28.05.2020., Protokols Nr.9

1.§ Par Balvu novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
2.§ Par grozījumiem Balvu Mūzikas skolas nolikumā.
3.§ Par grozījumiem Tilžas vidusskolas nolikumā.
4.§ Par Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
6.§ Par Balvu novada domes 2016. gada noteikumu Nr. 7/2016 “Par Balvu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas un lietošanas kārtību” atcelšanu.
7.§ Par ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas klases vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) un ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 30.martam) Balvu novadā pieņemšanu.
8.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Beriņi”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā.
9.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Eglīši”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā.
10.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Irbītes”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā.
11.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lejasgravas”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā.
12.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nameji”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā.
13.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Saulītes”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā.
14.§ Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām Balvu pagastā, Balvu novadā.
15.§ Par adreses likvidēšanu zemes vienībai Kubulu pagastā, Balvu novadā.
16.§ Par nosaukuma “Verpuļeva 262” piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai.
17.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.K. Tilžas pagastā, Balvu novadā.
18.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.Č. Tilžas pagastā, Balvu novadā.
19.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.J. Vectilžas pagastā, Balvu novadā.
20.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.B. Vectilžas pagastā, Balvu novadā.
21.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “Kronīši” Vectilžas pagastā, Balvu novadā.
22.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.L. Vectilžas pagastā, Balvu novadā.
23.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.C. Vectilžas pagastā, Balvu novadā.
24.§ Par zemes nomu E.Z. Tilžas pagastā, Balvu novadā.
25.§ Par zemes nomu A.I. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā.
26.§ Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Bērzkalnes pagastā iznomāšanu.
27.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2020.gada 27.februāra lēmumā “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Lāsītes” vienas zemes vienības Krišjāņu pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai”.
28.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.22 Partizānu ielā 36, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.
29.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.1/2020 “Informācijas sistēmu lietošanas noteikumi” apstiprināšanu.
30.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
31.§ Par konkursa „Esi uzņēmējs Balvu novadā” nolikuma apstiprināšanu.
32.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”.
33.§ Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 40A, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
34.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 004 0044 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
35.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 004 0193 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
36.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3846 004 0194 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
37.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0085 Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
38.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0316 Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
39.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3848 007 0018 Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
40.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 006 0136 Bērzpils pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
41.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0216 Bērzpils pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
42.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0159 Briežuciema pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
43.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3890 005 0164 Vectilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
44.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0042 Vectilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
45.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 007 0182 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
46.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – arkla T-25, inventāra Nr. 321007-3, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
47.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – kartupeļu stādītāja KC270, 25992 inventāra Nr. 43810, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
48.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – kultivatora T-25, inventāra Nr. 321007-4, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
49.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – pļaujmašīnas T-25, inventāra Nr. 321007-5, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
50.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – kartupeļu racēja (divrindu), inventāra Nr. 321006, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
51.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vagotāja arkla OKN-8, inventāra Nr. 320956, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
52.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0787, Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
53.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0740, Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
54.§ Par nedzīvojamās telpas - garāžas Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
55.§ Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 17, Balvos, Balvu novadā pārdošanu.
56.§ Par nekustamā īpašuma “Robežnieki”, Vectilžas pagasts, Balvu novads pārdošanu.
57.§ Par debitora parāda dzēšanu Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi””.
58.§ Par priekšfinansējumu Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Amatniecība bez robežām” (“Craftsmanship without Borders”) realizācijai.
59.§ Par priekšfinansējumu projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” realizācijai.
60.§ Par papildatvaļinājuma un ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram.
61.§ Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei.
Filtrs
Rādīt #