26.11.2020., Protokols Nr.17

1.§ Par sociālā pakalpojuma “Grupu dzīvoklis” pārcelšanu no Balvu novada pašvaldības iestādes “Pansionāts “Balvi”” uz Balvu novada pašvaldības iestādi “Sociālais dienests”
2.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumā “Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.g. iekļauto Balvu novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu, finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības saskaņošanu”
3.§ Par konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” nolikuma apstiprināšanu
4.§ Par Balvu novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2014. – 2020.gadam īstenošanas termiņa pagarināšanu
5.§ Par Balvu Mākslas skolas attīstības plāna 2020./2021.-2022./2023.mācību gadam apstiprināšanu
6.§ Par Stacijas pamatskolas attīstības plāna 2020./2021.-2022./2023.mācību gadam apstiprināšanu
7.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Virši 1”, Balvu pagastā, Balvu novadā
8.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Jaunatnes ielā 61, Balvos, Balvu novadā
9.§ Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Balvu pagastā, Balvu novadā
10.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.D. Vīksnas pagastā, Balvu novadā
11.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.V. Vīksnas pagastā, Balvu novadā
12.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.M. Vīksnas pagastā, Balvu novadā
13.§ Par zemes nomu A.Z. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
14.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.A. Balvos, Balvu novadā
15.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.S. Balvos, Balvu novadā
16.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.G. Balvos, Balvu novadā
17.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.G. Balvos, Balvu novadā
18.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ā.G. Balvu pagastā, Balvu novadā
19.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.B. Balvu pagastā, Balvu novadā
20.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.Z. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā
21.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.Z. Lazdulejas pagastā, Balvu novadā
22.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.D. Lazdulejas pagastā, Balvu novadā
23.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.S. Lazdulejas pagastā, Balvu novadā
24.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu N.I. Lazdulejas pagastā, Balvu novadā
25.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.A. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
26.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.A. Bērzpils pagastā, Balvu novadā
27.§ Par nekustamā īpašuma „Lauzas”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, sadali
28.§ Par nekustamā īpašuma „Oglīši”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali
29.§ Par nekustamā īpašuma „Kalēji”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali
30.§ Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam Briežuciema pagastā, Balvu novadā
31.§ Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Ezermala – 2, Nr.15 Kubulu pagastā, Balvu novadā
32.§ Par nosaukuma “Lauči” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā
33.§ Par adrešu likvidēšanu nekustamajiem īpašumiem Bērzpils pagastā, Balvu novadā
34.§ Par adreses piešķiršanu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā
35.§ Par nekustamā īpašuma “Nordeki 1”, Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
36.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Vecsētas”, Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
37.§ Par nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Verpuļeva 78” un adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai
38.§ Par Balvu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā, nomas līguma pagarināšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru
39.§ Par Balvu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 19, Balvos, Balvu novadā, nomas līguma pagarināšanu ar biedrību “Motoklubs Spieķi Vējā”
40.§ Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.13 Daugavpils ielā 41, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
41.§ Par zemes nomu M.V. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā
42.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības Skolas ielā 11A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, piekritību Balvu novada pašvaldībai, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai
43.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības Brīvības ielā 46, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, piekritību Balvu novada pašvaldībai, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai
44.§ Par adreses piešķiršanu rezerves zemes fonda zemes vienībai Tilžas pagastā, Balvu novadā, piekritību Balvu novada pašvaldībai, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai
45.§ Par adreses pieraksta formas precizēšanu Tilžas pagastā, Balvu novadā
46.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.P. Vīksnas pagastā, Balvu novadā
47.§ Par nekustamā īpašuma „Pavāri”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, sadali
48.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Verpuļeva 44”, Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
49.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs ES3400, nodošanu atsavināšanai
50.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs EU5150, nodošanu atsavināšanai
51.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas vieglās automašīnas MITSUBISHI SPACE WAGON, valsts reģistrācijas numurs GC1042, nodošanu atsavināšanai
52.§ Par satiksmes organizācijas maiņu Daugavpils ielā, Balvos
53.§ Par satiksmes organizācijas maiņu Ceriņu ielā, Balvos
54.§ Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 48, Balvos, Balvu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
55.§ Par dzīvokļa Nr.22, Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā īrnieka ieguldījumu kompensāciju, piemērojot īres maksas apjoma samazināšanu
56.§ Par krīzes skarto nozaru (kurām, sakarā ar Covid – 19 izplatību, ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija) atbalsta pasākumiem Balvu novadā
57.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ VARIO 814, valsts reģistrācijas numurs EU2656, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
58.§ Par nekustamā īpašuma “Krācītes”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
59.§ Par nekustamā īpašuma “Pļavas”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
60.§ Par kustamās mantas, kartupeļu racēja (divrindu), inventāra Nr.321006, atsavināšanu par brīvu cenu
61.§ Par kustamās mantas, pļaujmašīnas T-25, inventāra Nr.321007-5, atsavināšanu par brīvu cenu
62.§ Par kustamās mantas, kultivatora T-25, inventāra Nr.321007-4, atsavināšanu par brīvu cenu
63.§ Par kustamās mantas, arkla T-25, inventāra Nr.321007-3, atsavināšanu par brīvu cenu
64.§ Par kustamās mantas, kartupeļa stādītāja KC270 25992, inventāra Nr.43810, atsavināšanu par brīvu cenu
65.§ Par kustamās mantas, vagotāja arkla OKN-8, inventāra Nr.320956, atsavināšanu par brīvu cenu
66.§ Par kustamās mantas, vieglās automašīnas Audi A4, valsts reģistrācijas numurs FL3690 norakstīšanu
67.§ Par kustamās mantas, vieglās automašīnas VW SHARAN, valsts reģistrācijas numurs EJ7428 norakstīšanu
68.§ Par kustamās mantas, pasažieru furgona VW Caravelle, valsts reģistrācijas numurs EP411 norakstīšanu
69.§ Par debitora parāda dzēšanu dzīvokļa īpašumam Dārza ielā 12A-12, Bērzpilī, Bērzpils pagastā, Balvu novadā
70.§ Par debitora parāda dzēšanu Sociālajam dienestam
71.§ Par Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” izņemšanu no Masu informācijas līdzekļu reģistra
72.§ Par Balvu novada pašvaldības kustāmas mantas vieglā pasažieru automašīnas Ford Focus, valsts reģistrācijas numurs EN6916 norakstīšanu
Filtrs
Rādīt #