27.02.2020., Protokols Nr.3

1.§ Par saistošo noteikumu Nr.5/2020 „Grozījums Balvu novada Domes 2016.gada 14.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 19/2016 “Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””” pieņemšanu
2.§ Par 10.klases neatvēršanu Tilžas vidusskolā
3.§ Par Balvu pamatskolas reorganizāciju
4.§ Par saistošo noteikumu Nr.6/2020 „Grozījumi Balvu novada Domes 2014.gada 14.augusta saistošajos noteikumos Nr. 9/2014 “Par atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Balvu novadā izsniegšanas kārtību”” pieņemšanu
5.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģijas apstiprināšanu 2020.-2022.gadam
6.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0229 Balvu pagastā, Balvu novadā
7.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Brekši”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
8.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Piesauļu mājas”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā
9.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Akmeņlauki”, Balvu pagastā, Balvu novadā
10.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rubeņi”, Kubulu pagastā, Balvu novadā
11.§ Par grozījumiem Balvu novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vējkalni” Balvu novada Bērzkalnes pagastā”
12.§ Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām
13.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Kalna ielā 13, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu
14.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Vidzemes ielā 10, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu
15.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.46 Pilsoņu ielā 31, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
16.§ Par nosaukuma “Lejupītes” piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai
17.§ Par zemes robežu pārkārtošanu Tilžas pagastā, jauna īpašuma izveidošanu un nodošanu atsavināšanai
18.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Krišjāņu pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai
19.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Lāsītes” vienas zemes vienības Krišjāņu pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai
20.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Taures” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā sadali, un zemes vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam “Upesgrīvas” un nodošanu atsavināšanai
21.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību apvienošanu Kubulu pagastā, Balvu novadā, jauna īpašuma izveidošanu un nodošanu atsavināšanai
22.§ Par nosaukuma “Dīķmalas” piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai
23.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2019.gada 28.novembra lēmumā “Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Vectilžas pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai”
24.§ Par Balvu novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Nr.17 Brīvības ielā 5, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, nodošanu nomā
25.§ Par zemes nomu D.L. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
26.§ Par zemes nomu P.K. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
27.§ Par zemes nomu V.M. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
28.§ Par zemes nomu M.S. Balvu pagastā, Balvu novadā
29.§ Par zemes nomu V.G. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
30.§ Par zemes nomu J.R. Vectilžas pagastā, Balvu novadā
31.§ Par zemes nomu A.K. Lazdulejas pagastā, Balvu novadā
32.§ Par zemes nomu A.J. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
33.§ Par zemes nomu A.V. Balvos, Balvu novadā
34.§ Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības daļas Tilžas pagastā iznomāšanu
35.§ Par nekustamā īpašuma „Erda”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, sadali
36.§ Par nekustamā īpašuma „Loks”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, sadali
37.§ Par nekustamā īpašuma „Lazdulejas”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali
38.§ Par nekustamā īpašuma „Ezergaiļi”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali
39.§ Par nekustamā īpašuma „Virši”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, sadali
40.§ Par nekustamā īpašuma „Purviņas”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali
41.§ Par konfigurācijas precizēšanu privātpersonai piederošajai zemes vienībai, Balvu novada pašvaldības piekritīgajām zemes vienībām un rezerves zemes fonda zemes vienībām Vīksnas pagastā, Balvu novadā
42.§ Par nosaukuma maiņu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam (kadastra numurs 3856 004 0162) Krišjāņu pagastā, Balvu novadā
43.§ Par satiksmes organizācijas maiņu Vidzemes ielā 2b, Balvos
44.§ Par satiksmes organizācijas maiņu Dārza ielā, Bērzpilī, Bērzpils pagastā, Balvu novadā
45.§ Par saistošo noteikumu Nr.7/2020 „Grozījumi Balvu novada Domes 2009.gada 8.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Balvu novadā”” pieņemšanu
46.§ Par Balvu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
47.§ Par Bērzkalnes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
48.§ Par Bērzpils pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
49.§ Par Briežuciema pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
50.§ Par Krišjāņu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
51.§ Par Kubulu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
52.§ Par Lazdulejas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
53.§ Par Tilžas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
54.§ Par Vectilžas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
55.§ Par Vīksnas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
56.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā
57.§ Par grozījumu Balvu novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
58.§ Par Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam investīciju plāna aktualizāciju
59.§ Par konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 3. kārtas nolikuma apstiprināšanu
60.§ Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
61.§ Par dalības maksas noteikšanu starpnovadu vokālo ansambļu skatē
62.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Balvu Romas katoļu draudzi
63.§ Par nekustamā īpašuma “Lazdupes”, Kubulu pagastā, Balvu novada pārdošanu (izslēgts)
64.§ Par nekustamā īpašuma “Mākonīši”, Kubulu pagasts, Balvu novads pārdošanu
65.§ Par nekustamā īpašuma “Taurītes”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā pārdošanu
66.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4 “Ceriņu mājas”, Tutinavā, Kubulu pagastā, Balvu novadā pārdošanu
67.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.24 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē Kubulu pagastā, Balvu novadā pārdošanu
68.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas - traktora piekabes pārbūvēta- pašizgāzēja Nr. 03*0370, valsts reģistrācijas numurs P3000LK, izsoles rezultātu apstiprināšanu
69.§ Par nekustamā īpašuma 2.Ezermalas līnija 17, Balvi, Balvu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
70.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0562 Balvos, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
71.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3856 001 0094 Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
72.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0162 Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
73.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0066 Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
74.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0322 Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
75.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0087 Vectilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
76.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 002 0231 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
77.§ Par nedzīvojamās ēkas Partizānu ielā 66, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu
78.§ Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 40A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
79.§ Par nekustamā īpašuma “Oparnieki”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
80.§ Par nekustamā īpašuma “Celmi”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
81.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0151, Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
82.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0097, Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
83.§ Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Mežupe”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu
84.§ Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Kronīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu
85.§ Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Pannaskalns”, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu
86.§ Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Doņikovas meži”, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu
87.§ Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu
88.§ Par kustamās mantas, vieglās automašīnas Mazda 6, valsts reģistrācijas numurs FB6603, norakstīšanu
89.§ Par dalību projektu konkursā Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
90.§ Par dalību projektu konkursā Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
91.§ Par dalību projektu konkursā Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās”
92.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai “Balvu rajona sieviešu biedrība “Rudzupuķe”” projektam “VARI.RADI.DARI.”
93.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Zivju resursu pavairošana Balvu novada ezeros 2020.gadā”
94.§ Par finansējuma piešķiršanu Krišjāņu pagasta pārvaldei
95.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
96.§ Par dāvinājuma pieņemšanu Balvu novada pašvaldības Sociālajam dienestam
97.§ Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu un atvaļinājuma pabalsta izmaksu Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei
98.§ Par nosaukuma piešķiršanu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam Vectilžas pagastā, Balvu novadā
Filtrs
Rādīt #