Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 21 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 21 Septembris 2017 13:00

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu – vieglo automašīnu FORD GALAXY, valsts numurs HB 2732, reģistrācijas apliecības Nr.AF0105223 , izlaiduma gads 2002. Izsoles sākumcena – EUR 1070 (viens tūkstotis septiņdesmit euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli publicējama Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”,  Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas” un Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Paziņojumu par izsoli izliek redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati sazinoties ar Balvu novada pašvaldības Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktori Birutu Vizuli pa tālruni +371 26178911.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 13.oktobra plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 13.oktobra plkst. 16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 107 (viens simts septiņi euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada 16.oktobrī plkst. 15.00.

Izsoles noteikumi

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei