Atbalsta un rehabilitācijas nodaļa

Kategorija: Sociālais dienests
Ceturtdiena, 14 Marts 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 31 Maijs 2017 10:03

Atbalsta un rehabilitācijas nodaļa

Atbalsta un rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Līvija VOROŅINA
Tālr. 64521997; 28652089

ATBALSTA UN REHABILITĀCIJAS NODAĻAS UZDEVUMI:

-  Sekmēt jauno ģimeņu izglītošanu bērnu audzināšanā.
-  Sniegt psiholoģisko atbalstu krīzes situācijā nonākušai sievietei ar mazgadīgiem bērniem, nodrošināt īslaicīgu uzturēšanos krīzes istabā, piedāvāt psihoterapeitisko palīdzību.
-  Sniegt sociālo atbalstu ģimenēm ar bērniem, kas ietver sociālo gadījumu vadīšanu un sociāli pedagoģisko konsultēšanu.
-  Organizēt bērniem invalīdiem ārstniecisko rehabilitāciju dzīvesvietā (vingrošanu, masāžu, sāls istabu).
-  Īstenot sociālās korekcijas programmu bērniem un pusaudžiem ar antisociālu uzvedību, jauniešiem pēc bērnu namiem, internātskolām.
-  Organizēt sociālo rehabilitāciju personām pēc smagām traumām, ilgstošām slimībām un personām ar atkarības problēmām.
-  Organizēt valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem, ČAES, politiski represētām personām un pensijas vecuma personām, kuras ir darba attiecībās.
-  Organizēt dokumentu noformēšanu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bērniem un pieaugušajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.
- Organizēt klienta ikdienas aktivitāšu un sociālās vides novērtēšanu ( klientiem  iesniegšanai DEĀK atbalsta personas piešķiršanai).
- Organizēt dokumentu noformēšanu un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu dzīvesvietā vai institūcijā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.

Atbalsta un rehabilitācijas nodaļā darbojas:

• Jauno vecāku skola „Ligzdiņa”.

• Grupu nodarbības ar dažādām mērķa grupām.

• Psihosociālās korekcijas grupas, individuālās nodarbības pusaudžiem.

• Ārstnieciskās vingrošanas nodarbības bērniem un pieaugušajiem sertificēta speciālista uzraudzībā.

• LIMFU drenāžas speciālista pakalpojums

• Masieres pakalpojums bērniem un zīdaiņiem

• Izglītojoši preventīvās nodarbības bērniem "Vardarbība pret bērniem".

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem/ Atbalsta un rehabilitācijas nodaļas vadītāja- veic sociālo gadījumu vadīšanu  Balvu pilsētā ar ģimenēm, kuras nonākušas Bāriņtiesas redzeslokā, notikusi vardarbība ģimenē, vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības. Novērtē ģimenes situāciju un resursus, nosaka ieteicamo palīdzību ģimenei, piesaista nepieciešamos speciālistus, konsultē ģimeni attiecību uzlabošanai un dzīves modeļa mainīšanai. Vada grupu nodarbības dažādām mērķa grupām. Veic pārraudzību sociālo gadījumu vadīšanā pagastu teritorijās. Organizē sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām. Veic klienta ikdienas aktivitāšu un sociālās vides novērtēšanu ( klientiem iesniegšanai DEĀK atbalsta personas piešķiršanai). Plāno un organizē nodaļas darbu.

Psihologs - sniedz individuālas konsultācijas, ģimenes konsultācijas, grupas konsultācijas, palīdz krīzes situācijās, ģimenes konfliktsituāciju risināšanā, izskaidro vecākiem bērna attīstības psiholoģiskās īpatnības, vada psihosociālās korekcijas grupas pusaudžiem, kopā ar sociālo darbinieku vada grupu nodarbības vardarbības veicējiem.
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem - veic sociālā gadījuma vadīšanu nepilngadīgo likumpārkāpēju ģimenēm. Izstrādā un vada nepilngadīgā profilakses lietu. Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus mācībās un savstarpējās attiecībās. Apmeklē ģimeni mājās. Īsteno sociālās korekcijas programmas bērniem un pusaudžiem ar antisociālu uzvedību, jauniešiem pēc bērnu namiem un internātskolām. Veic izglītojoši preventīvu darbu ar bērniem pret visa veida vardarbību ģimenēs, sociālajā vidē. Vada grupu nodarbības bērniem / pusaudžiem.

Sociālais rehabilitētājs - veic dokumentu noformēšanu valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem, ČAES, politiski represētām un pensijas vecumu sasniegušām personām, kuras ir darba attiecībās. Organizē un vada jauno vecāku skolas „Ligzdiņa” nodarbības. Organizē bērniem invalīdiem ārstniecisko rehabilitāciju (kursu veidā). Organizē un veic sociālo darbu ar personām un ģimenēm, personu grupām, izstrādā sociālās rehabilitācijas plānus, veic sociālā procesa izvērtēšanu. Veic klienta ikdienas aktivitāšu un sociālās vides novērtēšanu ( klientiem iesniegšanai DEĀK atbalsta personas piešķiršanai).

Sociālie darbinieki Balvu novada pagastu teritorijās - veic sociālā gadījuma vadīšanu ar ģimenēm, kurās ir bērni, ar ģimenēm, kurās bērns nonācis policijas redzeslokā. Novērtē ģimenes situāciju un resursus, nosaka ieteicamo palīdzību ģimenei, piesaista nepieciešamos speciālistus, konsultē ģimeni attiecību uzlabošanai un dzīves modeļa mainīšanai. Vada grupu nodarbības dažādām mērķa grupām.

Fizioterapeita asistents - (ārstnieciskās vingrošanas speciālists) - vada individuālās un grupu nodarbības, konsultē klientus pēc traumām pielietojot atveseļojošās un rehabilitējošās vingrošanas metodes. Vada „veselības grupas” klientu veselības uzlabošanai un relaksēšanai.
Bērnu masieris - veic bērna līdz 1 gada vecumam vispārējo masāžu. Bērniem krūšu kurvja, muguras un vispārējo masāžu.

Maksa par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem apstiprināta Balvu novada pašvaldības domes sēdē 2013.gada 12.decembrī (Domes sēdes protokola izraksts Nr.19, 50§), 2014.gada 13.martā (Domes sēdes protokola izraksts Nr.4, 32§) un 2015. gada 12. martā (Domes sēdes protokola izraksts Nr. 4, 31§) Maksas pakalpojumu cenrādis.

No maksas par pakalpojumiem pie fizioterapeita asistenta un bērnu masiera atbrīvoti:
• I grupas invalīdi,

• bērni - invalīdi,

No maksas par pakalpojumiem pie fizioterapeita asistenta atbrīvoti:
• trūcīgas personas, pensionāri,

• II un III grupas invalīdi, kuru ienākumi nepārsniedz 128,06euro.

Klientu pieņemšanas laiki:

Pieņemšanas vieta

Speciālista vārds, uzvārds

Pieņemšanas laiki 

Tālruņa numurs

Raiņa iela 52,

Balvi

Sociālā darbiniece/nodaļas vadītāja

Līvija Voroņina

Pirmdiena 8.30-12.00; 12.30-18.00

Otrdiena 8.30-12.00; 12.30-17.00

Ceturtdiena 8.30-12.00; 12.30-17.00

64521997

28652089

Raiņa iela 52,

Balvi

Sociālā darbiniece

Vita Zondaka

Pirmdiena 8.30-12.00; 12.30-18.00

Otrdiena 8.30-12.00; 12.30-17.00

Ceturtdiena 8.30-12.00; 12.30-17.00

29372939

Raiņa iela 52,

Balvi

Psihologs

Skaidrīte Krakope

Pirmdiena8.30-12.00; 12.30-17.00

Otrdiena 8.30-12.00; 12.30-17.00

Ceturtdiena8.30-12.00; 12.30-16.00

25421132

Raiņa iela 52,

Balvi

Sociālā darbiniece

Kristīne Novika

Trešdiena 13.00-17.00

Piektdiena 13.00-16.00

29168597

Raiņa iela 52,

Balvi

Fizioterapeita asistents

Rita Saleniece

Pirmdiena 17.00-21.00

Trešdiena 17.00-19.00

Ceturtdiena 17.-21.00

26400261

Dienas centrs,

Daugavpils iela 73A, Balvi

Bērnu masiere

Valda Logina

Pirmdiena 15.00-18.00

Trešdiena 14.00-18.00

Piektdiena 15.00-18.00

20203895

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei