Seminārs skolu direktoru vietniekiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 29 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2020

Skolēnu ziemas brīvdienās, 29.decembrī, tiešsaistes seminārā tikās skolu direktoru vietnieki izglītības jomā, lai pārrunātu 2020./2021.mācību gada I semestra rezultātus, kā arī to, kā norit pilnveidotā mācību satura īstenošana 1.,4.,7. un 10.klasēs.

Direktoru vietnieku izglītības jomā metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālisti Terēzu Čudarkinu bija izstrādājusi anketu par I semestra mācību darba izvērtējumu, kuras rezultāti tika pārrunāti seminārā. Kolēģi dalījās pieredzē, pārrunāja attālināto mācību izaicinājumus un plānoja turpmāko darbu. Direktoru vietnieki vienojās, ka tiksies janvāra beigās, lai pārrunātu jautājumus par atgriezeniskās saites sniegšanu, dalītos pieredzē par pedagogu starppriekšmetu sadarbību un vērtēšanu sākumskolā.

Lai jaunām idejām un iespējām bagāts 2021.gads!

Direktoru vietnieku izglītības jomā metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale


Starpnovadu sākumskolas mācību jomas skolotāju sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 29 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2020

28.decembrī ZOOM platformā notika starpnovadu sākumskolas mācību jomas skolotāju sanāksme. Tās laikā skolotāji tika iepazīstināti ar aktualitātēm valsts pārbaudes darbu (diagnosticējošo darbu) 3. un 6.klasēs norisē, kā arī ar pieejamajiem iepriekšējo mācību gadu pārbaudes darbu uzdevumiem tiešsaistē https://www.uzdevumi.lv/.

Turpinājumā skolotāji iepazinās ar Skola2030 ieteikumiem par vērtēšanu, pārbaudes darbiem un attālināto mācību procesu, skatījās video par atpakaļvērsto plānošanu un tās trīs atslēgvārdiem / soļiem, diskutēja par tematisko plānojumu nozīmi un dažādiem to piemēriem.

Sanāksmes laikā skolotāji dalījās pieredzē par līdzšinējo mācību procesu, veiktajām metodiskajām aktivitātēm, kā arī ieguva informāciju par vietni https://learningapps.org, kur var izveidot interaktīvus uzdevumus un testus.

Sākumskolas mācību jomas koordinatore Gunita Pugeja


Aktualitātes matemātikas mācību jomā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 29 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2020

28.decembrī tiešsaistes sanāksmē matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu matemātikas skolotājus iepazīstināja ar aktualitātēm valsts pārbaudes darbos matemātikā, kuru saturu un norisi šajā mācību gadā ietekmēs ārkārtas situācija valstī.

Skolotāji pārrunāja neskaidros jautājumus par tematisko plānu īstenošanu, it īpaši 7. un 10. klasē, par mācību materiālu pieejamību, pozitīvos un negatīvos aspektus attālinātajā mācību procesā, dalījās pieredzē, kā elastīgi rīkoties un organizēt matemātikas mācīšanu attālināti.

Tā kā šogad valsts 71. matemātikas II posma olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem notiks tiešsaistē, B.Urtāne atgādināja par dalībnieku reģistrēšanu, ievērojot noteikto termiņu.

Matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne


Bioloģijas un ķīmijas skolotāji izvērtē pirmajā semestrī paveikto

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 29 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2020

23.decembrī tiešsaistes sanāksmē tikās starpnovadu bioloģijas un ķīmijas skolotājas, lai pārrunātu, kā veicies pirmajā semestrī.

Tās laikā pedagogi dalījās savās atziņās un pieredzē par jaunā mācību satura un pieejas īstenošanu savās stundās. Sanāksmē tika aktualizēta arī attālinātā mācību procesa pieredze, vairāk uzsverot atgriezeniskās saites un vērtēšanas norisi tajā. Skolotājas dalījās ar interesantām idejām, ko var izmantot mācību stundās. Skolotājiem tika piedāvātas dažādas norādes (grāmatas, saites, utt.), kur meklēt metodiskos materiālus. Tika pārrunātas arī nākamā mācību semestra ieceres.

Skolotāji sanāksmi novērtēja kā lietderīgu, kuras laikā guva jaunu pieredzi un paši dalījās ar savām idejām.

Bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību MA vadītāja Anna Barbaniška


Mājturības un tehnoloģiju skolotājas dalās pieredzē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 28 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 28 Decembris 2020

21.decembrī tiešsaistes sanāksmē pulcējās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu mājturības un tehnoloģiju skolotājas. Sanāksmē tika pārrunāta attālinātā mācību procesa pieredze, tā pozitīvās un arī negatīvās puses. Skolotājas dalījās ar interesantām mācību metodēm, videosaitēm, ko var izmantot mācību stundās. Diskusijās izskanēja viedoklis, ka reizēm attālinātajā mācību procesā ir grūti objektīvi novērtēt skolēna darbu. Tika pārrunāti nākamā mācību semestra plāni un ieceres. Pozitīvā noskaņojumā skolotājas viena otrai vēlēja veiksmīgu Jauno gadu un galvenais - izturību un labu veselību.

Mājturības un tehnoloģiju metodiskās apvienības vadītāja Sandra Mozule


Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sveiciens Ziemassvētkos

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 23 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 23 Decembris 2020

apsveik2020 07ecb


Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 18 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 18 Decembris 2020

17.decembrī Zoom platformā notika krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodiskās apvienības sanāksme. Skolotāji tika iepazīstināti ar Latgales plānošanas reģiona tiešsaistes semināra aktualitātēm: atpakaļvērsto plānošanu, katras stundas sasniedzamā rezultāta noteikšanu, katra temata kompleksā rezultāta jeb produkta izstrādi 4., 7. un 10. klasēs, kā arī konkrētu mācību līdzekļu izmantošanas ieteikumiem.

Skolotāja Inta Slišāne dalījās pieredzē par mācību procesa gaitu 4. un 7. klasēs. Viņa atzina, ka vairāk problēmu ir 7. klasē, kur nav vienas konkrētas mācību grāmatas, skolotājam daudz laika jāvelta materiāla atlasei. Skolotāji vienojās par savu pieredzes materiālu (pārbaudes darbu, uzdevumu u.c.) 4., 7. un 10. klasēs iesniegšanu un apmaiņu mācību gada beigās.

Krievu valodas (svešvalodas) MA vadītāja Natālija Garā


Latviešu valodas un literatūras skolotāji tiekas tiešsaistes sanāksmē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 17 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 17 Decembris 2020

15.decembrī tiešsaistes sanāksmē tikās starpnovadu latviešu valodas un literatūras skolotājas, lai pārrunātu, kā veicies pirmajā semestrī. Mācību jomu koordinatores Valija Muldiņa un Ināra Konivale dalījās ar jomu koordinatoru seminārā gūtajām atziņām. Tika runāts par jaunā mācību satura plānojumu, atpakaļvērstās plānošanas trim soļiem, darbā izmantojamajiem metodiskajiem līdzekļiem un vērtēšanu, atgriezeniskās saites sniegšanu. Starpnovadu skolotājiem tika piedāvāti labās prakses piemēri un dotas norādes, kur meklēt metodiskos materiālus.

Sanāksmes laikā grupu darbā (Zoom istabās) skolotāji diskutēja par attālināto mācību procesu skolā, vērtēšanu. Skolotāji sanāksmi novērtēja kā lietderīgu, guva jaunu pieredzi un paši dalījās savos veiksmes stāstos.


Vēstures skolotāju sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 09 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 09 Decembris 2020

8.decembrī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu deviņi vēstures skolotāji Zoom platformā tikās sanāksmē, lai pārrunātu, kā rit attālināti mācību darbs, īpaši 7. un 10.klasēs, kur jāīsteno pilnveidotais mācību saturs, kas prasa daudz papildus ieguldīta laika gan meklējot materiālus, gan veidojot atgādnes, gan piemērojot kādu formatīvās vērtēšanas uzdevumu, lai realizētu sasniedzamo rezultātu.

Skolotāji pārrunāja, kādu tematu jau sākuši mācīt 7.klasē, secināja, ka visi tagad ir beiguši tematu par pirmajām civilizācijām, ka sāks apgūt antīko vēsturi.

Skolēniem ir samērā sarežģīti lasīt nosūtītos tekstus, patstāvīgi veikt pierakstus, jo tekstpratība daļai skolēnu vēl ir vāji izkopta, tā attīstāma arī vidusskolas klasēs. Tāpēc sociālās un pilsoniskās mācību jomas vadītāja Irēna Šaicāne vēlreiz atgādināja par snieguma līmeņa aprakstiem (SLA), kā vienu no svarīgākajiem formatīvās vērtēšanas veidiem, kuru var izmantot arī summatīvajā vērtēšanā, mainot sadaļas un izstrādājot detalizētāk.

Apvienības vadītāja dalījās atziņās, kā pilnveidot SLA, lai vērtētu tekstpratību, domu kartes veidošanu un secinājumu izdarīšanu, dalījās materiālos par projekta darba veikšanu, piemēram, 8.klasē, apgūstot tematu par ģeogrāfiskajiem ceļojumiem.

Lai pietiek entuziasma un optimisma īstenot pilnveidoto mācību saturu!

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas vadītāja Irēna Šaicāne


Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu informātikas skolotāji tikās Zoom platformā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 08 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 08 Decembris 2020

26.novembrī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu informātikas skolotāji tikās Zoom platformā, lai gūtu ieskatu 3D modelēšanā un 3D printēšanā.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Irina Kovšova dalījās pieredzē par 3D printēšanai izmantojamām iekārtām, to specifikāciju, kā arī 3D modelēšanas programmām, savukārt kolēģis Arnis Stucka viņu papildināja. Informātikas skolotājiem tika sniegts ieskats lietotnes Tinkercad darbībā, par iespējām vietnē tirkercad.com izveidot klasi un to veiksmīgi izmantot arī attālinātajā mācību procesā. I. Kovšova demonstrēja vairākus projektus, ko veidojuši skolēni.

Andris Līcītis papildināja stāstīto ar piemēriem, kā šo vietni izmantot Arduino programmēšanas mācīšanai.

Noslēgumā informātikas skolotāji vienojās individuāli praktizēties, veidojot projektu vietnē tinkercad.com, lai janvārī tiktos tiešsaistē un turpinātu pilnveidot savas prasmes.


Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sveic svētkos

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 17 Novembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 17 Novembris 2020

18nov2020 1 072fa


Balvu sākumskolā no 13.novembra mācības notiek attālināti

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 16 Novembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 16 Novembris 2020

lacplesa diena 2020 11 bff4e

Sakarā ar to, ka Balvu sākumskolā konstatēti 2 Covid-19 saslimšanas gadījumi (infekcija konstatēta 2 pedagogiem), vairāku klašu skolēniem noteikts kontaktpersonas statuss, un, pēc sazināšanās ar Slimību profilakses un kontroles centru, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs izdeva rīkojumu “Par attālināta mācību procesa noteikšanu Balvu sākumskolā”, sākot no 2020.gada 13.novembra līdz 2020.gada 27.novembrim.

Lasīt tālāk...


Konkurss “Manas ģimenes barikāžu stāsts”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 04 Novembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 04 Novembris 2020

Novembrī svinam Latvijas 102.dzimšanas dienu. Bet pavisam drīz - nākošā gada janvārī - atzīmēsim 30. gadadienu notikumiem, bez kuriem nav iedomājams Atmodas laiks un mūsu valsts neatkarības atgūšana.

Lasīt tālāk...


Direktoru vietnieki diskutē par aktualitātēm mācību jomā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 03 Novembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 03 Novembris 2020

Oktobra izskaņā starpnovadu skolu direktoru vietnieki izglītības jomā seminārā tikās tiešsaistē Zoom platformā. Pirms semināra tika izsūtīta anketa ar jautājumiem par jaunā mācību satura ieviešanas gaitu, kuras rezultāti semināra sākumā tika pārrunāti.

Direktoru vietnieki diskutēja par vērtēšanu kā mācību procesa sastāvdaļu, dalījās pieredzē par attālināto mācību organizēšanu skolā, kā arī par jauno mācību saturu, tematu plānojumu 1., 4., 7., 10.klasē.

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva iesaistījās diskusijā un deva noderīgus padomus darbam. Savukārt pārvaldes speciāliste Terēza Čudarkina informēja par valsts pārbaudes darbu norisi, iepriekšējā mācību gada valsts pārbaudes darbu rezultātiem, kā arī par mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu konferences norisi.

Tiešsaistes seminārs bija lietderīga tikšanās divu stundu garumā, kā arī izmantojama forma nākamajās tikšanās reizēs.

Direktoru vietnieku izglītības jomā MA vadītāja I.Konivale


Pirmsskolas pedagogi tiekas metodiskajā apvienībā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 02 Novembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 02 Novembris 2020

2020.gada 28.oktobrī Balvu Izglītības, kultūras un sporta pārvalde (IKSP), saskaņā ar 2020/.2021.m.g., darba plānu, organizēja starpnovadu (Balvu, Baltinavas un Rugāju) pirmsskolas izglītības skolotāju metodisko apvienību (MA). Šajā mācību gadā viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir lasītprasmes veicināšana un attīstīšana visu vecumposmu bērniem, tādēļ pirmā MA, sadarbībā ar Kubulu PII „Ieviņa” bija veltīta šī uzdevuma īstenošanai. Ievērojot Covid-19 piesardzības pasākumus, MA notika ZOOM saziņas platformā, kurā piedalījās 44 pedagogi.

Lasīt tālāk...


Aicina piedalīties starpnovadu konkursā “Rudens krāsas Latvijā”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 29 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 30 Oktobris 2020

afisha

Lai veicinātu bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, izmantojot vizuāli plastisko mākslu, Balvu Bērnu un jauniešu centrs organizē konkursu “Rudens krāsas Latvijā”, kurā aicina piedalīties Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītības iestāžu audzēkņus un interešu izglītības pulciņu audzēkņus vecumā no 4 – 18 gadiem.

Konkursa darbu iesniegšanas termiņš 2020.gada 9.novembris.

Konkursa NOLIKUMS

PIELIKUMS


Skolotāji rudens brīvdienās dalās pieredzē, diskutē un mācās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 30 Oktobris 2020

Kā zināms, šī mācību gada aktualitāte pamata un vidējā izglītībā ir pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanas uzsākšana 1., 4., 7. un 10.klasēs, kas pakāpeniski turpināsies nākamos divus mācību gadus, līdz būs aptvertas visas klases. Vairāku gadu gatavošanās šim notikumam projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros ir vainagojusies ar reālu darbību.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, Izglītības, kultūras un sporta pārvalde rosināja mācību jomu koordinatorus un metodisko apvienību vadītājus organizēt izglītojošus pasākumus pedagogiem un rezultātā augustā visi Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pedagogi piedalījās jomu un mācību priekšmetu sanāksmēs, semināros un profesionālās kompetences pilnveides programmās.

Aizvadīts pirmais jaunā mācību gada darba cēliens, tāpēc būtiski ir noskaidrot un saprast, kas notiek skolās, kā mācīšana un mācīšanās saskaņā ar jaunajiem izglītības standartiem atspoguļojas mācību darba organizācijā, skolotāju sadarbībā un stundu plānošanā. Domājot par rudens brīvdienām, mācību jomu koordinatori un metodisko apvienību vadītāji atkal tika aicināti tikties ar skolotājiem, lai diskutētu par to, kā veicas pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā, dalītos veiksmes stāstos un kopā risinātu problēmjautājumus.

Skolotāju aktivitātes rudens brīvdienās apkopoja izglītības darba speciāliste T.Čudarkina.


Klašu audzinātāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 30 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 30 Oktobris 2020

22. oktobrī tiešsaistē notika klašu audzinātāju metodiskās apvienības sanāksme, kurā tika prezentētas Valsts izglītības un satura centra (VISC) seminārā pašvaldību interešu izglītības speciālistiem, audzināšanas darba koordinatoriem un interešu izglītības iestāžu direktoriem piedāvātās aktualitātes par audzināšanas jautājumiem, audzināšanas darba normatīvajiem dokumentiem un darba plānošanu un īstenošanu. Īpaši tika akcentēts, ka audzināšanas darba prioritāšu uzmanības centrā ir skolēns jeb vīzija par skolēnu, audzināšanas darba prioritātes ir cilvēkcentrētas jeb sniedz norādi par to, ka izglītības process ir vērtīborientēts un ka audzināšana ir integrēta izglītības procesa daļa, t.i. izglītība ir mācības un audzināšana.

Lasīt tālāk...


Matemātikas skolotāju „Ideju tirdziņš”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

21. oktobrī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu matemātikas skolotāji piedalījās meistardarbnīcā “Mācīšanās sadarbojoties. Ideju tirdziņš”.

Matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne aicināja matemātikas skolotājus piedalīties meistardarbnīcā, lai dalītos ar savām idejām, izstrādātajiem mācību materiāliem, mācītos viens no otra, palīdzētu viens otram īstenot jauno mācību saturu un pieeju matemātikas mācīšanā 7. un 10. klasē. Tika aktualizēta mācību satura plānošana šajās klasēs. Matemātikas skolotāji plāno mācību saturu, balstoties uz ieteicamo mācību programmu, katram tematam nosakot stundu skaitu. Skolotāji cenšas piedāvāt daudzveidīgas mācību metodes, radošus uzdevumus, organizē starpdisciplināras stundas. Secinājām, ka skolotājiem samērā veiksmīgi izdodas realizēt savu plānoto.

Meistardarbnīcā guvām brīnišķīgas idejas, jaunas metodes un darba paņēmienus. Patīkamā atmosfērā skolotāji labprāt un ar prieku dalījās pieredzē. Skolotāju izdomas bagātās idejas iedvesmoja ikvienu meistardarbnīcas dalībnieku. Visi bija ļoti gandarīti par dienas veiksmīgo, saturīgo un jēgpilno nodarbību. Sapratām, ka šādas nodarbības ir ļoti noderīgas un vērtīgas.

Noslēgumā tika nolemts sadarboties arī turpmāk, dalīties pieredzē, kā arī uzlabot IT zināšanas, lai mācību procesu organizētu mūsdienīgi, vērstu uz skolēnam sasniedzamo rezultātu.

Paldies par skolotāju milzīgo ieguldījumu, nesavtīgo darbu, radošo pieeju metodisko materiālu izstrādāšanā un mācību stundu organizēšanā. Paldies skolotājiem par aktīvu iesaistīšanos meistardarbnīcā, sadarbību un radīto patīkamo atmosfēru.

Matemātikas mācību jomas koordinatore B. Urtāne


Tiekas bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāji

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

21.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāju tikšanās. Tās laikā pedagogi dalījās savās atziņās un pieredzē par jaunā mācību satura un pieejas pasniegšanu savās stundās.

Skolotāji atzina, ka strādāt gan skolēniem, gan pašiem ir interesanti, bet nav vienkārši. Būtisks ir mācību grāmatu un kvalitatīvu mācību materiālu trūkums. Gatavošanās stundām aizņem daudz laika, ir daudz neskaidrību. Savukārt no skolēniem pašvadītā mācīšanās prasa daudz prasmju – tekstpratību, kritisku domāšanu un analīzi, praktiskumu, sadarbību.

Lai labāk nodrošinātu jaunās programmas sekmīgu iedzīvināšanu skolotāji dalījās pieredzē gan ar metodēm un paņēmieniem, ko izmanto mācību stundās, gan ar dažādu lietotņu izmantošanu mācību procesā, gan ar saviem tematiskajiem plāniem. Skolotāji atzina, ka ļoti nozīmīga ir savstarpējā sadarbība, tikšanās un dalīšanās pieredzē.

Bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību MA vadītāja A. Barbaniška


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei