Atbalsts ukraiņiem    Balviem 95


Aizvadīta ikgadējā Balvu novada pedagogu konference

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 01 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 01 Septembris 2022

bnp09461 df93eĪsi pirms jaunā mācību gada, 30.augustā, Balvu Kultūras un atpūtas centrā norisinājās ikgadējā Balvu novada pedagogu augusta konference, kurā valdīja pozitīva atmosfēra, draudzīgas sarunas un īpašs atkalredzēšanās prieks.
Pedagogiem īpašu sveicienu bija sarūpējuši Viktors Tilčiks un Elita Tilčika, kuru muzikālais baudījums vēl mirkli ļāva atslēgties no realitātes. Iedvesmojošu uzrunu un spēka vārdus pedagogiem jaunajā mācību gadā veltīja Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un Izglītības pārvaldes vadītāja Inese Circene.

Lasīt tālāk...


Tikšanās laikā pagastu un pilsētas pārvaldnieki kopā ar domes vadību diskutē par jauno apkures sezonu

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 31 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 14 Septembris 2022

Tikšanās par apkuriLai pārrunātu jautājumus, kas skar jauno apkures sezonu, darbinieku un pārvalžu vadītāju atalgojuma sistēmas modeļa maiņu, kā arī citus aktuālus jautājumus, 31.augustā Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkā tikās pagastu un pilsētas pārvaldnieki ar Balvu novada domes vadību.

Tikšanās laikā būtiska uzmanība tika pievērsta jaunajai apkures sezonai, pārvalžu vadītāji ieskicēja kurināmā resursa pašreizējo situāciju, kā arī Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs informēja, ka veiktais iepirkums “Apauguma novākšana Balvu novada pašvaldībai lietojumā un valdījumā esošajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienībās ” drīzumā noslēgsies, un pašvaldība varēs noslēgt līgumus par koksnes zāģēšanu. Iegūtā koksne tiks izmantota pašvaldības iestāžu kurināšanai un kurināmā materiāla – malkas un zaru šķeldas - rezervju veidošanai, tai skaitā arī AS “Balvu Enerģija”  vajadzībām.

Lasīt tālāk...


Domes sēdē nolemj ņemt ilgtermiņa aizņēmumu, apstiprina projekta finansējumu un lemj par citiem jautājumiem

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 25 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 25 Augusts 2022

augusts 202225.augustā notika kārtējā Balvu novada domes sēde, kurā deputāti darba kārtībā izskatīja 74 jautājumus.

Izdarīja grozījumus saistošajos noteikumos


Izdarīja grozījumus Balvu novada pašvaldības noteikumos Nr.2/2021 “Balvu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsoles noteikumi” (apstiprināti ar 2021.gada 26.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 66.§)). Izteica noteikumu 39. un 40.punktu jaunā redakcijā: “39. Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izsoles, apstiprina izsoles protokolu, kurā norādīts nomas tiesību izsoles uzvarētājs. 40. Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija nosūta nomas tiesību izsoles protokola izrakstu par uzvarētāju Nekustamā īpašuma nodaļai līguma slēgšanai.”.

Lasīt tālāk...


Balvu pilsētā pakāpeniski sāk samazināt ielu apgaismojumu ar nolūku taupīt budžeta līdzekļus

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 25 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 25 Augusts 2022

Ielu apgaismojums Balvu pilsētāBalvu pilsētā pakāpeniski sāk samazināt ielu apgaismojumu ar nolūku taupīt budžeta līdzekļus, jo elektroenerģijas cenas pēdējo mēnešu laikā palielinājušās vairākas reizes.

No 25. augusta tiek izslēgts gandrīz katrs otrais ielas gaismeklis,  samazinot elektroenerģijas patēriņu apgaismojumam pilsētā.

Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja uzsver – ielas nepaliks tumsā. Ielu apgaismojums ir cieši saistīts ar iedzīvotāju drošību.

Lasīt tālāk...


Apstiprina iestāžu vadītājas

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 25 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 25 Augusts 2022

Apstiprina iestāžu vadītājasBalvu novada domes 2022. gada 25. augusta sēdē tika izskatīti jautājumi par divu iestāžu – Lazdukalna pagasta pārvaldes un Žīguru Kultūras nama vadītāju iecelšanu.

Balvu novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma  Žīguru kultūras nama vadītāja amatā iecelt Mariju Bukovsku, kura amata pienākumus sāks pildīt ar 2022.gada 1.septembri.

Savukārt par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāju nolēma iecelt Arnitu Pugaču. Pašreiz A. Pugača Lazdukalna pagasta pārvaldē ir vadītāja pienākumu izpildītāja, taču ar 2022. gada 1. septembri būs Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja.

Lasīt tālāk...


Aktuālākos novada jautājumus pārrunā tikšanās reizē Krišjāņos un Bērzpilī

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 24 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 24 Augusts 2022

Tikšanās Bērzpils un Krišjāņu pagastos23.augustā Krišjāņu un Bērzpils pagastā notika  Balvu novada vadības, pagastu un pilsētu pārvalžu vadītāju tikšanās, lai pārrunātu aktuālās tēmas novadā.

Krišjāņu pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Socka-Puisāne, klāsesošos, prezentācijas veidā, iepazīstināja ar pagastu. Stāstot uzsvēra: “Vislielākā rūpe pagastā ir ceļi. To garums ir 28,73 km. Lai grāvji neaizaugtu krūmos, tie tiek pļauti regulāri.”

Pagastā atjaunotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, iekārtots šūpoļu laukums, kā arī tiek risināti citi pagasta jautājumi. Pārvaldes vadītājas sapnis ir,  lai  pašvaldības iestādes būtu vienā ēkā - bijušajā skolas ēkā. Kā tas realizēsies, to rādīs laiks.

Lasīt tālāk...


Par Balvu Vissvētās Trīsvienības un Sprogu sv. erceņģeļa Miķeļa draudžu prāvestu iecels Gunti Brūveru

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 19 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 19 Augusts 2022

BrūversRomas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, konsultējoties ar Rēzeknes - Aglonas diecēzes konsultoru padomi, nominējis līdzšinējo Balvu draudzes prāvestu priesteri Mārtiņu Klušu par Daugavpils sv. Pētera ķēdēs draudzes prāvestu un Daugavpils dekanāta dekānu.

Priesteris Mārtiņš Klušs dzimis 1978.gada 17.maijā, 2002.gadā pabeidzis studijas Rīgas Garīgajā seminārā,  Venēcijā ieguvis licenciāta grādu Baznīcas kanoniskajās tiesībās.

Līdzšinējais Izvaltas un Borovkas draudžu prāvestu priesteris Guntis Brūvers tiek nominēts par Balvu Vissvētās Trīsvienības un Sprogu sv. erceņģeļa Miķeļa draudžu prāvestu.

Lasīt tālāk...


Aicina pieteikt uzņēmumus konkursam ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2022’’!

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 19 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 19 Augusts 2022

Latgales uzņēmēju BalvaLatgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ar LPR Attīstības padomes atbalstu izsludina konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2022’’!

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā, veicināt Latgales reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē. Konkurss paredz apzināt arī remigrantus, kas pēc ilgstošas prombūtnes ārzemēs atgriežas Latvijā un uzsāk saimniecisko darbību, tādējādi apliecinot uzņēmējdarbības vides attīstību valstī. Šogad pirmo reizi konkursa ietvaros atsevišķā nominācijā tiks godinātas arī Speciālo ekonomisko zonu kapitālsabiedrības Latgales reģionā!

Lasīt tālāk...


Iedzīvotāju tikšanās laikā vienojas atbalstīt priekšlikumu saglabāt vienu pārvaldnieku gan Rugāju, gan Lazdukalna pagastos

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 17 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 17 Augusts 2022

Balvu novada vadības un deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem Lazdukalna pagastā2022. gada 16. augustā, Lazdukalna pagasta Skujetnieku ciemā un Benislavas ciemā, norisinājās Balvu novada pašvaldības vadības un domes deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem. Ar iedzīvotājiem tikās Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa, Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos Tamāra Locāne, Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos Jānis Bubnovs, Balvu novada domes deputāte Sandra Kindzule, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule.

Lasīt tālāk...


Balvu novadā aizvadīts pirmais atklātais čempionāts novusā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Kategorija: Ziemeļlatgales Sporta centrs
Otrdiena, 16 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 16 Augusts 2022

bnp06463 2 9ddd511. augustā Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas sporta zālē notika Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības un Ziemeļlatgales Sporta centra rīkotais pirmais Balvu novada atklātais čempionāts novusā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uz čempionātu pulcējās 32 dalībnieki no Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības, Alūksnes Invalīdu biedrības, Gulbenes novada invalīdu biedrības, Invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba "Medņeva" un Balvu pansionātā dzīvojošie cilvēki ar īpašām vajadzībām, novusa entuziasti. Čempionāta dalībnieki izspēlēja 5 kārtas, pēc kuru rezultātiem tika noskaidroti uzvarētāji.

Lasīt tālāk...


Iedzīvotāju ievērībai - Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās kapu teritorijās notiek kapavietu aktēšana

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 12 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Augusts 2022

Kapavietu aktēšanaKapavietu aktēšana, kurā ietilpst nekopto kapavietu apsekošana, brīdinājuma zīmju uzstādīšana un aktu par nekoptu kapavietu sagatavošana, Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās kapu teritorijās notiek reizi gadā. Šādu darbību mērķis ir apzināt nekoptās kapavietas un uzrunāt tuviniekus.

Ja kapu apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka esošā kapavieta netiek kopta un uzturēta, tiek uzstādīta specializēta brīdinājuma zīme - mietiņš ar dzeltenā krāsā nokrāsotu augšējo daļu, kurā norādīts aktēšanas gads*. Kapavietām, kuras tiek koptas un uzturētas, šāda atzīme dabā netiek izdarīta.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei