14.09.2017., Protokols Nr.13

1.§ Par izmaiņām Balvu novada Bāriņtiesas sastāvā
2.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2012. gada 9.augusta lēmumā „Par J.C. ievietošanu sociālās aprūpes institūcijā un  sociālā pakalpojuma apmaksu”
3.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.A. Balvu pagastā, Balvu novadā
4.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.L. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
5.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.B. Kubulu pagastā, Balvu novadā
6.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.L. Kubulu pagastā, Balvu novadā
7.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.M. Balvu pagastā, Balvu novadā
8.§ Par zemes nomu A.M. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
9.§ Par zemes nomu V.M. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
10.§ Par zemes nomu P.R. Dārza ielā 7, Balvos, Balvu novadā
11.§ Par zemes nomu M.J. Tilžas pagastā, Balvu novadā
12.§ Par zemes nomu R.L. Briežuciema pagastā, Balvu novadā
13.§ Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš”
14.§ Par atļauju A.S. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Tilžas pagastā iznomāšanu
15.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 6.Ezermalas līnija 59, Balvos nodošanu nomai
16.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu Balvu pagastā, Balvu novadā
17.§ Par dzīvokļa Nr. 18 Teātra ielā 4, Balvos, Balvu novadā, platības precizēšanu
18.§ Par dzīvokļa Nr.4 Pilsoņu ielā 15, Balvos, Balvu novadā, platības un domājamās daļas precizēšanu
19.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā “Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piederošajām un piekritīgajām zemes vienībām”
20.§ Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu Jaunatnes ielā 44, Balvos, Balvu novadā
21.§ Par adreses maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0166 un uz tās esošajām ēkām Krišjāņu pagastā, Balvu novadā
22.§ Par adreses maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0162 un uz tās esošajām ēkām Krišjāņu pagastā, Balvu novadā
23.§ Par grozījumiem Vīksnas pagasta padomes 2007.gada 27.jūnija lēmumā “Par jauna nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam”
24.§ Par nekustamā īpašuma „Vanagi”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali
25.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Purvinieki”, Balvu novada Vīksnas pagastā
26.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rāmrīti”, Balvu novada Balvu pagastā
27.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Grāvji”, Balvu novada Balvu pagastā
28.§ Par grozījumiem Balvu novada domes 2017.gada 19.maija lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kubuliņš” Balvu novada Kubulu pagastā”
29.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3858 002 0121 Kubulu pagastā, Balvu novadā
30.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bērzpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0189
31.§ Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 8A, Tilžā, Tilžas pag., Balvu novadā
32.§ Par Balvu novada Kubulu ciema statusa piešķiršanu atbilstoši Balvu novada teritorijas plānojumam
33.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas nolikumā
34.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no O.V.
35.§ Par kustamās mantas, vieglās automašīnas FORD GALAXY, valsts numurs HB 2732 atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
36.§ Par nekustamā īpašuma „Zvaniņš”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
37.§ Par Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Briedīši”, kadastra numurs 3852 001 0113, Briežuciema pagastā, Balvu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
38.§ Par nedzīvojamo telpu Liepu ielā 2, Balvos, Balvu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
39.§ Par dalību Ziemeļlatgales kopprojektā Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā „Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”
40.§ Par dalību kā sadarbības partnerim Izglītības kvalitātes valsts dienestam Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā
41.§ Par dalību projektu konkursā Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ar projektu “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā”
42.§ Par dalību projektu konkursā Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ar projektu “Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumus Balvu novadā”
43.§ Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Daudzfunkcionāla laukuma izveide pie Krišjāņu tautas nama”
44.§ Par dalību atklātā projektu konkursā Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.1.prioritātē “Uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts” ar projektu “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” (“Not just books - libraries for supporting entrepreneurship!”) un līdzfinansējuma nodrošināšanu
45.§ Par dalību projektu konkursā “Ekoloģiskā stāvokļa novērtējums un ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Balvu un Pērkonu ezeriem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu
46.§ Par priekšfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Raibais kaķis” programmas ERASMUS+ projektam “Kaleidoscope of culture”
47.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “BPVV atbalsta biedrība “Skolas kastanis” projektam “Skaņu sistēmu iegāde Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai”
48.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Bērzpils pagasta sieviešu biedrības “Dzērvenīte” projektam “Skaņu un gaismas aparatūras iegāde Bērzpils pagasta Saieta namam”
49.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Bērzpils pagasta sieviešu biedrības “Dzērvenīte” projektam “Aktīvās atpūtas ainaviski tematiskā parka izveide Bērzpils pagastā”
50.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Kalmārs” projektam “Dzīves prasmju ABC telpas izveide Balvu Bērnu un jauniešu centrā”
51.§ Par finansējuma piešķiršanu no dabas resursu nodokļa līdzekļiem
52.§ Par finansējuma piešķiršanu pabalstu un kompensācijas izdevumu segšanai Briežuciema pamatskolas darbiniekiem
53.§ Par finansējuma piešķiršanu Tilžas pagasta pārvaldei apkures katla iegādei un uzstādīšanai
54.§ Par dāvinājuma pieņemšanu Balvu novada Muzejam
55.§ Par aizņēmumu Balvu stadiona pārbūves papilddarbiem
56.§ Par Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolas direktora funkciju deleģēšanu
57.§ Par amatu savienošanas atļauju Gintai Zaharānei
58.§ Par amatu savienošanas atļauju Terēzijai Začevai
59.§ Par amatu savienošanas atļauju Sarmītei Gržibovskai
60.§ Par amatu savienošanas atļauju Ivetai Kokorevičai
61.§ Par amatu savienošanas atļauju Kristīnei Terentjevai.
62. § Par amatu savienošanas atļauju Jānim Zakarītim.
63. § Par amatu savienošanas atļauju Genovefai Jermacānei.
64. § Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Kalmārs” projektam “Attīstības piramīda”.
65. § Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Balvu evaņģēliski luteriskai draudzei projektam “Piemiņas dārzs Balvos”.
66. § Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “PĀRUPE 10” projektam “Veicināt Pārupes ielas un mikrorajona iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes”.
67. § Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “nextHorizont” projektam “Lauku kultūras centrs –iedzīvotāju pašapziņas celšanas pamats”.
68. § Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “VIENLĪDZĪBA” projektam “Mēs dejojām, mēs dziedājām”
69. § Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Mans patvērums” projektam “Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana”
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei