23.07.2020., Protokols Nr.11

1.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Tehnikas ielā 5, Balvos, Balvu novadā
2.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vanadziņi”, Tilžas pagastā, Balvu novadā
3.§ Par nekustamā īpašuma Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, sadali un nosaukuma piešķiršanu
4.§ Par nekustamā īpašuma „Plaikas”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali
5.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Lazdulejas pagastā, Balvu novadā sadali un zemes lietošanas mērķu noteikšanu
6.§ Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Vectilžas pagastā
7.§ Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Vīksnas pagastā
8.§ Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Krišjāņu pagastā
9.§ Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Briežuciema pagastā
10.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Briežuciema pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai
11.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.L. Vīksnas pagastā, Balvu novadā
12.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.J. Balvu pagastā, Balvu novadā
13.§ Par zemes nomu A.K. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā
14.§ Par zemes nomu N.I. Lazdulejas pagastā, Balvu novadā
15.§ Par satiksmes organizāciju stāvvietā Dzirnavu ielā, Balvos
16.§ Par saistošo noteikumu Nr. 14/2020 „Par tirdzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā” precizēšanu
17.§ Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu V.I.
18.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0159, Briežuciema pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
19.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0042, Vectilžas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
20.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0316, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
21.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0085, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
22.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 004 0044, Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
23.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3846 004 0194, Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
24.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 004 0193, Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
25.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 007 0182, Vīksnas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
26.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3890 005 0164, Vectilžas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
27.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības Vīksnas pagastā Balvu novadā vērtības atzīšanu
28.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3894 001 0066 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
29.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0133 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
30.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 002 0145 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
31.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0238 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
32.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 002 0215 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
33.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3894 007 0069 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
34.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0105 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
35.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 007 0173 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
36.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0343 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
37.§ Par nedzīvojamās telpas Nr. 14 „Krišjāņu pamatskola”, Krišjāņi, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu
38.§ Par nedzīvojamās telpas garāžas Nr.3 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
39.§ Par nedzīvojamās telpas – ēkas Pārupes ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
40.§ Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Doņikovas meži”, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu
41.§ Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu
42.§ Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Kronīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu
43.§ Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Mežupe”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu
44.§ Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Pannaskalns”, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu
45.§ Par nekustamā īpašuma “Liepusala”, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
46.§ Par aizņēmumu Kohēzijas fonda projekta „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” īstenošanai
47.§ Par priekšfinansējumu nodrošināšanu biedrības “Kalmārs” ERASMUS+ projektam “Give to get”
48.§ Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības pasākumiem izglītības jomā
49.§ Par finansējuma piešķiršanu no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem
50.§ Par deputātes Evas Smirnovas pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
51.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas sastāvā
52.§ Par atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai
53.§ Par izmaiņām Balvu novada Pastāvīgās iepirkumu komisijas skaitliskajā un vārdiskajā sastāvā
54.§ Par saistošo noteikumu Nr.15/2020 „Grozījumi Balvu novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu
55.§ Par aizņēmumu Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.2. prioritātē “Kopīgas darbības vides aizsardzībai” projekta “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos” (Zaļā palete) realizācijai
56.§ Izpilddirektora vietnieka informācija par domes administrācijas darbu
Filtrs
Rādīt #