Balvu novada attīstības programma

Kategorija: Attīstības plānošanas dokumenti
Piektdiena, 15 Marts 2013
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 13 Novembris 2017 16:37

 Balvu novada attīstības programma 2018. - 2024.gadam

Balvu novada Domes 2017.gada 9.novembra sēdē pieņemts lēmums ““Par Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai” (sēdes prot. Nr.15,49.§).

Ar šo lēmumu uzsākta Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam projekta redakcijas publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 17.novembra līdz 2017.gada 15.decembrim. Publiskās apspriešanas laikā 2017.gada 5.decembrī notiks sabiedriskā apspriede Balvu Centrālajā bibliotēkā, Tirgus ielā 7, Balvos.

Paziņojumu par publisko apspriešanu un Priekšlikumu un ierosinājumu anketu skatiet Balvu novada pašvaldības internetvietnes sadaļā Sabiedrības līdzdalība.

Balvu novada Domes lēmums
Pašreizējās situācijas apraksts
Stratēģiskā daļa
Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Rīcības plāns
Investīciju plāns
Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras nepiemērošanu Balvu novada attīstības programmai
2018. -2024.gadam.

Pielikumā:

Lēmums

Domes lēmums par novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes vadības grupas personāliju precizēšanu

Balvu novada Dome 2017.gada 10.augusta sēdē ir pieņēmusi lēmumu “Par Balvu novada Domes sēdes lēmuma „Par Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” grozījumiem” (sēdes prot. Nr.11, 19.§).

Pielikumā:

Domes lēmums

Attīstības plānošanas dokumenta izstrādes darba uzdevuma precizēšana

Balvu novada Dome 2016.gada 14.jūlija sēdē ir pieņēmusi lēmumu “Par darba uzdevuma precizēšanu Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam izstrādei” (sēdes prot. Nr.10, 23.§).

Lēmumā precizēti attīstības programmas izstrādes termiņi un darba uzdevumi, ņemot vērā, ka Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam izstrādei piesaistīs nepieciešamos nozaru ekspertu pakalpojumus.

Pielikumā:

Domes lēmums

Darba uzdevums

Balvu novada Dome 2016.gada 12.maija sēdē pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.6, 36.§) „Par Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu”

Balvu novada pašvaldība paziņo, ka Balvu novada Dome 2016.gada 12.maija sēdē pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.6, 36.§) „Par Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu”. Lēmumā noteikta arī programmas izstrādes vadības grupa un apstiprināts darba uzdevums.

Pielikumā:

Domes lēmums

Pielikums Darba uzdevums

Balvu novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam

Balvu novada Domes 2016.gada 13.oktobra sēdē apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētie dokumenti: Investīciju programma 2016.-2017.gadam, Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam un Rīcības plāns 2016.-2017.gadam:

  • Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētā Investīciju programma 2016.-2017.gadam (dokuments uz 31 lp., PDF formātā)
  • Pielikums “Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” Investīciju programmai 2016.-2017.gadam (dokuments uz 21 lp. PDF formātā)
  • Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētais Rīcības plāns 2016.- 2017.gadam (dokuments uz 22 lp. PDF formātā)

Paziņojums par Balvu novada Investīciju programmas 2016.-2017.gadam aktualizēto pielikumu apstiprināšanu

Balvu novada Domes 2016.gada 14.aprīļa sēdē apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programmas 2016.-2017.gadam aktualizētie pielikumi par integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamām prioritārām projektu idejām.

Pielikumā:

Balvu novada Domes 2016.gada 14.aprīļa sēdes lēmums (dokuments PDF formātā)

1.pielikums “Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” Investīciju programmai 2016.-2017.gadam (dokuments PDF formātā)

2.pielikums “Kartogrāfiskais materiāls degradētajām teritorijām Investīciju programmas 2016.-2017.gadam pielikumam “Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” (dokuments PDF formātā)

Paziņojums par Balvu novada Investīciju programmas 2014.-2017.gadam aktualizēto pielikumu apstiprināšanu

Balvu novada Dome 2016.gada 10.martā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.4, 56.§) „Par Balvu novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizēto pielikumu apstiprināšanu”.
Ar domes lēmumu un investīciju programmas 1.pielikumu „ Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas Eiropas Savienības fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” un 2.pielikumu “Kartogrāfiskais materiāls degradētajām teritorijām Investīciju programmas 2016.-2017.gadam pielikumam „ Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas Eiropas Savienības fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” var iepazīties šeit: Lēmuma izraksts

2016.gada 21.februāra Balvu novada Domes sēdē apstiprināta aktualizētā Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam.

Pielikumā:

Balvu novada Domes 2015.gada 17.decembra sēdē apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētie dokumenti: Investīciju programma 2016.-2017.gadam un Rīcības plāns 2016.-2017.gadam:

  • Balvu novada Domes 2015.gada 13.decembra sēdes lēmums „ Par Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam aktualizēto Rīcības plāna un Investīciju programmas 2016.-2017.gadam apstiprināšanu” (sēdes protokola Nr.17, 55.§ izraksts, PDF formātā)
  • Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētā Investīciju programma 2016.-2017.gadam (dokuments PDF formātā)
  • Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētais Rīcības plāns 2016.- 2017.gadam (dokuments PDF formātā)

Balvu novada dome 2015.gada 12.februāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.2, 8.§) „Par kartogrāfisko materiālu Investīciju programmai 2014.-2017.gadam”.

Ar domes lēmumu un kartogrāfisko materiālu investīciju programmas pielikumam Nr.1 „ Integrēto teritoriālo investīciju (ITI) ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” var iepazīties šeit.

Balvu novada dome 2014.gada 23.decembrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.17, 2.§) „Par aktualizēto Investīciju programmu 2014.-2017.gadam”.

Ar domes lēmumu un investīciju programmas pielikumu Nr.1 „ Integrēto teritoriālo investīciju (ITI) ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” var iepazīties šeit: Lēmuma izraksts

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programma 2014. – 2017.gadam


Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2016.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programmas 2016.-2017.gadam izpilde (projektu īstenošana un to plānoto darbības rādītāju sasniegšana)

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2015.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programmas 2014.-2017.gadam izpilde

Balvu novada iedzīvotāju aptaujas anketu par pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti novadā apkopojums

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2014.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2013.gadu (Pielikums)

Ziņojums par Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam ieviešanas gaitu 2012.gadā

(1.pielikums) Projektu īstenošana un to plānoto darbības rādītāju sasniegšana

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei