28.01.2021., Protokols Nr.1

1.§ Par saistošo noteikumu Nr.1/2021 „Par Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” pieņemšanu
2.§ Par grozījumu Balvu novada domes 2020.gada 17.novembra lēmumā “Par finansējuma nodrošināšanu pārtikas paku iegādei”
3.§ Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības “Speciālo palīglīdzekļu parks”
4.§ Par Balvu novada Vēlēšanu komisijas darba finansēšanu un atlīdzības noteikšanu vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem 2021.gada Balvu novada domes vēlēšanu sagatavošanā
5.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
6.§ Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Doņikovas meži”, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu
7.§ Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Kronīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu
8.§ Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Mežupe”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu
9.§ Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Pannaskalns”, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu
10.§ Par kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā „Purva priedes”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu
11.§ Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.48 Ezera ielā 24, Balvos, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
12.§ Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.14 Bērzpils ielā 46, Balvos, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
13.§ Par nekustamā īpašuma “Jaunpriedītes”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
14.§ Par nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 11A, Balvos, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
15.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.8 Bērzpils ielā 6, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
16.§ Par kustamās mantas, autobusa MERCEDES BENZ VARIO, valsts reģistrācijas numurs EU2656 norakstīšanu
17.§ Par grozījumiem Balvu novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Virši 1”, Balvu pagastā Balvu novadā”
18.§ Par zemes nomu Z.K. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
19.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.T. Bērzpils pagastā, Balvu novadā
20.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.H. Balvos, Balvu novadā
21.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.Š. Tilžas pagastā, Balvu novadā
22.§ Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Lazdulejas pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai
23.§ Par nekustamā īpašuma “Klintiņi 2” Tilžas pagastā, Balvu novadā sadali
24.§ Par adreses maiņu privātpersonai piederošajai ēkai Kubulu pagastā, Balvu novadā
25.§ Par nosaukuma piešķiršanu ceļam un izmaiņu veikšanu Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā
26.§ Par saistošo noteikumu Nr.2/2021 „Grozījumi Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2015 “Par Balvu novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm”” pieņemšanu”
27.§ Par nobraukuma normu noteikšanu Balvu novada pašvaldības administrācijas transportlīdzekļiem 2021.gadā
28.§ Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei
29.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”
30.§ Izpilddirektora informācija par domes administrācijas darbu
Filtrs
Rādīt #