Kā mainīsies mācību pieeja pirmskolā?

Kategorija: Vecākiem
Otrdiena, 05 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 05 Februāris 2019

thumbnail

  https://www.youtube.com/watch?v=z5UGW8_U-9A


Filmiņa "Bērni mācās no mums"

Kategorija: Vecākiem
Otrdiena, 25 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 02 Oktobris 2018

Filmiņa “Bērni mācās no mums”

Bērni mācās no vecākiem
https://www.youtube.com/watch?v=b3JUXNMW03U


Normatīvie akti vecākiem

Kategorija: Vecākiem
Trešdiena, 18 Septembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 02 Oktobris 2018
Normatīvais aktsĪss satursDokumentu skatīt šeit

Balvu novada pašvaldības 2014.gada 13.februāra lēmums „Par Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta centra maksas pakalpojumiem”(prot. Nr.2,30.§)

Psihologa, logopēda un speciālās izglītības skolotāja pakalpojumu maksa citu novadu bērniem, izņemot Balvu un Baltinavas novadus) http://balvi.lv/files/Biiac_Maksas_pak.doc
Saistošie noteikumi Nr.2/2014 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem 10.-12.klašu izglītojamiem” Saistošie noteikumi nosaka, ka visiem 10. – 12.klašu skolēniem ceļa izdevumi uz skolu un atpakaļ tiek kompensēti 100% apmērā. http://balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=8646%3A58&catid=377%3A16012014-protokols-nr1&Itemid=25&lang=lv
Noteikumi par 2015./2016.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku Noteikumos var iepazīties ar kārtējā mācību gada sākumu, beigām, skolēnu brīvdienām. http://likumi.lv/ta/id/271409
„Kārtība, kādā nodrošināma
 izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos"
 Noteikta izglītības iestādes vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību. Noteikta kārtība ekskursiju, pārgājienu, pastaigu, pasākumu, sporta sacensību un nodarbību   organizēšanā. http://likumi.lv/doc.php?id=201106
Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi Noteikumos noteiktas galvenās prasības informācijas apmaiņai par gadījumiem, kad izglītojamie neattaisnoti neapmeklē skolu. Uz šo noteikumu pamata katra skola izdod savu kārtību par rīcību šādās situācijās. http://likumi.lv/doc.php?id=225270
Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes Noteikumos noteikta kārtība, kādā organizējamas mācības, ja izglītojamais ilgāk nekā mēnesi nevar apmeklēt izglītības iestādi slimības dēļ. Mācības var organizēt uz laiku līdz 6 mēnešiem. http://likumi.lv/doc.php?id=132350
Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem Kārtība, kādā skolēni ir atbrīvojami no eksāmenu un ieskaišu kārtošanas 3., 6., 9. un 12.klašu noslēgumā. Noteiktas arī slimību diagnozes, uz kuru pamata skolēni var būt atbrīvojami no eksāmenu kārtošanas. http://likumi.lv/doc.php?id=72894
Kārtība, kādā izglītojamo uzņem internātskolā, speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā, kā arī atskaita no speciālās izglītības iestādes un speciālās pirmsskolas izglītības grupas Noteikumos noteikta kārtība par to, kā izglītojamo var uzņemt internātskolā, speciālajā izglītības iestādē vai grupā, kā arī, kādā veidā izglītojamie no šīm skolām vai grupām tiek atskaitīti. http://likumi.lv/doc.php?id=216078
Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi Kārtība par to, kā izglītojamo var uzņemt skolās (izņemot internātskolas un speciālās skolas) kā arī, kādā veidā izglītojamie no šīm skolām tiek atskaitīti. Tajos noteikta arī skolēnu pārcelšanas kārtība, kura attiecas uz visām skolām. http://likumi.lv/doc.php?id=245006
Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts
par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
Nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta. http://likumi.lv/doc.php?id=263207

Apakškategorijas

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei