.gadā
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei