12.05.2016., Protokols Nr.6

1.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.marta noteikumos Nr.1/2013 „Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Balvu novadā”
2.§ Par nekustamā īpašuma „Ceplīši”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali
3.§ Par nekustamā īpašuma „Ceplīši”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, sadali
4.§ Par nekustamā īpašuma „Pakalni”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, sadali
5.§ Par nekustamā īpašuma „Apiņi”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali
6.§ Par nekustamā īpašuma „Zariņas”, Vectilžas pagastā, sadali
7.§ Par zemes nomu J.V. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
8.§ Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un uz tās esošām ēkām Briežuciema pagastā, Balvu novadā
9.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu U.K. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā
10.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.F. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā
11.§ Par zemes nomu biedrībai „Mans patvērums” Raiņa ielā 52, Balvos, Balvu novadā
12.§ Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar A.T. Kubulu pagastā
13.§ Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar M.Z. Bērzpils pagastā
14.§ Par atļauju D.U. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Bērzkalnes pagastā iznomāšanu
15.§ Par zemes nomu A.V. Balvu pilsētā, Balvu novadā
16.§ Par zemes nomu M.S. Tilžas pagastā, Balvu novadā
17.§ Par zemes nomu I.C. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
18.§ Par zemes nomu A.L. Tilžas pagastā, Balvu novadā
19.§ Par zemes nomu J.P. Briežuciema pagastā, Balvu novadā
20.§ Par zemes nomu A.M. Vīksnas pagastā, Balvu novadā
21.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.M. Vīksnas pagastā, Balvu novadā
22.§ Par zemes nomu SIA “Ziedulauki” Kubulu pagastā, Balvu novadā
23.§ Par zemes nomu J.J. Balvu pagastā, Balvu novadā
24.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2013.gada 31.maija lēmumā „Par zemes nomu K.R. Krišjāņu pagastā”
25.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu Vectilžas pagastā
26.§ Par nekustamā īpašuma „Mežakalns” Lazdulejas pagastā nodošanu atsavināšanai
27.§ Par nekustamā īpašuma „Virsotnes” Bērzpils pagastā izveidošanu un nodošanu atsavināšanai
28.§ Par nekustamā īpašuma Dārza ielā 40A, Bērzpils pagastā izveidošanu un nodošanu atsavināšanai
29.§ Par nekustamā īpašuma „Sīļu kalns”, Kubulu pagastā nodošanu atsavināšanai
30.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0676, Kubulu pagastā, Balvu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
31.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0321, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
32.§ Par Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmuma “Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai” atcelšanu
33.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības 2015.gada 11.jūnija noteikumos Nr.3/2015 “Par Balvu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību”
34.§ Par saistošo noteikumu Nr.12/2016 „Grozījumi 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2015 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Balvu novadā”” pieņemšanu
35.§ Par lokālplānojuma Stacijas ielā 28, Balvos, Balvu novadā un saistošo noteikumu Nr.13/2016 „Lokālplānojuma Stacijas ielā 28, Balvos, Balvu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu
36.§ Par Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu
37.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Andrakalns” projektam “Andrakalna kapsētas labiekārtošana”
38.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Guņkurs” projektam “Dabas veltes veselības dzīves veidam”
39.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Mans patvērums” projektam “Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana”
40.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība” projektam “Pilsoniski aktīvu jauniešu lomas stiprināšana Ziemeļlatgalē”
41.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Attīstības horizonti” projektam “18.gs. Ziemeļlatgales tērpu atdarinājuma komplekts jauniešu deju kopai “Rika””
42.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Bērzpils pagasta sieviešu biedrības “Dzērvenīte” projektam “Tautu tērpu iegāde jauniešu deju kolektīvam “Jauda””
43.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Bērzpils pagasta sieviešu biedrības “Dzērvenīte” projektam “Tematiskā parka “Ičas apmetnes ciems” ierīkošana pie Bērzpils brīvdabas estrādes”
44.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Vienlīdzība” projektam “Balvu ezera krasta labiekārtošana”
45.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “BPVV atbalsta biedrība “Skolas kastanis”” projektam “Pasākumu kopums “Dabas un cilvēka mijiedarbība””
46.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Kalmārs” projektam “Saturīga, lietderīga brīvā laika pavadīšana, izmantojot tehniskās jaunrades formulas un mobilās laboratorijas Balvu Bērnu un jauniešu centrā”
47.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “RUBATO” projektam “Saksofonu iegāde TPO “Balvi””
48.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Kultūra Balviem” projektam “Rotāsimies! Dziedāsim! Svētkus svinēsim!”
49.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Olūts” projektam “Nāc rotaļzemē ciemoties”
50.§ Par nedzīvojamās ēkas Pirts ielā 1, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikumu apstiprināšanu
51.§ Par nedzīvojamo telpu - garāžu Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikumu apstiprināšanu
52.§ Par nedzīvojamās telpas Dārza ielā 27, Bērzpilī, Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu
53.§ Par zemes gabala - starpgabala “Verpuļeva 485B”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
54.§ Par aizņēmumu Balvu novada pašvaldības Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos un mazattīstītos reģionos” finansētā projekta „Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Balvu novadā” realizēšanai
55.§ Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei sadalījumu Balvu novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm 2016.gadā
56.§ Par dalības maksas noteikšanu bērnu vasaras nometnēs 2016.gadā
57.§ Par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumu sportā
58.§ Par Balvu novada domes 2016.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr.6/2016 „Grozījumi 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”” precizēšanu
59.§ Par Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2016. - 2018.gadam apstiprināšanu.
60.§ Par Balvu novada pašvaldības 2015.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu
61.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Draiveri”
62.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no E.K.
63.§ Par sadarbības līguma slēgšanu ar Madonas, Rēzeknes, Varakļānu, Lubānas un Rugāju pašvaldību
64.§ Par dalību projektu konkursā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām” ietvaros
65.§ Par saistošo noteikumu Nr.15/2016 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu
66.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”
67.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.5/2016 “Kārtība, kādā notiek Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process” apstiprināšanu
68.§ Par saistošo noteikumu Nr.16/2016 “Grozījumi Balvu novada pašvaldības 21.01.2016 saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Balvu novada pašvaldības 2016.gada budžetu” pieņemšanu
69.§ Par nekustamā īpašuma „Krūmiņu mājas”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali
70.§ Par nekustamā īpašuma „Sauleskalni”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali
71.§ Par nedzīvojamās telpas Dārza ielā 2, Balvos, Balvu novads, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
72.§ Par grozījumu 2015.gada 14.maija noteikumos Nr.2/2015 „Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir finansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām” pieņemšanu
73.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības „Motoklubs „Spieķi Vējā”” projektam „BMX trases un disku golfa laukuma izveidošana Balvos”
74.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības „Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai „SAVI”” projektam „Bērnības prieki”
75.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Balvu vilciņš” projektam „19.gadsimta Ziemeļlatgales bērnu svētku tērpa valkāšanas tradīciju pētīšana un tērpa detaļu darināšana deju kolektīva „Balvu vilciņš” dejotājiem”
76.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “nextHorizont” projektam “Koncerttērpu iegāde Tilžas Kultūras nama sieviešu korim”
77.§ Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam „Kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras – kapsētu labiekārtošana”
78.§ Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam „Spēlēsim! Dziedāsim! Dejosim!”
79.§ Par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana - zema enerģijas patēriņa ēkas" un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā”
80.§ Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam „Velomaršrutu izveide un attīstība Balvu novadā”
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei