Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Pirmdiena, 23 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 23 Aprīlis 2018

Balvu novada pašvaldība atkārtoti pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.29 Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3886 900 0067 (kadastra apzīmējums 3886 003 0479 001 029), kas sastāv no trīs istabu dzīvokļa 79.2m2 platībā un kopīpašuma 7920/207710 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3886 003 0479 001). Izsoles sākumcena – EUR 912 (deviņi simti divpadsmit euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2018.gada 12.jūnija plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2018.gada 12.jūnija plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 91.20 (deviņdesmit viens euro 20 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2018.gada 13.jūnijā plkst. 14.00.

Izsoles noteikumi

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 21 Aprīlis 2018

Balvu novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības piekritīgās zemes vienību – Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā 800 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3846 005 0634). Izsoles sākumcena - 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, kas sastāda EUR 6,84 (seši euro, 84 centi) gadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” un laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2018.gada 25.aprīļa plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A. Visiem pretendentiem līdz 2018.gada 25.aprīļa plkst. 16.00 jāiemaksā reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2018.gada 26.aprīlī plkst.15.00.

Izsoles noteikumi


Balvu novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod

Kategorija: Izsoles
Piektdiena, 20 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 21 Aprīlis 2018

Balvu novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod traktoru T-16M, valsts reģistrācijas numurs T342LC. Pārdošanas cena – EUR 346.50 (trīs simti četrdesmit seši euro 50 centi).

Traktora T-16M atrašanās vieta: Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” teritorijā. Traktora T-16M apskate iespējam līdz 2018.gada 25.aprīlim darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš savu ierašanos saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” direktoru Uldi Sprudzānu (tālr. + 371 29442378).

Personām, kuras vēlas iegādāties minēto traktoru T-16M līdz 2018.gada 25.aprīļa plkst.16.00 jāiesniedz pieteikums Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā.

Ja uz traktoru T-16M piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā

Izsoles noteikumi


Balvu novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod universālo pašgājējmašīnu EO2621, valsts reģistrācijas numurs T8725LF. Pārdošanas cena – EUR 1177 (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit septiņi euro).

Universālās pašgājējmašīnas EO2621, atrašanās vieta: Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” teritorijā. Universālās pašgājējmašīnas EO2621 apskate iespējam līdz 2018.gada 25.aprīlim darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš savu ierašanos saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” direktoru Uldi Sprudzānu (tālr. + 371 29442378).

Personām, kuras vēlas iegādāties minēto universālo pašgājējmašīnu EO2621 līdz 2018.gada 25.aprīļa plkst.16.00 jāiesniedz pieteikums Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā.

Ja uz universālo pašgājējmašīnu EO2621 piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.

Izsoles noteikumi


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Pirmdiena, 19 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Marts 2018

Balvu novada pašvaldība atkārtoti pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – „Zvaniņš”, Jaunatnes ielā 4, Krišjāņos, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības 0.6816 ha platībā, kadastra Nr. 3856 004 0162 (kadastra apzīmējums 3856 004 0162) un būves – bērnudārza (kadastra apzīmējums 3856 004 0162 001). Izsoles sākumcena – EUR 2400 (divi tūkstoši četri simti euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”, laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2018.gada 7.maija plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2018.gada 7.maija plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 240 (divi simti četrdesmit euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2018.gada 8.maijā plkst. 15.00.

Izsoles noteikumi


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Piektdiena, 16 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 16 Marts 2018

Balvu novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības piekritīgās zemes vienību – 6.Ezermalas līnija 59, Balvos, Balvu novadā 565 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0197). Izsoles sākumcena - EUR 12,03 (divpadsmit euro, 03 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” un laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2018.gada 27.marta plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A. Visiem pretendentiem līdz 2018.gada 27.marta plkst. 16.30 jāiemaksā reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2018.gada 28.marta plkst.15.00.

Izsoles noteikumi

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 07 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 07 Februāris 2018

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Hortenzijas”, Briežuciems, Briežuciema pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes vienības 0.0609 ha platībā, kadastra Nr. 3852 004 0250 (kadastra apzīmējums 3852 004 0250) un ēkas (kadastra apzīmējums 3852 004 0250 001). Izsoles sākumcena – EUR 8600 (astoņi tūkstoši seši simti euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv . Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 28 Decembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 07 Februāris 2018

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Upenes”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr.3866 001 0063 2.77 ha platībā. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 001 0063 1.49 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 001 0064 1.28 ha platībā. Izsoles sākumcena – EUR 3600 (trīs tūkstoši seši simti euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2018.gada 19.februāra plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2018.gada 19.februāra plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 360 (trīs simti sešdesmit euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2018.gada 20.februārī plkst. 15.20.

Izsoles noteikumi

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 28 Decembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 28 Decembris 2017

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz telpu – garāžu Liepu iela 1B, Balvi, Balvu novads 33,0 m2 platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 3801 001 0301 002).

Nosacītā nomas maksa garāžai ir EUR 0,56/ m2 (nulle euro piecdesmit seši centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN. Iznomāšanas termiņš – 10(desmit) gadi. Iznomāšanas mērķis automašīnas novietošana.
Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2017.gada 27.decembra līdz 2018.gada 5.janvāra plkst. 16.00.
Izsolāmo telpu apskati var veikt iepriekš saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas nekustamā īpašuma speciālisti Terēziju Začevu (t.65420932; mob.t.26370519).

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2017.gada 27.decembra līdz 2018.gada 5.janvāra plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 8.janvārī plkst.15.00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).

Izsoles noteikumi


VAS “Privatizācijas aģentūra” izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Piektdiena, 24 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 24 Novembris 2017

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.31 Bērzpils ielā 46, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.3801 900 0035 – sākumcena EUR 6000,00, nodrošinājums EUR 600,00, izsole 11.01.2018. plkst.13:00, pieteikšanās līdz 28.12.2017. plkst.16:00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles . Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 01 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2017

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Palmiņas”, Tilžas pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes vienības - starpgabala 3.35 ha platībā, kadastra Nr. 3886 005 0190 (kadastra apzīmējums 3886 005 0108). Izsoles sākumcena – EUR 4500 (četri tūkstoši pieci simti euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 12.decembra plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 12.decembra plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 450 (četri simti piecdesmit euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada 13.decembrī plkst. 16.20.

Izsoles noteikumi

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei