Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 25 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 25 Februāris 2015

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu: 

“Lapas”, Vectilžas pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala 1.58 ha platībā (kadastra Nr. 3890 006 0250). Izsoles sākumcena – EUR 1400.00(viens tūkstotis četri euro, 00 centi).

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 25 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 27 Februāris 2015

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

cirsmas nekustamajā īpašumā „Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3858 003 0110, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3858 003 0110, 1.kvartāla 39., 45., 46., 59., 73., 6., 7., 12., 26., 30., 31., 37., 38., 42. nogabalos, izcērtamās koksnes apjoms 4449.66 m3. Izsoles sākumcena – EUR 79 900.00 (septiņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi).

Lasīt tālāk ...


Sociālā uzņēmējdarbība Latgalē – iespējas vai izaicinājumi? Aicinām uz diskusiju!

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Otrdiena, 24 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 24 Februāris 2015

27. februārī aicinām uz diskusiju „Sociālā uzņēmējdarbība Latgalē – iespējas un izaicinājumi”, kas notiks plkst. 13:00 – 16:00 Krāslavas Kultūras nama ēkā (Rīgas iela 26, Krāslava).
Diskusijā tiks apspriestas šādas tēmas:
- sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju nodarbinātība,
- kā Labklājības ministrijas izstrādātā koncepcija „Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā” veicinās sociālās uzņēmējdarbības atpazīstamību un attīstību Latgalē;
- sociālo uzņēmumu veidošana un to attīstības perspektīvas Latgalē.

Lasīt tālāk ...


VID amatpersonas tiekas ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējiem

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 24 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 24 Februāris 2015

Lai veicinātu abpusēju dialogu ar vietējo pašvaldību amatpersonām un uzņēmumu pārstāvjiem Latvijas reģionos par aktuālo situāciju nodokļu administrēšanas un tās pilnveidošanas jomā, 23.februārī Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektores vietniece nodokļu jomā Arta Segliņa un citas VID vadošas amatpersonas ieradās darba vizītē Balvos.

Lasīt tālāk ...


VID aicina valsts iestāžu amatpersonas un darbiniekus izmantot VID EDS priekšrocības!

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 23 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 23 Februāris 2015

Valsts amatpersonām, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS), ir jāiesniedz kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2014.gadu laika posmā no 2015.gada 15.februāra līdz 2015.gada 1.aprīlim (ieskaitot).

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes ārkārtas sēde

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 19 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 19 Februāris 2015

2015.gada 20.februārī plkst.10.00. Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501, 3.stāvā, Sēžu zālē notiks Balvu novada Domes ārkārtas sēde.

Darba kārtībā:
1. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” un Balvu novada muzeja reorganizāciju. (ziņo I.Serdāne)
2. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” nolikumā. (ziņo I.Serdāne, J.Annuškāns)
3. Par grozījumiem Balvu novada muzeja nolikumā. (ziņo I.Serdāne, J.Annuškāns)
4. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas, papildatvaļinājuma piešķiršanu un atvaļinājuma pabalsta izmaksu Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai. (ziņo I.Ločmele)
 


Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 18 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 18 Februāris 2015

“Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz telpām Brīvības iela 46, Balvi, Balvu novads kā vienu objektu ar kopējo platību 170,3 m2, kurš sastāv no:
Telpa Nr.1 – 23,4 m2;
Telpa Nr.2 – 33,1 m2;
Telpa Nr.3 – 100,5 m2;
Telpa Nr.4 – 5,5 m2;
Telpa Nr.5– 4,1 m2;
Telpa Nr.6 – 3,7 m2.

Lasīt tālāk ...


Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas Pērkonu ezerā slēgtu izsoli

Kategorija: Izsoles
Otrdiena, 17 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 17 Februāris 2015

Balvu novada pašvaldība informē, ka tiks rīkota rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Pērkonu ezerā slēgta izsole. Izsole notiks 2015.gada 18.martā plkst. 13.00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā sēžu zālē.
Izsolē var piedalīties fiziskās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Balvu novada pašvaldībā pie juriskonsultes Ivetas Kokorevičas, Bērzpils ielā 1A, Balvos, no sludinājuma publicēšanas mājas lapā www.balvi.lv, Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas” un beidzas 2015.gada 17.martā plkst.16.00.

Lasīt tālāk ...


Lauku labumu tirdziņš 7.martā Sieviešu dienas noskaņās

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 17 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 17 Februāris 2015

Sakarā ar lielo interesi gan no pircēju, gan no tirgotāju puses, rīkojam tirdziņu Sieviešu dienas noskaņās 7. martā tirdzniecības centrā “Planēta” Brīvības ielā 57 (“Supernetto”) Balvos, lai ikviens varētu iegādāties pavasara ziedus no vietējiem auzdētājiem, dažādus lauku labumus, amatniecības izstrādājumus, dāvanas svētkiem!

Lasīt tālāk ...


Biznesa inkubators Ideju Viesnīca pirmais Latvijā atsāk sniegt atbalsta pakalpojumus Latgales uzņēmējiem

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Otrdiena, 17 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 17 Februāris 2015

Biznesa inkubators Ideju Viesnīca 2015.gada 22.janvārī noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kas ļauj sniegt inkubācijas pakalpojumus uzņēmējiem līdz 2015.gada 31.oktobrim.

Lasīt tālāk ...


Tikšanās ar Latviešu folkloras krātuves darbiniekiem

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 17 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 28 Augusts 2015


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei