27.12.2018., Protokols Nr.15

1.§ Par Balvu novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
2.§ Par Balvu novada Izglītības nozares attīstības stratēģija 2019. – 2024.gadam apstiprināšanu
3.§ Par saistošo noteikumu Nr.20/2018 „Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas kārtību Balvu novadā” pieņemšanu
4.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra noteikumos Nr.7/2016 „Par Balvu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas un lietošanas kārtību”
5.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Sprīdīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā
6.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Romku mājas”, Kubulu pagastā, Balvu novadā
7.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Atmodas”, Balvu pagastā, Balvu novadā
8.§ Par nekustamā īpašuma „Vaņagi”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, sadali
9.§ Par nekustamā īpašuma „Celmiņi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, sadali
10.§ Par nekustamā īpašuma „Pabērži”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, sadali
11.§ Par nekustamā īpašuma „Zaķi 2”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, sadali
12.§ Par nekustamā īpašuma „Riekstusala”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, sadali
13.§ Par nekustamā īpašuma „Annas”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, sadali
14.§ Par nekustamā īpašuma „Vanagi”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali
15.§ Par zemes nomu J.K. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā
16.§ Par zemes nomu A.S. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
17.§ Par zemes nomu A.B. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
18.§ Par zemes nomu J.I. Liepu ielā 6, Bērzkalnē, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
19.§ Par zemes nomu S.K. Vīksnas pagastā, Balvu novadā
20.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.G. Bērzpils pagastā, Balvu novadā
21.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.F. Balvu pagastā, Balvu novadā
22.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.D. Balvu pagastā, Balvu novadā
23.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.L. Balvu pagastā, Balvu novadā
24.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.K. Balvu pagastā, Balvu novadā
25.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.G. Balvu pagastā, Balvu novadā
26.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.J. Balvu pagastā, Balvu novadā
27.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.V. Balvu pagastā, Balvu novadā
28.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.N. Balvu pagastā, Balvu novadā
29.§ Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām
30.§ Par privātpersonai piederošas zemes vienības Kubulu pagastā konfigurācijas precizēšanu
31.§ Par adreses maiņu ēkām Balvu pilsētā
32.§ Par nedzīvojamo telpu – garāžas Nr.9 un Nr.20 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā
33.§ Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.10 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu
34.§ Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.12 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu
35.§ Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.14 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu
36.§ Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.15 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu
37.§ Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.5 Tautas ielā 14A, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu
38.§ Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Ceriņu mājas”, Tutinavā, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu
39.§ Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 „Ceriņu mājas”, Tutinavā, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu
40.§ Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Kubulu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai
41.§ Par nekustamā īpašuma „Lazdupes”, Kubulu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai
42.§ Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar N.A. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
43.§ Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar D.N. Balvu pagastā, Balvu novadā
44.§ Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži”
45.§ Par līguma slēgšanu ar akciju sabiedrību „Balvu enerģija” par centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu
46.§ Par aizņēmumu projekta „Tilžas pagasta ceļa Krasta iela – Spirģu ceļš posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
47.§ Par aizņēmumu projekta „Kubulu pagasta ceļa „Bankas ceļš” posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
48.§ Par aizņēmumu projekta „Balvu pagasta ceļa Naudaskalns – Ozolsala posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
49.§ Par aizņēmumu projekta „Balvu novada Bērzkalnes pagasta grants ceļa Balvi – Verpuļeva – Elkšņeva – Mūrova posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
50.§ Par aizņēmumu projekta „Balvu novada Bērzpils pagasta ceļa Silamuiža – Dārza iela posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
51.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „San – Tex” direktora apstiprināšanu amatā
52.§ Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.6 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu
53.§ Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 15, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
54.§ Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 48, Balvos, Balvu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā
55.§ Par debitora parāda dzēšanu Sociālajam dienestam
56.§ Par saistošo noteikumu Nr.21/2018 „Grozījumi Balvu novada Domes 25.01.2018 saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Balvu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” pieņemšanu
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas