Pirmsskolas izglītības iestāžu vadība tiekas pirmajā sanāksmē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 12 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 12 Septembris 2017

2017.gada 5.septembrī uz pirmo sanāksmi pulcējās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, metodiķi un pedagogu pārstāvji no skolām.

Sapulcē piedalījās un pedagogus uzrunāja IKSP vadītāja Inta Kaļva, novēlot veiksmīgu un radošu jauno mācību gadu, nenoliedzot, ka tas būs darbīgs un, gaidot jaunās izglītības reformas, grūts.

Darba dienas gaitā pirmsskolas darba speciāliste Lija Bukovska prezentēja, atskatījās un analizēja iepriekšējā gadā paveikto, kā arī pedagogi diskutēja, izvirzot uzdevumus un galvenās jomas jaunā mācību gada darba plāna sastādīšanai.

Lasīt tālāk ...


Dabai pietuvināta vides izglītība

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 06 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Septembris 2017

skudra urda plava

Jaunajā mācību gadā pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO” (ZAAO) aicina izglītības iestāžu audzēkņus un pedagogus aktīvi iesaistīties vides saudzēšanā un meklēt risinājumus, kā ar savu rīcību var ietekmēt dabas procesus, kā arī izprast ikdienas paradumu maiņas nozīmi.

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe” ZAAO piedāvā licencētu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu, kas ietver mācību stundas ar praktisku darbošanos, RAAC “Daibe” teritorijas apskati un došanos dabā. Mācību programmā ietvertas četras tēmas, kas iekļaujas izglītības iestāžu mācību saturā dabas zinību priekšmetos, nodrošinot padziļinātas zināšanas par dabas sistēmām, procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību, tostarp atkritumu apsaimniekošanas veidiem, atkritumu samazināšanas un otrreizējās pārstrādes iespējām, kā arī par ilgtspējīgu attīstību un “Nulles atkritumu” konceptu.

Lasīt tālāk ...


Vēstures skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 05 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 05 Septembris 2017

2017.gada 30.augustā Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu astoņi vēstures skolotāji tikās gadskārtējā metodiskās apvienības sanāksmē, lai pārrunātu iepriekšējā mācību gada rezultātus, kā arī izvirzītu vadlīnijas jaunajam mācību gadam kompetenču izglītības kontekstā. Metodiskās apvienības vadītāja Irēna Šaicāne saviem kolēģiem parādīja sagatavoto foto prezentāciju par Vēstures Skolotāju biedrības (VSB) Vasaras dienām Balvos no 1.-3. augustam, kad 96 Latvijas vēstures skolotāji iepazinās gan ar Ziemeļlatgales vēsturi, gan tika spriests un debatēts par jauno mācību saturu vēsturē. Lai gan joprojām vēl daudz neskaidrību, taču katram no mums ir iespēja mainīties, domāt radoši un atbildīgi. Vēsturi mācot, uzsvars liekams ne tikai uz lasītprasmi, bet gan uz tekstpratību, gan domāšanu un radošumu, gan caurviju prasmēm, gan sadarbību ar citu priekšmetu skolotājiem, izmantojot digitālās prasmes, kā arī balstoties uz katra skolēna un skolotāja pašizziņu un pašvadību.

2017.gada 17.oktobrī Tilžas vidusskolā un Tilžas internātpamatskolā starpnovadu vēstures skolotājiem notiks mācību seminārs, kura ietvaros tiks apmeklētas Tilžas apkārtnes vēsturiskās vietas.


Utenā norisinājās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-183 „Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)” vadības grupas 2.sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 04 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 04 Septembris 2017

interreg lv lt

Šī gada 24.augustā Utenā (Lietuva) notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 “Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)” (“Labour Market without Borders (Mobility”)) vadības grupas 2.sanāksme, kurā piedalījās projekta īstenotāju Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienības, Malnavas koledžas, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”, Balvu novada pašvaldības Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, Zarasu Lauksaimniecības skolas, Utenas reģionālā profesionālās apmācības centra, Jonišķu Lauksaimniecības skolas, Alantas Biznesa un tehnoloģiju vidusskolas pārstāvji.

Sanāksmē detalizēti tika izrunātas plānotās aktivitātes, nozīmējot konkrētus datumus to norisei, aktualizēti sasniedzamie rezultāti un plānots projekta budžets atbilstoši aktivitāšu īstenošanai un veicamajiem darbiem gan līdz pirmā atskaitīšanās perioda beigām, gan iezīmēti nākamie soļi arī pārējos projekta īstenošanas posmos. Projekta īstenotāji uzsāka darbu elektroniskajā uzraudzības sistēmā (eMS), lai visas projektā paredzētās darbības norisinātos saskaņā ar projekta pieteikumā paredzēto un lai sekmīgi noritētu projekta īstenošana.

Projekts tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam. Kopējais projekta finansējums: 903 891,96 EUR, no kura Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai paredzēti 101 739,29 EUR (85% ERAF finansējums, 15% pašvaldības līdzfinansējums).

Projekta “Darba tirgus bez robežām” mērķis ir stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas un uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas vajadzībām.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

latvija lietuva 2 sanaksme
Projekta dalībnieku tikšanās Lietuvas pilsētā Utenā.

Veiksmīgu jauno mācību gadu novēl Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kolektīvs

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 31 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 31 Augusts 2017

iks apsveikums 1 septembri


Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs (BIIAC) aicina apmeklēt speciālistu konsultācijas

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 29 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Septembris 2017

Mīlestība – tā ir viena no galvenajām cilvēciskajām vajadzībām. Katram no mums neatkarīgi no vecuma ir nepieciešama sajūta, ka esam mīlēti, saprasti, vajadzīgi. Un bērns bez mīlestības vispār nevar normāli attīstīties un augt. Visiem vecākiem gribas redzēt savs bērnus laimīgus, veselīgus, veiksmīgus, taču dzīve nav bez grūtībām un problēmām. Un tad ir svarīgi meklēt un saņemt palīdzību, atbalstu pie speciālistiem, kas var būtiski ietekmēt bērna dzīves kvalitāti.

Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta cents (BIIAC) domāts vecākiem, vecvecākiem, pedagogiem, ikvienam, kurš rūpējas un mīl savu bērnu. BIIAC mērķis ir sekmēt izglītojamo spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošas izglītības ieguvi, kā arī koordinēt iekļaujošas izglītības darbu Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs. Centrs ir atvērts un laipni uzņem arī citu novadu vecākus un bērnus. Ik dienu tiek sniegts atbalsts ļoti daudziem gan Balvu pilsētā dzīvojošiem, gan novada pašvaldību bērniem, kam ir izglītības programmas apguves grūtības – mācīšanās traucējumi, uzvedības problēmas, skaņu izrunas grūtības vai valodas traucējumi. BIIAC speciālistu (psihologs, logopēds) piedāvāto pakalpojumu amplitūda ir plaša:

Lasīt tālāk ...


Balvu Bērnu un jauniešu centrā kopā sauc “Help!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 28 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 29 Augusts 2017

img 004

Apgriezienus uzņem projekta “Help!” aktivitātes. Strukturētā dialoga Erasmus+ projekta četru novadu jaunieši un jaunatnes lietu speciālisti tikās saliedēšanas pasākumā Balvos 22.augusta pusdienlaikā.

Šobrīd projektam ir analītiskais posms, kad tiek izstrādāta anketa, lai to aprobētu visos četros novados. Tā ir par jauniešu līdzdalību, iespējām piedalīties lēmumu pieņemšanā, par izglītības iespējām un jauniešiem aktuālajiem jautājumiem. Anketēšana notiks septembra sākumā gan skolās, gan izmantojot fokusgrupas.

Tikšanās pirmajā daļā jaunieši dzirdēja Gulbenes novada Jaunatnes lietu speciālista Laura Šķendera prezentāciju par projekta attīstības gaitu un plānotajām aktivitātēm vēl vesela gada garumā.

Lasīt tālāk ...


Vasaras nometne “Kusties – esi vesels!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 24 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 24 Augusts 2017

img 001

No 12.-18.augustam lieliskajās Balvu Valsts ģimnāzijas internāta telpās 20 jaunieši vecumā no 12-15gadiem bija nodarbināti vasaras diennakts nometnē "Kusties-esi vesels!". Šo nometni organizēja Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komiteja ESF projekta "Pasākumi vietējās sadarbības veselības veicināšanai Balvu novadā" Nr.9.2.4.2/16/I/050 projekta ietvaros. Nometnē radoši, ar aizrautību strādāja un ar savām zināšanām dalījās pedagogi Arnis Voika, Vjačeslavs Gamazins, Imants Kairišs un mediķe Ilze Kozlovska, bet četras reizes dienā dalībniekus garšīgi paēdināja Dz.Sērmūkšas individuālā uzņēmuma "VALDOGS" komanda.

Lasīt tālāk ...


Balvu Sporta skolas audzēkņi saņem profesionālās ievirzes sporta izglītības apliecības

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 23 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 23 Augusts 2017

img 006

18.augustā Balvu Sporta skolā svinīgā un sirsnīgā atmosfērā apliecības par profesionālās ievirzes sporta izglītības iegūšanu saņēma 13 absolventi. Augstākās sporta meistarības posmu svarcelšanā beidza Artūrs Berezovs un Aigars Kuprišs. Mācību un treniņu posmu vieglatlētikā beidza Artis Duļbinskis, Dita Kuzņecova, Nikola Tokareva, Luīze Maksimova un Nikolajs Garders. Mācību un treniņu posmu basketbolā beidza Otto Kapteinis, Dāvis Karavoičiks, Ritvars Klodžs, Armands Pauliņš, Artis Smirnovs un Endijs Tūcis.

Paldies ikvienam absolventam par centību, izturību kā arī par sasniegumiem sacensībās, aizstāvot sporta skolas, sava novada un Latvijas godu!

Lasīt tālāk ...


Paplašināts Jauniešu garantijā apgūstamo profesiju un reflektantu loks

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 23 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 23 Augusts 2017

jg absolvente anzelika matilevica

Jauniešu garantijas vasaras uzņemšanā būtiski paplašinātas mācību iespējas – tagad profesionālās izglītības iestādes piedāvā arī 1,5 gada laikā apgūstamās profesijas un programmā var pieteikties arī nodarbinātie jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem. Par izmaiņām Jauniešu garantijā pagājušajā nedēļā lēmusi valdība, vienlaikus pagarinot vasaras uzņemšanu līdz septembra beigām un paredzot arī ziemas uzņemšanu.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei