25.11.2021., Protokols Nr.16

1.§ Par Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu
2.§ Par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu
3.§ Par Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu
4.§ Par Viļakas pilsētas pārvaldes vadītāja iecelšanu
5.§ Par Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja iecelšanu
6.§ Par Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar J. K.
7.§ Par Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar A. I.
8.§ Par Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar I. E.
9.§ Par L. K. atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēšanu Vecumu pagasta Vispārējā dzīvokļa izīrēšanas rindā un Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu
10.§ Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar A. J.
11.§ Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar A. N.
12.§ Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar A. M.
13.§ Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar A. R.
14.§ Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar I. R.
15.§ Par V. A. reģistrēšanu Kupravas pagasta “Par palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu reģistrā” un Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu
16.§ Par D. A. izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra
17.§ Par D. P. izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra
18.§ Par Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” nolikuma apstiprināšanu
19.§ Par Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” sociālās aprūpes pakalpojuma “Pansija” nolikuma apstiprināšanu
20.§ Par grozījumu Balvu Centrālās bibliotēkas nolikumā
21.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Gobas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0177
22.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Šāveļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0094
23.§ Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Vecumu pagastā iznomāšanu
24.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Partizānu iela 12 Kupravā, Kupravas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
25.§ Par nedzīvojamās telpas Nr. 6 Pils ielā 14, Viļakā, Balvu novadā nodošanu nomā
26.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.27 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
27.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.15 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
28.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.12 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
29.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.25 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
30.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.9 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
31.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.22 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
32.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
33.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Parka ielā 24, Viļakā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
34.§ Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIEPAS Z”
35.§ Par konkursa “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā” komisijas apstiprināšanu
36.§ Par konkursa „Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā” vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
37.§ Par Medību koordinācijas komisijas ievēlēšanu
38.§ Par pamatlīdzekļa – Sebežu tilta kadastra apzīmējumu 3874 004 0283 001, kas atrodas uz ceļa “Sita-Stradi 3.posms” Rugāju pagastā, Balvu novadā, vērtības atzīšanu
39.§ Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļš Ezernieki - Stradi”, “Ceļš Mieriņi”, “Ceļš Sita - Stradi 3. posms”, Rugāju pagastā, Balvu novadā nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij
40.§ Par Balvu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā, nomas līguma pagarināšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru
41.§ Par grozījumiem Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra “Par nedzīvojamo telpu Parka ielā 2, Viļakā, Balvu novadā nomas līguma slēgšanu”
42.§ Par nekustamā īpašuma “Laukgaiļi”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
43.§ Par nekustamā īpašuma “Augstienes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
44.§ Par nekustamā īpašuma “Šalkas”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
45.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.8 Bērzpils ielā 6, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
46.§ Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rosība”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieta seguma laukumu nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
47.§ Par nekustamā īpašuma “Krūmi”, Balvu pagastā, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
48.§ Par nekustamā īpašuma “Mežskaras”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
49.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 007 0238 daļas, Vecumu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
50.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0101 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
51.§ Par kustamās mantas – vieglās automašīnas VOLVO V70, valsts reģistrācijas Nr.HP1869 nodošanu atsavināšanai
52.§ Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu
53.§ Par finansējuma piešķiršanu Balvu Valsts ģimnāzijai servera iegādei
54.§ Par Balvu novada Sociālās pārvaldes sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas maksas pakalpojumu cenrādi
55.§ Par vecāku līdzfinansējuma maksas samazinājumu Balvu novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
56.§ Par saistošo noteikumu Nr.16/2021 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā” pieņemšanu
57.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.8/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā” apstiprināšanu
58.§ Par saistošo noteikumu Nr.17/2021 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs" pieņemšanu
59.§ Par nedzīvojamās telpas Nr.4 “Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
60.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.33 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
61.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.19 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
62.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Vidzemes ielā 10, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
63.§ Par valsts finansējuma sadalījumu piemaksām pašvaldību izglītības iestādēm par epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu izglītības iestādē Covid-19 pandēmijas laikā
64.§ Par Balvu novada domes deputātes Marijas Duļbinskas pilnvaru apturēšanu
65.§ Par Balvu novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja pienākumu veikšanu
66.§ Par Guntara Logina atbrīvošanu no Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas locekļa amata
67.§ Par Dzīvokļu komisijas locekļa atstādināšanu
68.§ Par Zemes lietu un vides jautājumu komisijas locekļa atstādināšanu
69.§ Par Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas locekļa atstādināšanu
Filtrs
Rādīt #