Komiteju darba kārtības

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 04 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 05 Septembris 2017 09:46

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2017.gada 7.septembrī, plkst.9.00.

Darba kārtībā:
1. Par izmaiņām Balvu novada Bāriņtiesas sastāvā. (ziņo R.Krūmiņa)
2. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2012.gada 9.augusta lēmumā „Par J.C. ievietošanu sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu”. (ziņo I. Breidaka)
3. Informācija par plānotajiem grozījumiem saistošajos noteikumos sociālās palīdzības jomā. (ziņo L.Laicāne, V.Puka)

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2017.gada 7.septembrī, plkst.11.00.

Darba kārtībā:

1. Informācija par situāciju Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās skolās (skolēnu skaits, vide). (ziņo I.Kaļva)
2. Informācija par skolēnu brīvpusdienām Balvu novada izglītības iestādēs. (ziņo O.Siņica)
3. Informācija par skolēnu pārvadājumiem Balvu novadā. (ziņo J.Roginskis)

Tautsaimniecības un vides komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2017.gada 7.septembrī, plkst.13.00.

Darba kārtībā:
1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.A. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.L. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.B. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.L. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.M. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
6. Par zemes nomu A.M. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
7. Par zemes nomu V.M. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
8. Par zemes nomu P.R. Dārza ielā 7, Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
9. Par zemes nomu M.J. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
10. Par zemes nomu R.L. Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš”. (ziņo G.Zaharāne)
12. Par atļauju A.S. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Tilžas pagastā iznomāšanu. (ziņo G.Zaharāne)
13. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 6.Ezermalas līnija 59, Balvos nodošanu nomai. (ziņo G.Zaharāne)
14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
15. Par dzīvokļa Nr.18 Teātra ielā 4, Balvos, Balvu novadā, platības precizēšanu. (ziņo G.Zaharāne)
16. Par dzīvokļa Nr.15 Pilsoņu ielā 4, Balvos, Balvu novadā, platības un domājamās daļas precizēšanu. (ziņo G.Zaharāne)
17. Par grozījumu Balvu novada Domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā “Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piederošajām un piekritīgajām zemes vienībām”. (ziņo G.Zaharāne)
18. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu Jaunatnes ielā 44, Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
19. Par adreses mainīšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0166 un uz tās esošajām ēkām Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
20. Par adreses mainīšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0162 un uz tās esošajām ēkām Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
21. Par grozījumiem Vīksnas pagasta padomes 2007.gada 27.jūnija lēmumā “Par jauna nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam”. (ziņo G.Zaharāne)
22. Par nekustamā īpašuma „Vanagi”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo G.Zaharāne)
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Purvinieki”, Balvu novada Vīksnas pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rāmrīti”, Balvu novada Balvu pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Grāvji”, Balvu novada Balvu pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
26. Par grozījumiem Balvu novada domes 2017.gada 19.maija lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kubuliņš” Balvu novada Kubulu pagastā”. (ziņo A.Avotiņa)
27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3858 002 0121 Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Avotiņa)
28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bērzpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0189. (ziņo A.Avotiņa)
29. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 8A, Tilžā, Tilžas pag., Balvu novadā. (ziņo A.Avotiņa)
30. Par Balvu novada Kubulu ciema statusa piešķiršanu atbilstoši Balvu novada teritorijas plānojumam. (ziņo A.Avotiņa)
31. Par Balvu novada medību tiesību nomas izsoles organizēšanas komisijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)

Finanšu komitejas sēde
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2017.gada 7.septembrī, plkst.15.00.

Darba kārtībā:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no O.V.. (ziņo I.Pundure)
2. Par kustamās mantas, vieglās automašīnas FORD GALAXY, valsts numurs HB 2732 atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
3. Par nekustamā īpašuma „Zvaniņš”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
4. Par Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Briedīši”, kadastra numurs 3852 001 0113, Briežuciema pagastā, Balvu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
5. Par nedzīvojamo telpu Liepu ielā 2, Balvos, Balvu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā. (ziņo G.Zaharāne)
6. Par dalību Ziemeļlatgales kopprojektā Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā „Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”. (ziņo G.Božoka)
7. Par dalību kā sadarbības partnerim Izglītības kvalitātes valsts dienestam Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā. (ziņo A.Gaiduka)
8. Par dalību projektu konkursā Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ar projektu “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā”. (ziņo A.Vrubļevskis)
9. Par dalību projektu konkursā Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ar projektu “Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumus Balvu novadā”. (ziņo I.Začeva)
10. Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Daudzfunkcionāla laukuma izveide pie Krišjāņu tautas nama”. (ziņo S.Vigule)
11. Par dalību atklātā projektu konkursā Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.1.prioritātē “Uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts” ar projektu “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” (“Not just books - libraries for supporting entrepreneurship!”) un līdzfinansējuma nodrošināšanu. (ziņo O.Siņica)
12. Par dalību projektu konkursā “Ekoloģiskā stāvokļa novērtējums un ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Balvu un Pērkonu ezeriem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu. (ziņo O.Siņica)
13. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Raibais kaķis” programmas ERASMUS+ projektam “Kaleidoscope of culture”. (ziņo O.Siņica)
14. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “BPVV atbalsta biedrība “Skolas kastanis” projektam “Skaņu sistēmu iegāde Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai”. (ziņo O.Siņica)
15. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Bērzpils pagasta sieviešu biedrības “Dzērvenīte” projektam “Skaņu un gaismas aparatūras iegāde Bērzpils pagasta Saieta namam”. (ziņo O.Siņica)
16. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Bērzpils pagasta sieviešu biedrības “Dzērvenīte” projektam “Aktīvās atpūtas ainaviski tematiskā parka izveide Bērzpils pagastā”. (ziņo O.Siņica)
17. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Kalmārs” projektam “Dzīves prasmju ABC telpas izveide Balvu Bērnu un jauniešu centrā”. (ziņo O.Siņica)
18. Par finansējuma piešķiršanu no dabas resursu nodokļa līdzekļiem. (ziņo O.Siņica)
19. Par finansējuma piešķiršanu atlaišanas pabalstu izmaksai Briežuciema pamatskolas darbiniekiem. (ziņo O.Siņica)
20. Par finansējuma piešķiršanu Tilžas pagasta pārvaldei apkures katla iegādei un uzstādīšanai. (ziņo O.Siņica)
21. Par dāvinājuma pieņemšanu Balvu Novada muzejam. (ziņo O.Siņica)
22. Par aizņēmumu Balvu stadiona pārbūves papilddarbiem. (ziņo L.Igaune)
23. Par Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolas direktora funkciju deleģēšanu. (ziņo I.Ločmele)
24. Par amatu savienošanas atļaujām. (ziņo I.Ločmele)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei