Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 07 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 10 Maijs 2018 09:09

2018.gada 10.maijā, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Informācija par 2018.gada Balvu novada svētkiem. (ziņo A.Strapcāne)
2. Par saistošo noteikumu Nr.11/2018 „Par Balvu novada Domes 2012.gada 8.novembra saistošo noteikumu Nr.21/2012 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa centrs” sniegtajiem pakalpojumiem” atcelšanu” pieņemšanu. (ziņo A.Kindzuls)
3. Par saistošo noteikumu Nr.12/2018 „Par Balvu novada Domes 2012.gada 9.februāra saistošo noteikumu Nr.5/2012 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” sniegto pakalpojumu cenrādi” atcelšanu” pieņemšanu. (ziņo A.Kindzuls)
4. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības 2014.gada 9.oktobra noteikumos Nr.6/2014 „Tirgus izpētes kārtība Balvu novada pašvaldībā”. (ziņo A.Kindzuls)
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Naviļanki”, Balvu novada Briežuciema pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
6. Par lokālplānojuma, Balvu novada Balvu pilsētā Bērzpils ielā 30, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. (ziņo A.Kindzuls)
7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.R. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.B. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.L. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.S. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.V. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.I. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.L. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.D. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
17. Par nedzīvojamo telpu Tirgus ielā 7, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
18. Par zemes nomu V.K. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
19. Par zemes nomu A.K. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
20. Par zemes nomu G.D. Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
21. Par zemes nomu Z.P. Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
22. Par zemes nomu A.J. Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
23. Par zemes nomu A.R. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
24. Par zemes nomu L.L. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
25. Par zemes nomu I.B. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
26. Par zemes nomu Ņ.D. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
27. Par nekustamā īpašuma „Jaunranguči”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
28. Par nekustamā īpašuma „Misāni”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
29. Par nekustamā īpašuma „Ķiršukalni”, Balvu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
30. Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 004 0097 Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali”. (ziņo A.Kindzuls)
31. Par dzīvokļa Nr.73 Ezera ielā 42, Balvos, Balvu novadā, platības precizēšanu. (ziņo A.Kindzuls)
32. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Verpuļeva 94”, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā, nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
33. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 005 0057, Tilžas pagastā, Balvu novadā, nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
34. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 006 0092, Tilžas pagastā, Balvu novadā, nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
35. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 001 0077, Tilžas pagastā, Balvu novadā, nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
36. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 004 0058, Tilžas pagastā, Balvu novadā, nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
37. Par telpu grupas adreses likvidēšanu un jaunas adreses piešķiršanu Balvu pilsētā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
38. Par dzīvokļu un nedzīvojamās telpas reģistrēšanu Zemesgrāmatā. (ziņo A.Kindzuls)
39. Par gājēju pārejas ierīkošanu un ceļazīmju uzstādīšanu Brīvības un Baznīcas ielu krustojumā, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
40. Par Balvu novada pašvaldības 2017.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
41. Par saistošo noteikumu Nr.13/2018 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. (ziņo A.Pušpurs)
42. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas „Balvu novada pašvaldība” nolikumā. (ziņo A.Pušpurs)
43. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā. (ziņo A.Pušpurs)
44. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo A.Pušpurs)
45. Par Balvu novada pašvaldības administrācijas nodaļas „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
46. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības pasākumiem. (ziņo A.Pušpurs)
47. Par projekta iesnieguma „Tilžas pagasta ceļa Krasta iela – Spirģu ceļš posma pārbūve” iesniegšanu. (ziņo A.Pušpurs)
48. Par projekta iesnieguma „Kubulu pagasta ceļa „Bankas ceļš” posma pārbūve” iesniegšanu. (ziņo A.Pušpurs)
49. Par projekta iesnieguma „Bērzpils pagasta ceļa Golvari – Zosuļi posma pārbūve” iesniegšanu. (ziņo A.Pušpurs)
50. Par aizņēmumu Kohēzijas fonda projekta „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” īstenošanai. (ziņo A.Pušpurs)
51. Par aizņēmumu projekta „Balvu novada Vectilžas pagasta grants ceļu posmu pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. (ziņo A.Pušpurs)
52. Par aizņēmumu projektam „Primārās enerģijas patēriņa samazināšana, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa””. (ziņo A.Pušpurs)
53. Par dalības maksas noteikšanu bērnu vasaras nometnēs 2018.gadā. (ziņo A.Pušpurs)
54. Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 255”, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
55. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0634 Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
56. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Dzirnavu ielā 3, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
57. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
58. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
59. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0234, Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
60. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Verpuļeva 74”, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
61. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.26 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads pārdošanu. (ziņo A.Pušpurs)
62. Par nekustamā īpašuma „Baloži”, Salmaņi, Balvu pagasts, Balvu novads pārdošanu. (ziņo A.Pušpurs)
63. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.73 Ezera ielā 42, Balvos, Balvu novadā pārdošanu. (ziņo A.Pušpurs)
64. Par ceļu un ielu nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. (ziņo A.Pušpurs)
65. Par debitora parāda dzēšanu Balvu pagasta pārvaldei. (ziņo A.Pušpurs)
66. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu un atvaļinājuma pabalsta izmaksu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram. (ziņo A.Pušpurs)

Papildus darba kārtībā:

67. Par Lijas Bukovskas atbrīvošanu no Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” vadītāja amata. (ziņo I.Ločmele)

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei