14.06.2018., Protokols Nr.6

1.§ Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta dalību ESF līdzfinansētajā projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā
2.§ Par sociālā aprūpes pakalpojuma „Pansija” sniegšanu
3.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2017.gada 14.decembra lēmumā „Par dzīvojamo istabu sociāli mazaizsargātām personām statusa atcelšanu”
4.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” nolikumā
5.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Atmalas”, Balvu novada Bērzpils pagastā
6.§ Par zemes ierīcības, projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gravlīči”, Balvu novada, Bērzpils pagastā
7.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tauri”, Balvu novada Krišjāņu pagastā
8.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Upesmalas”, Balvu novada Bērzkalnes pagastā
9.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā „Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „8 CBR””
10.§ Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0577 Tehnikas ielā 5H, Balvos, Balvu novadā, platības un konfigurācijas precizēšanu
11.§ Par nosaukuma piešķiršanu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam (kadastra numurs 3850 002 0221) Bērzpils pagastā, Balvu novadā
12.§ Par Balvu novada Domes 2015.gada 22.janvāra lēmuma „Par nekustamā īpašuma – garāžas Ezera ielā 37B–20, Balvos, nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā” atcelšanu
13.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.O. Balvu pagastā, Balvu novadā
14.§ Par zemes nomas līgumu pagarināšanu G.K. Tilžas pagastā, Balvu novadā
15.§ Par zemes nomu M.P. Kubulu pagastā, Balvu novadā
16.§ Par zemes nomu F.L. Briežuciema pagastā, Balvu novadā
17.§ Par zemes nomu A.O. Bērzpils pagastā, Balvu novadā
18.§ Par zemes nomu I.C. Briežuciema pagastā, Balvu novadā
19.§ Par zemes nomu I.K. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā
20.§ Par zemes nomu A.M. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā
21.§ Par zemes nomu A.R. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā
22.§ Par zemes nomu Ņ.P. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā
23.§ Par zemes nomu I.P. Dārza ielā 7, Balvos, Balvu novadā
24.§ Par zemes nomu akciju sabiedrībai „Sadales tīkls”, Balvos, Balvu novadā
25.§ Par nedzīvojamo telpu „Krišjāņu pamatskola”, Krišjāņi, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā
26.§ Par nekustamā īpašuma „Balto mājas” Vectilžas pagastā, Balvu novadā, sadali
27.§ Par nekustamā īpašuma „Tiltiņi”, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, sadali
28.§ Par nekustamā īpašuma „Līkais bērzs”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali
29.§ Par nekustamā īpašuma „Ozolnieki”, Balvu pagastā, Balvu novadā, sadali
30.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pilsētā, Balvu novadā sadali, jauna īpašuma izveidošanu un nodošanu atsavināšanai
31.§ Par nekustamā īpašuma „Vāveres” Vectilžas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai
32.§ Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Kalna ielā 13, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu.
33.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
34.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN–TEX” 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
35.§ Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
36.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2017.gada 9.februāra lēmuma „Par nekustamā īpašuma „Zvaniņš”, Krišjāņu pagastā nodošanu atsavināšanai” atcelšanu
37.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumā „Par nekustamā īpašuma 5.Steķintavas līnija 272, Balvi, Balvu novads pārdošanu”
38.§ Par kustamās mantas – traktora T–16M, valsts reģistrācijas numurs T324LC, izsoles rezultātu apstiprināšanu
39.§ Par kustamās mantas autobusa SETRA S 309 HD, valsts reģistrācijas numurs HA 8373, norakstīšanu
40.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Verpuļeva 74”, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
41.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības (kadastra apzīmējumu 3886 002 0234) Tilžas pagastā, Balvu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
42.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 004 0058, Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
43.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 001 0077, Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
44.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 005 0057, Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
45.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Verpuļeva 94”, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
46.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0058, Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
47.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 006 0092, Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
48.§ Par nekustamo īpašumu Balvu novadā, atzīšanu grāmatvedības bilancē
49.§ Par nekustamā īpašuma – mežaudzes „Pannaskalns”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, vērtības atzīšanu
50.§ Par nekustamā īpašuma – mežaudzes „Lācīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā, vērtības atzīšanu
51.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.A.
52.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.I.
53.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.M.
54.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.O.
55.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no D.M.
56.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Balvu pilsētas I.Lopatova daudznozaru individuālā uzņēmuma ELEKTRINO
57.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no E.L.
58.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.B.
59.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.G.
60.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.I.
61.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.A.
62.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.K.
63.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.K.
64.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no K.O.
65.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no M.K.
66.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no R.K.
67.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S.P.
68.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no T.M.
69.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no R.Š.
70.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.R.
71.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no P.P.
72.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
73.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu N.T. un A.P.
74.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu Latvijas Republikas Tieslietu ministrijai
75.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu A.Ļ.
76.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu T.S.
77.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu SIA „Pilsētvides serviss”
78.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu N.A.
79.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu Ē.I.
80.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu A.R.
81.§ Par grozījumiem Balvu novada domes 2016.gada 9.jūnija lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības Bērzpils pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”
82.§ Par Balvu novada pašvaldības administrācijas maksas pakalpojumiem
83.§ Par projekta „Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Balvu novadā” realizāciju un aizņēmuma saņemšanu
84.§ Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības pasākumiem
85.§ Par centralizētā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūvi Kubulos, Balvu novadā
86.§ Par Balvu novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
87.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”
88.§ Par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” direktora funkciju deleģēšanu
89.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
90.§ Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu un atvaļinājuma pabalsta izmaksu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai
91.§ Par Ingas Eisakas iecelšanu Balvu novada pašvaldības Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” vadītāja amatā
92.§ Par ceļu saraksta apstiprināšanu un projekta iesniegumu iesniegšanu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
93.§ Par Sadarbības līguma slēgšanu ar Baltkrievijas Republikas Dokšicu rajonu
94.§ Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma pārtraukšanu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram
95.§ Par Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja Aigara Pušpura ārzemju komandējumu
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas