Matemātikas skolotāju „Ideju tirdziņš”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

21. oktobrī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu matemātikas skolotāji piedalījās meistardarbnīcā “Mācīšanās sadarbojoties. Ideju tirdziņš”.

Matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne aicināja matemātikas skolotājus piedalīties meistardarbnīcā, lai dalītos ar savām idejām, izstrādātajiem mācību materiāliem, mācītos viens no otra, palīdzētu viens otram īstenot jauno mācību saturu un pieeju matemātikas mācīšanā 7. un 10. klasē. Tika aktualizēta mācību satura plānošana šajās klasēs. Matemātikas skolotāji plāno mācību saturu, balstoties uz ieteicamo mācību programmu, katram tematam nosakot stundu skaitu. Skolotāji cenšas piedāvāt daudzveidīgas mācību metodes, radošus uzdevumus, organizē starpdisciplināras stundas. Secinājām, ka skolotājiem samērā veiksmīgi izdodas realizēt savu plānoto.

Meistardarbnīcā guvām brīnišķīgas idejas, jaunas metodes un darba paņēmienus. Patīkamā atmosfērā skolotāji labprāt un ar prieku dalījās pieredzē. Skolotāju izdomas bagātās idejas iedvesmoja ikvienu meistardarbnīcas dalībnieku. Visi bija ļoti gandarīti par dienas veiksmīgo, saturīgo un jēgpilno nodarbību. Sapratām, ka šādas nodarbības ir ļoti noderīgas un vērtīgas.

Noslēgumā tika nolemts sadarboties arī turpmāk, dalīties pieredzē, kā arī uzlabot IT zināšanas, lai mācību procesu organizētu mūsdienīgi, vērstu uz skolēnam sasniedzamo rezultātu.

Paldies par skolotāju milzīgo ieguldījumu, nesavtīgo darbu, radošo pieeju metodisko materiālu izstrādāšanā un mācību stundu organizēšanā. Paldies skolotājiem par aktīvu iesaistīšanos meistardarbnīcā, sadarbību un radīto patīkamo atmosfēru.

Matemātikas mācību jomas koordinatore B. Urtāne


Tiekas bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāji

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

21.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāju tikšanās. Tās laikā pedagogi dalījās savās atziņās un pieredzē par jaunā mācību satura un pieejas pasniegšanu savās stundās.

Skolotāji atzina, ka strādāt gan skolēniem, gan pašiem ir interesanti, bet nav vienkārši. Būtisks ir mācību grāmatu un kvalitatīvu mācību materiālu trūkums. Gatavošanās stundām aizņem daudz laika, ir daudz neskaidrību. Savukārt no skolēniem pašvadītā mācīšanās prasa daudz prasmju – tekstpratību, kritisku domāšanu un analīzi, praktiskumu, sadarbību.

Lai labāk nodrošinātu jaunās programmas sekmīgu iedzīvināšanu skolotāji dalījās pieredzē gan ar metodēm un paņēmieniem, ko izmanto mācību stundās, gan ar dažādu lietotņu izmantošanu mācību procesā, gan ar saviem tematiskajiem plāniem. Skolotāji atzina, ka ļoti nozīmīga ir savstarpējā sadarbība, tikšanās un dalīšanās pieredzē.

Bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību MA vadītāja A. Barbaniška


Sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji rudens skolēnu brīvdienās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

Vienpadsmit Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu sociālo zinību un vēstures skolotāji, kuri 7. klasēs sākuši īstenot jauno mācību saturu gan sociālajās zinībās, gan Latvijas un pasaules vēsturē un 10.klasēs uzsākuši īstenot mācību kursu “Vēsture un sociālās zinības”, 20.oktobrī tikās, lai piedalītos četru stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā „Vērtēšanas veidi, plānojot un apgūstot pratībās balstītu mācību saturu sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā 7. un 10.klasēs”.

Programmas vadītāja, sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatore, Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Irēna Šaicāne, balstoties gan kursos iegūtajās atziņās kā jomas vadītāja, gan savā pieredzē pārbaudīto, skolotājiem atgādināja, kā mainās uzsvari vērtēšanā. Skolēnu izaugsmē, pašvadītā mācību procesā, lai sasniegtu stundas sākumā izvirzīto sasniedzamo rezultātu, svarīga ir daudzveidīga formatīvā vērtēšana. Skolotāji dalījās arī savā pieredzē par dažādiem veidiem, ko izmanto mācību darbā.

Skolotāji pārrunāja, kā katram ir veicies divos mācību mēnešos un rezultātā izkristalizējās vairākas aktuālas atziņas:

  • radusies labāka izpratne par formatīvās vērtēšanas veidiem, to pielietojumu;
  • vērtīgs būtu kāda summatīvā pārbaudes darba paraugs 10.klasē;
  • iepriecina, ka skolotāji jau var iepazīties un izmantot izdevniecībā RAKA sagatavotās un izdotās grāmatas sociālajās zinībās un Latvijas un pasaules vēsturē 7.klasēm;
  • 10.klasēs metodisko ieteikumu ir ļoti maz, tāpēc mācību materiālu meklēšana un gatavošana no skolotāja prasa vismaz trīs reizes lielāku laika patēriņu;
  • skolotājiem gandrīz kā pienākums ir uzlikts veidot mācību līdzekļus, lai gan skolotājam mācību procesā vajadzētu īstenot IZM apstiprinātos mācību materiālus, īpaši 10.klasē.

Programmas noslēgumā skolotāji secināja, ka, kopīgi izrunājoties, daloties pārdomās, var efektīvāk saplānot gan savu darbu, gan arī fokusēties atkal uz jaunām atziņām, lai skolēniem veicinātu pašvadīto mācību procesu un motivāciju.

Programmas vadītāja, sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatore I.Šaicāne


Rudens seminārs mūzikas skolotājiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

“Tad, kad atnāk nežēlīgs vējš un koku lapas ar slotu, kad dzēš....
Labi vēl, ka pasaulē mīt Doremi! ”

20. oktobrī kopā pulcējās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu mūzikas skolotāji, lai dalītos pieredzē par to, kā veicies ar darbiem, uzsākot jaunās mācību programmas apguvi 1., 4., 7. un 10.klasēs, kā arī lai darba plānā noteiktu konkrētu laiku vokālās mūzikas konkursam “Balsis” un koru skatei. Lai gan daudzos skolotājos un arī skolēnos valda divējādas izjūtas par konkursa un skates norises iespējamību, jo vaininieks, protams, ir Covid -19, jācer un jātic, ka viss būs labi. No jau esošās pieredzes tika secināts, ka dziedāšana attālināti nav kvalitatīvs process.

Semināra gaitā skolotāji aktīvi iesaistījās diskusijā par jaunās mūzikas mācību priekšmeta programmas apguvi, kura veidota, īpaši ņemot vērā nozīmīgus kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas mācību satura un pieejas akcentus.

Noslēgumā skolotāji atzina, ka sadarbība starp mācību priekšmetu skolotājiem notiek, kaut kas izdodas, kaut kas vēl nē, bet esam jau tikai ceļa sākumā.

Mūzikas skolotāju MA vadītāja A.Nagle


Vizuālās mākslas skolotāji apgūst video veidošanas pamatus

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

20.oktobrī ar mērķi dalīties pieredzē par jauno mācību saturu 1., 4., 7. un 10. klasēs tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju vizuālās mākslas skolotāji. Viņi stāstīja un ar piemēriem demonstrēja, kā tiek apgūti dažādi temati. Piemēram, Balvu Valsts ģimnāzijā un Baltinavas vidusskolā notiek starppriekšmetu sadarbība-vizuālās mākslas stundās skolēni veido mūzikas instrumentus, to noformējumus, turpinājumā tie tiks aprobēti mūzikas nodarbībās. Stacijas pamatskolā skolēni ar interesi apgūst tēmu „Gaisma”, izmantojot mākslīgo apgaismojumu un darbojoties ar ēnām.

Diskutējot un daloties pieredzē, skolotāji secināja, ka 1. klases viela ir sarežģīta, nepiemērota vecumposmam. Daudzi temati vairākās klasēs skolotājiem ir sveši, nav mācīti augstskolas programmās, tādēļ ļoti daudz laika jāiegulda, lai sākumā šo vielu apgūtu paši un izveidotu materiālus stundām. Tieši tas bija par iemeslu, lai skolotāji apgūtu video veidošanas pamatus skolotāja Arņa Stuckas vadībā. Skolotāji darbojās OpenShot programmā. Tika secināts, ka šis darbs prasa lielus laika resursus, jaudīgus datorus, kuri ne visās skolās ir, tādēļ uzdevumu izpilde varētu būt sarežģīta vai neiespējama. Lai iesāktais veiksmīgi turpinātos, vizuālās mākslas skolotājiem noteikti jāsadarbojas arī ar datorikas skolotājiem.

Vizuālās mākslas MA vadītāja I.Keiša


Meistardarbnīca krievu valodas (svešvalodas) skolotājiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

20.oktobrī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu krievu valodas (svešvalodas) skolotāji piedalījās meistardarbnīcā "Mācīšanās sadarbojoties. Ideju tirdziņš", ko vadīja Siguldas novada Laurenču sākumskolas skolotāja, portāla www.tavaklase.lv krievu valodas skolotāja, Skola2030 eksperte Valentīnu Voicišu.

Skolotāja dalījās pieredzē par stundas efektivitāti, vērtēšanu, attīstošu atgriezenisko saiti, stundu piemēriem. Skolotājiem bija būtiski uzdot jautājumus un diskutēt par darbu 4., 7. un 10.klasēs, kurās šogad ir uzsākta kompetenču pieejas īstenošana un stundu skaits ir neliels.

Priecājamies, ka sadarbība ar pieredzes bagāto skolotāju Valentīnu Voicišu ir veiksmīgi izveidojusies un ceram, ka tā turpināsies arī turpmāk!

Krievu valodas (svešvalodas) MA vadītāja N. Garā


Fizikas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

19.oktobrī metodiskās apvienības sanāksmē tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju fizikas skolotāji, lai dalītos pieredzē par to, kā izdodas realizēt jauno izglītības saturu 10.klasēs. Sanāksmi vadīja dabaszinību mācību jomas koordinatore, Balvu Valsts ģimnāzijas fizikas skolotāja Ārita Andrejeva. Katrs no skolotājiem izteica savu viedokli par to, kā plāno tematus atbilstoši mācību priekšmeta programmai un jaunajiem standartiem, kā sadarbojas ar matemātikas skolotājiem, mācot tematus “Vektori un kustība” un “Vienmērīga kustība”, ņemot vērā to, ka ir atšķirīgs mācību stundu skaits dažādās skolās un mācības notiek arī attālināti. Skolotāji fragmentāri noskatījās un izanalizēja 19.septembra fizikas skolotāju semināra videoierakstus un nolēma reģistrēties Fizikas skolotāju dienai tiešsaistē, kas notiks 7.novembrī.

Dabaszinību mācību jomas koordinatore Ā.Andrejeva


Starpnovadu sākumskolas metodiskās jomas skolotāju tikšanās tiešsaistes vebinārā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

19.oktobrī video saziņas vietnes “Zoom” tiešsaistes vebinārā piedalījās 33 Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu sākumskolas mācību jomas skolotāji, lai dalītos atziņās par pilnveidotā mācību satura īstenošanu, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu, problēmjautājumiem. Ļoti svarīga ir mācību procesa organizēšana, lai apgūstamais saturs balstītos ne tikai uz zināšanu iegaumēšanu, bet arī uz prasmēm tās reāli pielietot dzīvē. Skolotāji atzina, ka pilnveidotā mācību satura nodrošināšanā daudz laika un resursu prasa mācību materiālu izvēle, pielāgošana un sagatavošana, materiālās bāzes nodrošināšana. Skolotāji savā darbā iespēju robežās izmanto līdzšinējos mācību līdzekļus un Skola 2030 mācību resursu krātuvē esošos metodiskos materiālus. Vebināra laikā skolotāji dalījās pārdomās par jaunajiem mācību līdzekļiem, it īpaši dabaszinībās, sociālajās zinībās un vēsturē 4.klasēm. Koordinatore G.Pugeja pastāstīja par izdevniecību Zvaigzne ABC, Lielvārds un RaKa sniegto informāciju par mācību līdzekļu izdošanu mācību gada laikā. Skolotāji atzina, ka joprojām nav pieejamas mācību priekšmetu programmas, mācību materiāli speciālās pamatizglītības programmu satura īstenošanai. Pieredzes apmaiņas rezultātā tika secināts, ka skolas izmanto iespēju izvēlēties formatīvā (ikdienas mācību darba) vērtējuma izlikšanas veidus elektroniskajos žurnālos (E-klase, Mykoob) – tiek izmantots vērtējums gan procentos, gan apguves līmeņos. Cerēsim, ka drīzumā elektroniskajos žurnālos būs pieejama informācija par sasniedzamā rezultāta summatīvā vērtējuma izlikšanu, kas atspoguļosies liecībās.

Vebināra laikā skolotāji tika iepazīstināti ar sākumskolas jomas paredzētajām aktivitātēm 2020./2021.mācību gadā. Līdzšinējās klātienes olimpiādes un konkursus nomainīs materiālu izsūtīšana skolām pa klašu grupām dažādās mācību priekšmetu jomās, vienīgi matemātikas olimpiāde 4.klasēm tiks organizēta tiešsaistē.

Tā kā Covid 19 apstākļos ļoti svarīga ir veselība, vebināra noslēgumā skolotāji saņēma 21 citātu par veselīgu dzīvesveidu un uzturu.

Sākumskolas metodiskās jomas koordinatore G. Pugeja


Kļūsti par skolotāju, mācot un mācoties!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 21 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

macitspeksjpg_fb39f.pngVai esi sabiedriski aktīvs, zinošs savā jomā un vēlies gūt noderīgas prasmes, sasniegt jaunus mērķus un dot savu ieguldījumu izglītībā? Pārvērt savu enerģiju mācītspēkā! Līdz 14. decembrim piesakies skolotāju izglītības projektam “Mācītspēks” un kļūsti par skolotāju, reizē mācot un mācoties!

Projektā aicinām pieteikties dažādu jomu profesionāļus - programmētājus, inženierus, tulkus, grāmatvežus, pētniekus u.c. profesiju pārstāvjus, kuri līdz 2021. gada jūnijam būs ieguvuši bakalaura vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vēlas apgūt skolotāja profesiju.

Lasīt tālāk...


Tiešsaistē tiekas starpnovadu latviešu valodas un literatūras skolotāji

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 19 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

19.oktobrī, sākoties rudens brīvdienām, starpnovadu latviešu valodas un literatūras skolotājas tiešsaistes seminārnodarbībā diskutēja par jaunā satura mācīšanas un mācīšanās veiksmēm un problēmām. Diskusiju vadīja valodu jomas koordinatore V.Muldiņa un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomas koordinatore I.Konivale. Seminārnodarbībā piedalījās arī Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste T.Čudarkina.

Skolotājas tika iepazīstinātas ar diagnosticējošo darbu tekstpratībā, jaunajiem mācību līdzekļiem latviešu valodā un literatūrā 7. un 10. klasēm, kas ir pieejami Skola 2030 mācību resursu krātuvē. Dalījās savās atziņās un pieredzē par jaunā satura un pieejas iedzīvināšanu mācību stundās. Atzīmēja, ka strādāt gan skolēniem, gan pašām ir interesanti, bet gatavošanās stundām aizņem daudz laika, ir daudz neskaidru jautājumu. Skolotājas atzina, ka ir ļoti nozīmīga savstarpējā sadarbība, tikšanās un dalīšanās pieredzē, kā arī ir nepieciešamas mācību grāmatas un kvalitatīvi mācību materiāli.

Skolotājas vienojās, ka šāda tikšanās ir nepieciešama arī ziemas brīvdienās, un atzinīgi novērtēja darbu ZOOM mācību vidē.

Valodu mācību jomas koordinatore Valija Muldiņa


Skolu bibliotekāru tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 19 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

img 20201014 132316 2a43aŠī gada 13.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā pulcējās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu skolu bibliotekāri. Sanāksmē pedagogus uzrunāja Evita Arule – Balvu Centrālās bibliotēkas Informācijas pakalpojumu punkta un radošās lasītavas vecākā bibliotekāre un Drošāka interneta vēstnese ar tēmu ” Bibliotekāra loma mūsdienu informācijas telpā”, akcentējot nepieciešamību ikvienam bibliotekāram apgūt mēdijpratības kompetences. Pedagogiem tika sniegts ieskats Novadpētniecības virtuālajos resursos, tikām aicināti izmēģināt spēli ”Cik daudz zini par savu reģionu?”, kā arī lasīt grāmatas 3td e-GRĀMATU bibliotēkā. Saņēmām ierosinājumu aktīvāk izmantot portālu www.letonika.lv, lai dažādotu mācību un bibliotekārās stundas.

Lasīt tālāk...


Pasniegtas “Gada balvas izglītībā 2020”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 12 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

img 028 58475

Ejot pa dzīvi, mēs savā ceļā nepārtraukti sastopam SKOLOTĀJUS. Kāds mums ir ielicis pamatus bērnudārzā, kāds turpinājis izglītot pamatskolā, tad vidusskolā, augstskolā, dzīves skolā… Lai kāds bijis mūsu SKOLOTĀJS, viņš noteikti ir DEVIS MĀCĪBU.

Lasīt tālāk...


Interešu izglītības pulciņi Balvu Mākslas skolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 08 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

afisha


Ģeogrāfijas skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 21 Septembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

15.septembrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu ģeogrāfijas skolotāju tikšanās. Tās laikā tika diskutēts par jauno mācību saturu, aktīvi notika pieredzes apmaiņa un jaunu metožu iepazīšana. Mācīšanās pašam ir laba pedagoga iezīme. Tā ir jaunā apgūšana, iepazīšana, savādāku ceļu meklēšana.
Īpašāk mācību gads ir sācies septītās un desmitās klases skolēniem, jo viņi ģeogrāfiju sāk iepazīt un apgūt savādāk, pēc jaunās programmas, kurā uzsvars tiek likts uz kritisku analīzi, praktiskumu un sadarbību.
Lai nodrošinātu jaunās programmas sekmīgu iedzīvināšanu tās pirmajā gadā, ģeogrāfijas skolotāji apsprieda savas metodes darbā ar skolēniem, dažādu lietotņu, piemēram, Google Earth izmantošanu mācību stundās, dalījās ar saviem tematiskajiem plāniem, paņēmieniem, īstenojot jauno priekšmeta saturu.

Ģeogrāfija MA vadītāja Ieva Useniece


Ar zvanu skaņām, smiekliem un čalām atskan 1.septembris

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 02 Septembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

img 029 a1576

Silto un notikumiem bagāto vasaru aizvadot, nemanāmi ātri ir paskrējis laiks, un atkal jau klāt 1.septembris. Jaunais mācību gads! Šogad tas visiem mums būs nedaudz savādāks kā pirms gada, bet nemainīgs paliek tas, ka to vienmēr līdzās pavada rudenīgās smaržas un oranži sārtās nokrāsas dabā un visapkārt mums. Tas ir īstais atskaites punkts jaunu mērķu un virsotņu sasniegšanai, laiks visam jaunajam un nezināmajam.

Lasīt tālāk...


Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sveiciens Zinību dienā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 31 Augusts 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

zinbu diena 40a22


Aizvadīta pedagogu augusta konference

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 31 Augusts 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

img 015 56a04

Šī gada 26. un 28. augustā Balvos norisinājās ikgadējā Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pedagogu augusta konference, kuras šī gada moto bija “21.gadsimta skola- skola, kas mācās un pieņem izaicinājumus”. Lai arī Covid-19 radītie apstākļi liedza visiem tikties vienkopus svinīgajā pasākumā, skolotājiem bija iespēja piedalīties gan sanāksmēs, gan pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās. Kopumā divās dienās notika 11 mācību jomu un metodisko apvienību sanāksmes un tika īstenotas 8 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas.

Lasīt tālāk...


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Formatīvā vērtēšana mācību procesā sākumskolā”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 09 Septembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2020

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, 27., 28.augustā Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu sākumskolas skolotāji piedalījās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos.

Pilnveidotā mācību satura īstenošanā palielinās formatīvās vērtēšanas loma. Formatīvā vērtēšana ir ikdienas mācīšana un mācīšanās (process), kura laikā skolotāji secina, ko skolēni saprot un kas joprojām jāiemācās (izaugsme), lai sasniegtu izvirzīto mērķi vai rezultātu (sasniegumi). Kursu laikā skolotāji praktiskā darbībā iepazinās ar gan zināmām, gan jaunām formatīvās vērtēšanas stratēģijām, kuras var izmantot dažādu mācību priekšmetu stundās 1.-6.klasēs, it īpaši pastiprinot skolēnu pašvērtējuma un / vai savstarpējā vērtējuma nozīmi.

Lasīt tālāk...


Sanāksme skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 07 Septembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 07 Septembris 2020

26.augustā pirms jaunā darba cēliena sanāksmē tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu skolu direktoru vietnieki izglītības jomā.

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste Terēza Čudarkina informēja par 2019./2020.mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātiem un iepazīstināja ar aktualitātēm jaunajā, 2020./2021.mācību gadā, uzsverot, ka tiek uzsākta kompetencēs balstīta mācību satura apguve 1., 4., 7., 10.klasē, ka viens no svarīgākajiem aspektiem jaunajā pieejā ir integrēta un jēgpilna mācīšanās.

Lasīt tālāk...


Klašu audzinātāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 03 Septembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 03 Septembris 2020

28. augustā Balvu Valsts ģimnāzijā tikās skolu audzināšanas darba koordinatori no Bērzpils vidusskolas, Rugāju novada vidusskolas, Baltinavas vidusskolas, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, Balvu sākumskolas, Stacijas pamatskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas, lai atskatītos uz iepriekšējā mācību gadā paveikto un plānotu jaunā mācību gada aktivitātes. MA vadītāja Daina Mediniece stāstīja par aktualitātēm audzināšanas jomā un dalījās ar atziņām no 3. augustā apmeklētajiem kursiem “Audzināšanas un mācību procesa vienotas pieejas pamatprincipi mūsdienu skolā”.

Arī šajā mācību gadā tika nolemts dalīties ar labās prakses piemēriem audzināšanas jomā, akcentējot pašaudzināšanu, kolektīva saliedēšanu un saskarsmes prasmju attīstīšanu.

Veiksmīgu visiem jauno mācību gadu!

Klašu audzinātāju MA vadītāja D. Mediniece


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei