12.04.2018., Protokols Nr.4

1.§ Par sociālās dzīvojamās mājas Liepu ielā 2, Balvi, Balvu novads, nolikuma atcelšanu
2.§ Par Balvu novada pašvaldības Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos izveidi un nolikuma apstiprināšanu
3.§ Par Balvu novada pašvaldības Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāles reorganizāciju
4.§ Par grozījumiem Tilžas internātpamatskolas nolikumā
5.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0288 Vīksnas pagastā, Balvu novadā
6.§ Par grozījumiem Balvu novada domes 2018.gada 8.marta lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Misāni” Balvu novada Vectilžas pagastā”
7.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.U. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
8.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.R. Bērzpils pagastā, Balvu novadā
9.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.R. Balvu pagastā, Balvu novadā
10.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.S. Balvu pagastā, Balvu novadā
11.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.B. Balvu pagastā, Balvu novadā
12.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.B. Balvu pagastā, Balvu novadā
13.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.S. Balvu pagastā, Balvu novadā
14.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.T. Vectilžas pagastā, Balvu novadā
15.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.Č. Balvu pagastā, Balvu novadā
16.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.L. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā
17.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.E. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā
18.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.R. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
19.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.J. Vectilžas pagastā, Balvu novadā
20.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.K. Balvu pagastā, Balvu novadā
21.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu P.E. Balvu pagastā, Balvu novadā
22.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.J. Balvu pagastā, Balvu novadā
23.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.K. Tilžas pagastā, Balvu novadā
24.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā „Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.S. Briežuciema pagastā, Balvu novadā”
25.§ Par atļauju R.Č. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības daļas Balvu pagastā iznomāšanu
26.§ Par atļauju L.M. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Bērzkalnes pagastā iznomāšanu
27.§ Par zemes nomu G.L. Briežuciema pagastā, Balvu novadā
28.§ Par zemes nomu A.S. Lazdulejas pagastā, Balvu novadā
29.§ Par zemes nomu A.K. Bērzpils pagastā, Balvu novadā
30.§ Par zemes nomu V.R. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
31.§ Par zemes nomu Ā.A. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
32.§ Par zemes nomu A.S. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
33.§ Par zemes nomu A.G. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā
34.§ Par nekustamā īpašuma „Purviņas”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali
35.§ Par nekustamā īpašuma „Sutņu mājas”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali
36.§ Par zemes vienības Vīksnas pagastā, Balvu novadā, sadali
37.§ Par nekustamā īpašuma „Sudarbes māja” Vectilžas pagastā sadali un jaunu īpašumu izveidošanu
38.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā „Par zemes vienības „Upenes” ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0763 Balvu pagastā, Balvu novadā, platības precizēšanu un sadali”
39.§ Par adreses likvidēšanu Balvu pagastā, Balvu novadā
40.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Verpuļeva 74”, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā (kadastra apzīmējums 3846 005 0109), nodošanu nomai
41.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0058, Tilžas pagastā, Balvu novadā, nodošanu nomai
42.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0234, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomai
43.§ Par nekustamā īpašuma „Borisova” Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
44.§ Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.52 Daugavpils iela 41, Balvi, Balvu novads atsavināšanu
45.§ Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.25 Tautas iela 2, Balvi, Balvu novads atsavināšanu
46.§ Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu
47.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” likvidāciju
48.§ Par kustamās mantas, autogreidera DZ-143-1, valsts reģistrācijas numurs T348LC, norakstīšanu
49.§ Par kustamās mantas, traktora T-16M, valsts reģistrācijas numurs T342LC, pārdošanu par brīvu cenu
50.§ Par kustamās mantas, universālās pašgājējmašīnas EO2621, valsts reģistrācijas numurs T8725LF, pārdošanu par brīvu cenu
51.§ Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29 Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
52.§ Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
53.§ Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
54.§ Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
55.§ Par nekustamā īpašuma „Veldres”, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads pārdošanu
56.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0634, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
57.§ Par nedzīvojamās telpas Nr.30 Brīvības ielā 47, Balvos, Balvu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labumu organizācijai biedrībai „LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS”
58.§ Par nekustamā īpašuma „Hortenzijas”, Briežuciems, Briežuciema pagasts, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu
59.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 6.Ezermalas līnija 59, Balvos, Balvu novads nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
60.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 3.Steķintavas līnija 178, Balvos, Balvu novads nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
61.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības „Verpuļeva 230A”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
62.§ Par aizņēmumu Balvu stadiona pārbūves papilddarbiem
63.§ Par aizņēmumu projekta „Ceļa Dambergi – Ploskene – Augstasils posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
64.§ Par aizņēmumu projekta „Ceļa Krišjāņi – Krampiņas – Runcene – Krišjāņi posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
65.§ Par Balvu Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu
66.§ Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018. – 2020.gadam iekļauto Balvu novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu, finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības saskaņošanu
67.§ Par Dzintras Pipcānes iecelšanu Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja amatā
68.§ Par samaksas atcelšanu Balvu novada Domes deputātam Sandim Pukam
69.§ Par pārstāvja deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā un biedru sapulcē
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas