25.03.2021., Protokols Nr.4

1.§ Par saistošo noteikumu Nr.4/2021 „Grozījums Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2015 “Par Balvu novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm”” pieņemšanu
2.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Bērzpils ielā 52 un Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā
3.§ Par nekustamā īpašuma „Gurķīši”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, sadali
4.§ Par nekustamā īpašuma “Zaķi” Kubulu pagastā, Balvu novadā sadali
5.§ Par zemes nomu T.S. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā
6.§ Par zemes nomu V.L. Balvu pagastā, Balvu novadā
7.§ Par zemes nomu L.D. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā
8.§ Par zemes nomu B.P. Kubulu pagastā, Balvu novadā
9.§ Par zemes nomu V.K. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
10.§ Par zemes nomu V.K. Balvos, Balvu novadā
11.§ Par zemes nomu Z.B. Balvu ielā 1, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā
12.§ Par zemes nomas maksas noteikšanu R.Š. Tilžas pagastā, Balvu novadā
13.§ Par zemes nomas maksas noteikšanu J.B. Tilžas pagastā, Balvu novadā
14.§ Par zemes nomas maksas noteikšanu A.A. Bērzpils pagastā, Balvu novadā
15.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Š. Bērzpils pagastā, Balvu novadā
16.§ Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 3, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
17.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 25 februāra lēmumā “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0557 un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā”
18.§ Par grozījumiem Balvu novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā „Par Industriālās teritorijas Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā daļu iznomāšanu un apbūvi”
19.§ Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu Balvu pilsētā, Balvu novadā
20.§ Par Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļu platības un domājamās daļas precizēšanu Balvu pilsētā
21.§ Par izmaiņām Pastāvīgās iepirkumu komisijas vārdiskajā sastāvā
22.§ Par konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 4. kārtas nolikuma apstiprināšanu
23.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Zivju resursu pavairošana Balvu novada ezeros 2021.gadā”
24.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai”
25.§ Par finansējuma piešķiršanu pūļa testēšanā iesaistīto pašvaldības iestāžu darbinieku piemaksām no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
26.§ Par valsts finansējuma sadalījumu samaksai par individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam, kā arī profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem, kas sagatavo izglītojamos valsts pārbaudes darbiem, Covid-19 pandēmijas laikā
27.§ Par Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktora funkciju deleģēšanu
28.§ Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Raimondam Bombānam
29.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2020.gada 23.decembra lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”
30.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā
31.§ Par grozījumiem Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā
32.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0486 Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
33.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā “Doņikovas meži”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
34.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0503 Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
35.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0502 Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
36.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3886 004 0092 Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
37.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0317 Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
38.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0092 Bērzpils pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
39.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 002 0099 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
40.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 007 0191 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
41.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3894 007 0111 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
42.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3894 006 0088 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
43.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0239 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
44.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3894 005 0089 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
45.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0159 Briežuciema pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
46.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0160 Briežuciema pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
Filtrs
Rādīt #