Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 11 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 11 Septembris 2017 14:23

2017.gada 14.septembrī, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

 1. Par izmaiņām Balvu novada Bāriņtiesas sastāvā. (ziņo E.Salmanis)
 2. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2012.gada 9.augusta lēmumā „Par Jāņa Celmiņa ievietošanu sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu”. (ziņo E.Salmanis)
 3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ivanam Ahmidžanovam Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Veltai Leišavniecei Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Jurim Bērziņam Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Vijai Laicānei Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ilgai Morozovai Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 8. Par zemes nomu Agrim Mūrniekam Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 9. Par zemes nomu Viesturam Melnim Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 10. Par zemes nomu Pēterim Rudzeišam Dārza ielā 7, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 11. Par zemes nomu Marekam Jermacānam Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 12. Par zemes nomu Raitim Ločmelim Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš”. (ziņo A.Kindzuls)
 14. Par atļauju Andrejam Saliņam slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Tilžas pagastā iznomāšanu. (ziņo A.Kindzuls)
 15. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 6.Ezermalas līnija 59, Balvos nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
 16. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 17. Par dzīvokļa Nr. 18 Teātra ielā 4, Balvos, Balvu novadā, platības precizēšanu. (ziņo A.Kindzuls)
 18. Par dzīvokļa Nr.15 Pilsoņu ielā 4, Balvos, Balvu novadā,  platības un domājamās daļas precizēšanu. (ziņo A.Kindzuls)
 19. Par grozījumu Balvu novada Domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā “Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piederošajām un piekritīgajām zemes vienībām”. (ziņo A.Kindzuls)
 20. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu Jaunatnes ielā 44, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 21. Par adreses maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0166 un uz tās esošajām ēkām Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 22. Par adreses maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0162 un uz tās esošajām ēkām Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 23. Par grozījumiem Vīksnas pagasta padomes 2007.gada 27.jūnija lēmumā “Par jauna nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam”. (ziņo A.Kindzuls)
 24. Par nekustamā īpašuma „Vanagi”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
 25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Purvinieki”, Balvu novada Vīksnas pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
 26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rāmrīti”, Balvu novada Balvu pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
 27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Grāvji”, Balvu novada Balvu pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
 28. Par grozījumiem Balvu novada domes 2017.gada 19.maija lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kubuliņš” Balvu novada Kubulu pagastā”. (ziņo A.Kindzuls)
 29. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3858 002 0121 Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 30. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bērzpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0189. (ziņo A.Kindzuls)
 31. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 8A, Tilžā, Tilžas pag., Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 32. Par Balvu novada Kubulu ciema statusa piešķiršanu atbilstoši Balvu novada teritorijas plānojumam. (ziņo A.Kindzuls)
 33. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas nolikumā. (ziņo A.Kindzuls)
 34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Oļega Veinberga. (ziņo A.Pušpurs)
 35. Par kustamās mantas, vieglās automašīnas  FORD GALAXY, valsts numurs HB 2732 atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
 36. Par  nekustamā īpašuma „Zvaniņš”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
 37. Par Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Briedīši”, kadastra numurs 3852 001 0113, Briežuciema pagastā, Balvu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
 38. Par nedzīvojamo telpu Liepu ielā 2, Balvos, Balvu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā. (ziņo A.Pušpurs)
 39. Par dalību Ziemeļlatgales kopprojektā Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā „Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”.  (ziņo Pušpurs)
 40. Par dalību kā sadarbības partnerim Izglītības kvalitātes valsts dienestam Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā. (ziņo A.Pušpurs)
 41. Par dalību projektu konkursā Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ar projektu “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā”. (ziņo A.Pušpurs)
 42. Par dalību projektu konkursā Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ar projektu “Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumus Balvu novadā”. (ziņo A.Pušpurs)
 43. Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Daudzfunkcionāla laukuma izveide pie Krišjāņu tautas nama”. (ziņo A.Pušpurs)
 44. Par dalību atklātā projektu konkursā Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.1.prioritātē “Uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts” ar projektu “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” (“Not just books - libraries for supporting entrepreneurship!”) un līdzfinansējuma nodrošināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
 45. Par dalību projektu konkursā “Ekoloģiskā stāvokļa novērtējums un ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Balvu un Pērkonu ezeriem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
 46. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Raibais kaķis” programmas ERASMUS+ projektam “Kaleidoscope of culture”. (ziņo A.Pušpurs)
 47. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “BPVV atbalsta biedrība “Skolas kastanis” projektam “Skaņu sistēmu iegāde Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai”. (ziņo A.Pušpurs)
 48. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Bērzpils pagasta sieviešu biedrības “Dzērvenīte” projektam “Skaņu un gaismas aparatūras iegāde Bērzpils pagasta Saieta namam”. (ziņo A.Pušpurs)
 49. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Bērzpils pagasta sieviešu biedrības “Dzērvenīte” projektam “Aktīvās atpūtas ainaviski tematiskā parka izveide Bērzpils pagastā”. (ziņo A.Pušpurs)
 50. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Kalmārs” projektam “Dzīves prasmju ABC telpas izveide Balvu Bērnu un jauniešu centrā”. (ziņo A.Pušpurs)
 51. Par finansējuma piešķiršanu no dabas resursu nodokļa līdzekļiem. (ziņo A.Pušpurs)
 52. Par finansējuma piešķiršanu pabalstu un kompensācijas izdevumu segšanai   Briežuciema pamatskolas darbiniekiem (ziņo A.Pušpurs)
 53. Par finansējuma piešķiršanu Tilžas pagasta pārvaldei apkures katla iegādei un uzstādīšanai. (ziņo A.Pušpurs)
 54. Par dāvinājuma pieņemšanu Balvu novada Muzejam. (ziņo A.Pušpurs)
 55. Par aizņēmumu Balvu stadiona pārbūves papilddarbiem. (ziņo A.Pušpurs)
 56. Par Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolas direktora funkciju deleģēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
 57. Par amatu savienošanas atļauju Gintai Zaharānei. (ziņo A.Pušpurs)
 58. Par amatu savienošanas atļauju Terēzijai Začevai. (ziņo A.Pušpurs)
 59. Par amatu savienošanas atļauju Sarmītei Gržibovskai. (ziņo A.Pušpurs)
 60. Par amatu savienošanas atļauju Ivetai Kokorevičai. (ziņo A.Pušpurs)
 61. Par amatu savienošanas atļauju Kristīnei Terentjevai. (ziņo A.Pušpurs)
 62. Par amatu savienošanas atļauju Jānim Zakarītim. (ziņo A.Pušpurs)
 63. Par amatu savienošanas atļauju Genovefai Jermacānei. (ziņo A.Pušpurs)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei