23.05.2019., Protokols Nr.8

1.§ Par satiksmes organizāciju Balvu muižas teritorijā, Brīvības iela 47, Balvos.
2.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ezeriņi”, Balvu novada Bērzpils pagastā.
3.§ Par Balvu novada domes 2018.gada 8.marta lēmuma „Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim Nr.12 Bērzpils ielā 44, Balvos, Balvu novadā atcelšanu un par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
4.§ Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14 Teātra ielā 4, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.
5.§ Par nekustamā īpašuma „Jaunpriedītes” Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.
6.§ Par zemes vienības – starpgabala – Rūpniecības ielā 11A, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.
7.§ Par nekustamā īpašuma „Smilgas”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali.
8.§ Par nekustamā īpašuma „Raudiņas”, Balvu pagastā, Balvu novadā, sadali.
9.§ Par nekustamā īpašuma „Upītes”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, sadali.
10.§ Par nekustamā īpašuma „Lazdas”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali.
11.§ Par nekustamā īpašuma „Pūpoli”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, sadali.
12.§ Par nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 73A, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā.
13.§ Par platības precizēšanu nekustamajam īpašumam „Augstkalniņi” Tilžas pagastā, Balvu novadā.
14.§ Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi.
15.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.O. Bērzpils pagastā, Balvu novadā.
16.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu SIA „GRAVIN” Bērzpils pagastā, Balvu novadā.
17.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai „Zīlītes” Bērzpils pagastā, Balvu novadā.
18.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.R. Tilžas pagastā, Balvu novadā.
19.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.Z. Tilžas pagastā, Balvu novadā.
20.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.G. Tilžas pagastā, Balvu novadā.
21.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.P. Tilžas pagastā, Balvu novadā.
22.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.B. Tilžas pagastā, Balvu novadā
23.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.L. Tilžas pagastā, Balvu novadā.
24.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.G. Tilžas pagastā, Balvu novadā.
25.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.L. Tilžas pagastā, Balvu novadā.
26.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.K. Tilžas pagastā, Balvu novadā.
27.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.Z. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā.
28.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.S. Balvu pagastā, Balvu novadā.
29.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu N.L. Balvu pagastā, Balvu novadā.
30.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.C. Vectilžas pagastā, Balvu novadā.
31.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.J. Vectilžas pagastā, Balvu novadā.
32.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.S. Vectilžas pagastā, Balvu novadā.
33.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.B. Vectilžas pagastā, Balvu novadā.
34.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.Z. Vectilžas pagastā, Balvu novadā.
35.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.T. Vectilžas pagastā, Balvu novadā
36.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu U.V. Vectilžas pagastā, Balvu novadā.
37.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai „Ezeriņi” Vectilžas pagastā, Balvu novadā.
38.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.C. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā.
39.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.S. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā.
40.§ Par zemes nomu A.D. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā.
41.§ Par zemes nomu I.P. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā.
42.§ Par zemes nomu J.I. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā.
43.§ Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar SIA „Trustimex” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā.
44.§ Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „VITAR 7”.
45.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Saulgriezes”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali”.
46.§ Par Balvu novada pašvaldības 2018.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu.
47.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN – TEX” 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
48.§ Par sadarbības līguma slēgšanu ar AS „Balvu Enerģija”.
49.§ Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības pasākumiem.
50.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības 2019.gada 28.marta noteikumos Nr.2/2019 „Par Balvu novada pašvaldības īpašuma un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu”.
51.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „BalviFlora”.
52.§ Par Balvu novada pašvaldības Balvu Sporta skolas stadiona maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
53.§ Par vecāku līdzfinansējuma noteikšanu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
54.§ Par nekustamā īpašuma Ezermalas 2 Nr.31, Kubulu pagasts, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
55.§ Par nekustamā īpašuma – garāžas Nr.164 Daugavpils ielā 74A, Balvos, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
56.§ Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 173”, Verpuļevā, Balvu pagasts, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
57.§ Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 55, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
58.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 004 0045 Vectilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
59.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 004 0099 Vectilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
60.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0502 Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
61.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0068 Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
62.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0151 Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
63.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0178 Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
64.§ Par izmaiņām Balvu novada Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas sastāvā.
65.§ Par Balvu novada pašvaldības Pansionāta „Balvi” direktora funkciju deleģēšanu.
66.§ Par finansējuma apstiprināšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai.
67.§ Par aizņēmumu būvprojektam industriālās teritorijas attīstībai, revitalizējot īpašumu Balvos Brīvības ielā 1K, projekta „Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā” Nr. 5.6.2.0/17/I/020 ietvaros.
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas