11.02.2016., Protokols Nr.3

1.§ Par Briežuciema pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
2.§ Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Balvu novadā apstiprināšanu
3.§ Par Balvu novada pašvaldības Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāles reorganizāciju
4.§ Par sadarbības līguma slēgšanu starp Balvu novada pašvaldību un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju
5.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.R. Dārza ielā 7, Balvos, Balvu novadā
6.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu N.P Stacijas ielā 16a, Balvos, Balvu novadā
7.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.K. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
8.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.K. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
9.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.K. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
10.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.M. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
11.§ un 12.§ Par zemes nomas līgumu pagarināšanu A.S. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
13.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.L. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā
14.§ Par nekustamā īpašuma „Āzīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā sadali
15.§ Par zemes nomu J.R. Vīksnas pagastā
16.§ Par zemes nomu SIA „Dolo” Lazdulejas pagastā
17.§ Par zemes nomu I.C. Bērzkalnes pagastā
18.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu Vīksnas pagastā
19.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu Tilžas pagastā
20.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu Vectilžas pagastā
21.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2016 „Balvu pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība” apstiprināšanu
22.§ Par nekustamā īpašuma “Akmentiņi 1”, Balvu pagasts, Balvu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
23.§ Par nekustamā īpašuma “Jaunkalti 1”, Vectilžas pagasts, Balvu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
24.§ Par kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz 817 valsts reģistrācijas Nr.FR 9911, izsoles rezultātu apstiprināšanu
25.§ Par nekustamā īpašuma - zemes vienības un apbūves Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
26.§ Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 47, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikumu apstiprināšanu
27.§ Par nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikumu apstiprināšanu
28.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.L.
29.§ Par Balvu novada pašvaldības Bērzpils pagasta pārvaldes automašīnas ZIL-133G norakstīšanu
30.§ Par atļauju transportlīdzekļu iegādei Balvu novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai
31.§ Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
32.§ Par finansējuma piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādei Balvu Kultūras un atpūtas centra rekonstrukcijai
33.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.B.
34.§ Par nedzīvojamās telpas Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā nomas līguma slēgšanu
35.§ Informācija par SIA „ZAAO” darbību 2015.gadā
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei