26.08.2021., Protokols Nr.9

1.§ Par Pievienošanos memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās
2.§ Par Rugāju vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
3.§ Par Baltinavas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
4.§ Par Rekavas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
5.§ Par Viļakas Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
6.§ Par Eglaines pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
7.§ Par Viduču pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
8.§ Par Žīguru pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
9.§ Par Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” nolikuma apstiprināšanu
10.§ Par Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu
11.§ Par Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
12.§ Par Viļakas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
13.§ Par Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
14.§ Par Balvu novada ģerboņa izstrādi
15.§ Par satiksmes organizācijas maiņu Tautas ielā 4, Balvos
16.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Rugāju pagasta nekustamajam īpašumam “Pūpoli”
17.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3878 002 0049
18.§ Par grozījumu Balvu novada domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vidzemes ielā 9, Balvos, Balvu novadā”
19.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 004 0034 Viļakā, Balvu novadā, iznomāšanu
20.§ Par zemes nomas maksas noteikšanu D. K. Baltinavas pagastā, Balvu novadā
21.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu ZS “Brīdīši” Baltinavas pagastā, Balvu novadā
22.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0029 Viļakā, Balvu novadā, iznomāšanu
23.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0029 Viļakā, Balvu novadā, iznomāšanu
24.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844 010 0193 Baltinavas pagastā, Balvu novadā
25.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu ZS “Riekstiņi”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā
26.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 27.decembra lēmumā “Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Kubulu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai”
27.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Mežaine” Krišjāņu pagastā, Balvu novadā
28.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Veldrītes” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
29.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. P. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
30.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. J. Tilžas pagastā, Balvu novadā
31.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. A. Tilžas pagastā, Balvu novadā
32.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu S. C. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
33.§ Par zemes nomu L. K. Balvos, Balvu novadā
34.§ Par zemes nomu A. D. Balvos, Balvu novadā
35.§ Par zemes nomu E. A. Balvos, Balvu novadā
36.§ Par zemes nomu V. V. Balvos, Balvu novadā
37.§ Par zemes nomu M. B. Balvos, Balvu novadā
38.§ Par zemes nomu J. V. Balvos, Balvu novadā
39.§ Par zemes nomu I. Z. Tilžas pagastā, Balvu novadā
40.§ Par zemes nomu R. D. Kubulu pagastā Balvu novadā
41.§ Par zemes nomu V. A. Tilžas pagastā, Balvu novadā
42.§ Par zemes nomu Dz. S. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā
43.§ Par zemes nomu SIA “ArhiProf” Kubulu pagastā Balvu novadā
44.§ Par adreses “Verpuļeva 502A” piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai
45.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzpils pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai
46.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Viļakā, Balvu novadā sadali, adreses piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai
47.§ Par nekustamā īpašuma “Liepavoti” Kubulu pagastā, Balvu novadā sadali
48.§ Par nekustamā īpašuma “Āķīši” Balvu pagastā, Balvu novadā sadali
49.§ Par nekustamā īpašuma “Kalves” Kubulu pagastā, Balvu novadā sadali
50.§ Par nekustamā īpašuma “Vējava” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā sadali
51.§ Par nekustamā īpašuma “Rozes” Tilžas pagastā, Balvu novadā sadali
52.§ Par nekustamā īpašuma “Ezerkrasts” Vīksnas pagastā, Balvu novadā sadali
53.§ Par nekustamā īpašuma “Vizbules” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā sadali
54.§ Par nekustamā īpašuma “Krasti” Balvu pagastā, Balvu novadā sadali
55.§ Par nekustamā īpašuma “Čāgu mājas” Vīksnas pagastā, Balvu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā un zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
56.§ Par nosaukuma piešķiršanu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam Baltinavas pagastā, Balvu novadā
57.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 7, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
58.§ Par nekustamā īpašuma “Dzeguzenes”, Vecumu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
59.§ Par nekustamā īpašuma Eržepoles ielā 34, Viļakā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
60.§ Par nekustamā īpašuma “Lilie Grūdi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
61.§ Par nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Kumelīšu lauks” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai
62.§ Par nekustamā īpašuma Pelnupes ielā 4, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
63.§ Par nekustamā īpašuma Pils iela 23A, Viļakā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
64.§ Par nekustamā īpašuma “Ūsaiņi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
65.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.1/2021 “Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu” apstiprināšanu
66.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2021 “ Balvu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu
67.§ Par Balvu novada Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu
68.§ Par Balvu novada pašvaldības iestādes “Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” izveidošanu
69.§ Par Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centra nolikuma apstiprināšanu
70.§ Par Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
71.§ Par neuzskaitītā esošā pamatlīdzekļa transporta būves – tilta, Rugāju pagastā, Balvu novadā, iekļaušanu grāmatvedības bilancē
72.§ Par nekustamā īpašuma “Vecozoli”, Borisovā, Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu
73.§ Par nekustamā īpašuma “Noliktava”, Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu
74.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 004 0031 Žīguru pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
75.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 004 0030 Žīguru pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
76.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0791 Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
77.§ Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.22 Partizānu ielā 36, Balvos, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
78.§ Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0.3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002) (t.sk. Ražošanas ēkas Nr.6 - 1000 m² platībā), atkārtotas nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
79.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0.4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
80.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 1,6007 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8004) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
81.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
82.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs ES3400, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
83.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas MITSUBISHI SPACE WAGON, valsts reģistrācijas numurs GC1042, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
84.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs EU5150, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
85.§ Par nekustamā īpašuma “Krūmi”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
86.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.19 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
87.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Vidzemes ielā 10, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
88.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0589 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
89.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0141 Vectilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
90.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0217 Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
91.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0229 Krišjāņu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
92.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0095 Krišjāņu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
93.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0146 Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
94.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0208 Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
95.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0231 Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
96.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0717 Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
97.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0385 Kubulu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
98.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0397 Kubulu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
99.§ Par nekustamā īpašuma “Pirts’’, Pirts ielā 1, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu
100.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0146 Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
101.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0460 Baltinavas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
102.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0087 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
103.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0383 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
104.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0081 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
105.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
106.§ Par Balvu novada Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu
107.§ Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu
108.§ Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
109.§ Par Balvu novada Sociālās pārvaldes izveidošanu
110.§ Par Balvu novada Sociālās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
111.§ Par Balvu novada Sociālās pārvaldes vadītāja iecelšanu
112.§ Par grozījumu Balvu novada Briežuciema pagasta pārvaldes nolikumā
113.§ Par grozījumu Balvu novada Krišjāņu pagasta pārvaldes nolikumā
114.§ Par grozījumu Balvu novada Kubulu pagasta pārvaldes nolikumā
115.§ Par grozījumu Balvu novada Lazdulejas pagasta pārvaldes nolikumā
116.§ Par grozījumu Balvu novada Vectilžas pagasta pārvaldes nolikumā
117.§ Par grozījumu Balvu novada Vīksnas pagasta pārvaldes nolikumā
118.§ Par valsts finansējuma sadalījumu vienreizējām piemaksām Balvu novada pašvaldības pedagogiem, kuri vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs īsteno speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem par darbu Covid-19 pandēmijas laikā
119.§ Par brīvpusdienu piešķiršanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs
120.§ Par amatu savienošanas atļauju Sergejam Maksimovam
121.§ Par dalību projektā “Iedvesmas bibliotēka” un līdzfinansējuma nodrošināšanu
122.§ Par priekšfinansējumu piešķiršanu biedrības “Skolēnu vecāku biedrība” projektiem “Būt un darīt” un “Viens par visiem – visi par vienu”
123.§ Par Viļakas jauniešu iniciatīvu centra nolikuma apstiprināšanu
124.§ Par Rugāju sporta centra nolikuma apstiprināšanu
125.§ Par saistošo noteikumu Nr.5/2021 „Grozījums Balvu novada domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2016 „Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” nolikums”” pieņemšanu
Filtrs
Rādīt #