Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 21 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 21 Septembris 2017 13:00

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – „Zvaniņš”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes vienības 0.6816 ha platībā, kadastra Nr. 3856 004 0162 (kadastra apzīmējums 3856 004 0162  ) un būves – bērnudārza (kadastra apzīmējums 3856 004 0162 001). Izsoles sākumcena – EUR 6000 (seši tūkstoši euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 9.novembra plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 9.novembra plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 600 (seši simti euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada 10.novembrī plkst. 15.00.

Pielikums

Izsoles noteikumi

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei