15.maijā Brīvdabas muzejā satikās labākās Latgales novada folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Ceturtdiena, 26 Maijs 2011
Pēdējās izmaiņas: 26 Maijs 2011

15.maijā Brīvdabas muzejā satikās labākās Latgales novada folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi. No divpadsmitiem rītā līdz četriem pēcpusdienā svētku priekā piedalījās 51 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi ar 750 dalībniekiem. Atbilstoši tradīcijām folkloristi izspēlēja dažādas situācijas – ganos dzīšanu, slotu siešanu un zālīšu vākšanu, kartupeļu stādīšanu un mēslu vešanas talkas, sadzīvi pēc padarītā darba ar mielastu, dziedāšanu un dančiem. Arī maija dziedājumi pie krucifiksa.

Lasīt tālāk ...


Ansambļa "Malduguns" 10. gadu jubilejas pasākums

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Ceturtdiena, 26 Maijs 2011
Pēdējās izmaiņas: 26 Maijs 2011

Balvu pagasta jauktā vokālā ansambļa „Malduguns” kolektīvam Ir aizritējuši desmit skanoši, darbīgi un skaisti gadi, kura dalībniekus šajos gados ir aizrāvusi un kopā vienojusi dziesma - raiba un krāsaina, tāpat kā cilvēka mūžs. Tās valoda ir varena, tā ir iepazīstinājusi, satuvinājusi un cieši kopā tur visus dziedāt gribošos , vienkāršos cilvēkus.

Lasīt tālāk ...


Balvos notika praktisks seminārs runas mākslā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 24 Maijs 2011
Pēdējās izmaiņas: 24 Maijs 2011

23.maijā Balvu muižā notika praktisks seminārs amatierteātru un pasākumu režisoriem „Domāt, elpot, runāt”, ko organizēja Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi. Semināru vadīja aktieris un ceļojumu aģentūras „IMPRO” gids Igors Ziemelis. Semināra laikā tā dalībnieki apguva dažādus elpošanas un runas vingrinājumus, veica teksta psiholoģisko analīzi, guva ieskatu par sevis un otra izzināšanu, sapratni un runas fiziskām izpausmēm. Kopumā šajā seminārā piedalījās 18 kultūras nozares pārstāvji, no Balvu, Baltinavas un Viļakas novadiem. Balvu novadu pārstāvēja 10 kultūras darbinieki no Balvu Kultūras un atpūtas centra, Briežuciema pagasta Tautas nama, Kubulu pagasta Kultūras nama, Lazdulejas pagasta Saieta nama, Vectilžas pagasta Sporta un atpūtas centra, Vīksnas pagasta Saieta nama un Balvu pansionāta.


Briežuciemā tiekas radoši un talantīgi cilvēki

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 18 Maijs 2011
Pēdējās izmaiņas: 18 Maijs 2011

Mūsu pusē ir daudz radošu un talantīgu cilvēku, kuri starp kupenām vai kartupeļu vagām, starp dienu steigu un ikdienas darbiem spēj saskatīt skaistus mirkļus un ieaust tos segās, ieadīt cimdos vai iešūt sedziņu rakstos. Skaistu mirkli var iestrādāt kokā, uzzīmēt uz papīra lapas vai uzgleznot uz audekla, tad mirklis pieder ne tikai pašam māksliniekam, bet priecē arī skatītājus.
Tāpēc Briežuciemā šogad jau trešo reizi 14. maijā tikās starpnovadu amatnieki, rokdarbnieki, mākslinieki, lai satiktos, paskatītos, ko katrs pa gadu jaunu sadarījis, dalītos pieredzē.

Lasīt tālāk ...


„Soldanī” Rīgā dzied skaļi un saldi

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 06 Maijs 2011
Pēdējās izmaiņas: 06 Maijs 2011

30.aprīlī Rīgas Latviešu biedrības namā norisinājās kārtējas bērnu un jauniešu folkloras kopu dižāko dziedātāju un dancotāju konkurss ‘’Pulkā emu, pulkā teku’’. Šogad iespēju piedalīties šajā konkursā, kur pulcējas labākie Latvijas dziedātāji un dancotāji, izcīnīja arī Briežuciema folkloras kopa ‘’Soldanī’’. Latgali pārstāvēja ‘’Soldanos’’ dižākie dziedātāji Sigita Kokoreviča, Dana Slišāne, Edgars Pundurs, Linards Vaivods. Briežuciema jaunieši startēja tradicionālās dziedāšanas konkursā ‘’Dziesmu dziedu, kāda bija 2011’’. Finālā sava novada tradicionālās dziedāšanas prasmes rādīja vairāk kā trīsdesmit dalībnieki no labākajām Latvijas folkloras kopām. Mūsu jaunieši, neskatoties uz to, ka dzied salīdzinoši nesen, finālā ieguva pirmo pakāpi un atzinīgus vārdus no žūrijas. Šogad jaunieši dziedāja četratā, bet kopas vadītāja Anita Pakalnīte cer, ka nākošgad jaunieši šādā konkursā varēs startēt arī individuāli, jo visiem četriem folkloras kopas dižākajiem dziedātājiem ir interese, talants, darba spējas un drosme, lai konkursā startētu arī pa vienam. Pārējie kopas dalībnieki varēja piedalīties dančos.

Lasīt tālāk ...


Skolu tautas deju kolektīvi skatē rāda savu gada veikumu

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 03 Maijs 2011
Pēdējās izmaiņas: 03 Maijs 2011

28. aprīlī Balvu Kultūras un atpūtas centru piepildīja dejotāji, kas bija ieradušies uz Balvu un Rugāju novadu skolu tautas deju kolektīvu skati. Šogad skatē piedalījās un savu gada veikumu rādīja 12 kolektīvi. Dejotāju sniegumu šoreiz vērtēja Viļakas Kultūras nama vadītāja, deju kopu „Dēka” un „Dēkaiņi” vadītāja Akvilina Jevstigņejeva, Žīguru, Borisovas un Šķilbēnu pagastu deju kolektīvu vadītāja Diāna Astreiko un deju kopas „Nebēda” ilggadējs dejotājs un folkloras kopas „Rekavas dzintars” vadītājs Dzintars Čerbakovs. Skates tiek rīkotas, lai dotu iespēju tautas deju kolektīviem parādīt, ko ir apguvuši un iemācījušies gada laikā, kā arī novērtētu viņu māksliniecisko līmeni. Dejotāju sniegums tika vērtēts 50 punktu skalā. Pirmās pakāpes diplomus ieguva trīs kolektīvi – Kubulu pagasta Kultūras nama 4.-8.klašu deju kolektīvs „Cielaviņa” ( 43,6 punkti) – vadītāja Zita Kravale, Stacijas pamatskolas 2.-5.klašu deju kolektīvs „Cielaviņa”(43,0 punkti) - vadītāja Zita Kravale un Balvu pamatskolas 1. klašu deju kolektīvs (40,0 punkti) – vadītāja Ingrīda Pilāte. Visi pārējie kolektīvi ieguva II pakāpes diplomus.

Lasīt tālāk ...


Ar deju kolektīvu skati noslēdzas amatiermākslas kolektīvu novada skates

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 11 Aprīlis 2011
Pēdējās izmaiņas: 11 Aprīlis 2011

9.aprīlī ar Starpnovadu deju kolektīvu skati Balvu Kultūras un atpūtas centrā noslēdzās sezonas amatiermākslas kolektīvu skates.
Deju kolektīvu skatē piedalījās 14 deju kolektīvi – 8 kolektīvi pārstāvēja Balvu novadu, 4 - Viļakas novadu un 2 – Rugāju novadu. No Balvu novada deju kolektīviem skatē 5 kolektīvi nopelnīja I pakāpes diplomus, 3 – II pakāpes diplomus. Visaugstāko rezultātu (45,0 punktus) skatē ieguva Balvu Kultūras un atpūtas centra jauniešu deju kopa „Rika” II (vadītājs Agris Veismanis). Nākamais labākais rezultāts (44,5 punkti) Kubulu pagasta Kultūras nama deju kolektīvam „Cielaviņa” (vadītāja Zita Kravale) un Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopai „Nebēda” (vadītājs Agris Veismanis).

Lasīt tālāk ...


Balvu kultūras un atpūtas centrs 2010./2011.g. sezonā piedāvā darboties pulciņos un kursos:

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 02 Novembris 2010
Pēdējās izmaiņas: 11 Aprīlis 2011

 

TAUTAS PŪTĒJU ORĶESTRIS “BALVI”
(mākslinieciskais vadītājs, diriģents Egons Salmanis)
pirmdienās, ceturtdienās plkst.19:00
 
BALVU TAUTAS TEĀTRIS, 2 TAUTAS TEĀTRA STUDIJAS
(mākslinieciskā vadītāja, režisore Vaira Resne)
strādā pēc īpaša grafika Teātra istabā un Teātra zālē, pirmdienās no plkst.19:30 uz skatuves
 
NEREDZĪGO BIEDRĪBAS DRAMATISKĀ KOPA “REDZĒT AR SIRDI”
(režisore Vaira Resne)
pirmdienās plkst. 10-14

Lasīt tālāk ...


Balvu novada kultūras centri

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 13 Oktobris 2010
Pēdējās izmaiņas: 25 Oktobris 2010

 


,,...dzīves kvalitātes neatņemama sastāvdaļa ir pieejama un kopta kultūrvide un kultūrvēsturisks mantojums. Kultūra ir labklājības neatņemama prioritāte, tās loma nacionālās identitātes saglabāšanā ir nepārvērtējama,,

Latvijas Nacionālajā attīstības plāns (2007.-2013.)

Lasīt tālāk ...


Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un kursi Balvu novada kultūras iestādēs

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 05 Oktobris 2010
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2010

Balvu pagasta tautas namā
Jauktais vokālais ansamblis „Malduguns”, vadītāja Gunta Ripa. Darbojas pirmdienās, trešdienās plkst.19.00.
Dramatiskais kolektīvs, vadītāja Vaira Resne. Darbojas ceturtdienās plkst. 17.00.
 
Bērzpils Saieta namā
Sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Daiga Griestiņa. Darbojas pirmdienās plkst. 20.00.
Folkloras kopa „Saivenis”, vadītājs Juris Stepanovs. Darbojas trešdienās plkst.13.30.
Dramatiskais kolektīvs „Knaģis”, vadītāja Anna Kriviša. Darbojas trešdienās plkst.19.00.
 
Briežuciema tautas namā
Etnogrāfiskais ansamblis, vadītāja Maruta Ločmele. Darbojas trešdienās plkst. 9.00.
Folkloras kopa „Soldanī”, vadītāja Anita Pakalnīte. Darbojas  brīvdienās plkst.11.00.
Dziedāšanas pulciņš, vadītāja Anita Pakalnīte. Darbojas trešdienās plkst.16.00.
Līnijdeju grupa, vadītāja Sandra Pakalnīte. Darbojas otrdienās plkst. 19.00.
Moderno deju grupa, vadītāja Sandra Pakalnīte. Darbojas otrdienās plkst. 16.00.
Bērnu dramatiskais kolektīvs, vadītāja Zita Mežale. Darbojas piektdienās plkst.16.00.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Pāris”, vadītāja Skaidrīte Pakalnīte. Darbojas pēc vienošanās vakaros plkst.21.00.
Pieaugušo dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”, vadītāja Valentīna Kaša. Darbojas pēc vienošanās.
Audēju pulciņš, vadītājas Iveta Gabrāne, Jugita Boldāne. Var darboties katru dienu, vienojoties ar vadītājām.
Muzikantu grupa, vadītājs Edgars Pundurs. Darbojas brīvdienās.
 
Vectilžas sporta un atpūtas centrā
Folkloras kopa „Saime”, vadītāja Solveta Logina. Darbojas pirmdienās plkst.19.00.
Jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Kristīne Jermacāne. Darbojas sestdienās plkst.17.00.
 
Tilžas kultūras namā
Dramatiskais kolektīvs, vadītāja  Inese Daukste. Darbojas ceturtdienās plkst. 19.00.
Koris, vadītāja Aija Nagle. Darbojas   piektdienās pēc vienošanās.
Muzikālā studija, vadīja LindaVītola. Darbojas  pirmdienās pēc vienošanās.
Etnogrāfiskais ansamblis, vadītāja Daiga Jēkabsone. Darbojas  trešdienās plkst. 14.00.   

Krišjāņu tautas namā
Dramatiskais kolektīvs, vadītāja Inese Kalniņa. darbojas piektdienās pēc vienošanās.
Sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Daiga Griestiņa. Darbojas trešdienās plkst. 16.00.
Amatnieku klubiņš, vadītāja Evija kalniņa. Darbojas reizi mēnesī.
Neatkarīgā, radošā jauniešu apvienība „Ak, šausmas”. Darbojas reizi mēnesī.
Bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs, vadītāja Evija Kalniņa. Darbojas ceturtdienās pēc vienošanās.
Deju pulciņš, vadītāja Ilze Leišavniece. Darbojas  piektdienās plkst. 18.00.
 
Kubulu pagasta kultūras namā
Jauktais vokālais ansamblis, vadītāja Anastasija Ločmele. Darbojas otrdienās plkst.19.30.
Garīgo dziesmu ansamblis „Vakarbāzma”, vadītāja Liene Akmeņkalne. Darbojas piektdienās plkst.12.00. Ansambļa sievas savā kolektīvā gaida arī vīru balsis, un ansamblis dzied ne tikai garīgo repertuāru.
Eiropas dāmu deju kopa „Rūtas”, vadītāja Lūcija Jermacāne. Darbojas otrdienās plkst.17.30.
TDK „Cielaviņa” (pirmsskolas grupa), vadītāja Zita Kravale. Darbojas trešdienās plkst. 17.00.
 TDK „Cielaviņa” (1.-3 klašu grupa), vadītāja Zita Kravale. Darbojas trešdienās plkst. 16.00.
TDK „Cielaviņa” (4.-7. klašu grupa), vadītāja Zita Kravale. Darbojas trešdienās plkst. 18.00.
TDK „Cielaviņa” (jaunieši), vadītāja Zita Kravale. Darbojas trešdienās plkst. 20.00.
 
Oktobra 2.pusē mēģināsim pulcināt dejotgribētājus uz vidējās paaudzes deju kolektīvu.
 
Visos kolektīvos priecāsimies par jauniem dalībniekiem!


Vairāk rakstu...

  1. Deju studija "TERPSIHORA"

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei