09.03.2017., Protokols Nr.4

1.§ Par zemes nomu I.G. Tilžas pagastā, Balvu novadā
2.§ Par zemes nomu L.K. Bērzpils pagastā, Balvu novadā
3.§ Par zemes nomu M.S. Kubulu pagastā, Balvu novadā
4.§ Par zemes nomu A.L. Balvu pagastā, Balvu novadā
5.§ Par zemes nomu I.M. Balvu pagastā, Balvu novadā
6.§ Par zemes nomu A.A. Kubulu pagastā, Balvu novadā
7.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.K. Kubulu pagastā, Balvu novadā
8.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.K. Kubulu pagastā, Balvu novadā
9.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.B. Kubulu pagastā, Balvu novadā
10.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.N. Kubulu pagastā, Balvu novadā
11.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu Tilžas pagastā
12.§ Par zemes nomu A.E. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
13.§ Par zemes nomu D.D. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā
14.§ Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži’’ valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0115 Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, sadali
15.§ Par nekustamā īpašuma „Cielavas”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali
16.§ Par nekustamā īpašuma „Stūrīši”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, sadali
17.§ Par nekustamā īpašuma „Līņi”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, sadali
18.§ Par ceļazīmju uzstādīšanu Lauku ielā, Balvos, Balvu novadā
19.§ Par kūdras ieguves teritorijas „Lutinānu purvs” 112.4 ha platības rekultivācijas veida noteikšanu Briežuciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 3852 003 0124
20.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no zemnieku saimniecības “Ozolsala”
21.§ Par nekustamā īpašuma 7.Ezermalas līnija Nr.68, Balvi, Balvu novads pārdošanu
22.§ Par nekustamā īpašuma “Sīļukalns”, Tīreļi, Kubulu pagasts, Balvu novads pārdošanu
23.§ Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.7 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu
24.§ Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.27 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu
25.§ Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.57 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu
26.§ Par nekustamā īpašuma “Puķes”, Bērzpils pagasts, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu
27.§ Par nekustamā īpašuma “Briedīši”, Briežuciema pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
28.§ Par nekustamā īpašuma “Liepiņas”, Bērzpils pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
29.§ Par Balvu novada Domes 2016.gada 9.jūnija lēmuma “Par zemes gabala Lauku ielā 26A, Balvos nodošanu atsavināšanai” atcelšanu
30.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”
31.§ Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” finansētā projekta „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” būvprojekta izstrādei
32.§ Par Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolas maksas pakalpojumu cenrādi
33.§ Par nedzīvojamās telpas - garāžas Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā
34.§ Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Tirgus ielā 4, Balvos
35.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vīksnas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3894 001 0034
36.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Zandartu mazuļu ielaišana Balvu novada ezeros”
37.§ Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludināto atklāto projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”
38.§ Par aizņēmumu papilddarbiem projektam - “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” realizēšanai
39.§ Par dalības maksu Balvu Sporta centra pasākumā “Prieka tūre 2017”
40.§ Par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
41.§ Par kustamās mantas – augošo koku un krūmu nekustamajos īpašumos Partizānu ielā 5B un Krasta ielā 8, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu
42.§ Par Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja funkciju deleģēšanu
43.§ Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei